Wezwanie do sądu pracownika – warunki zwolnienia od pracy

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie sądu. Pracownik powinien przedłożyć wezwanie sądu ale sam wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy może być ustny.

Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne – w planach 15 zmian

Możliwość wydawania elektronicznych legitymacji oraz nowe wzory świadectw, dyplomów i innych druków dla szkół nowego i dotychczasowego ustroju szkolnego to część zmian przewidzianych w projekcie. Sprawdź, co jeszcze się zmieni.

Świadczenia rehabilitacyjne a prawo do trzynastki

Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie uznaje się za okres faktycznie przepracowany. Pracownik, który nie przepracował w 2017 r. co najmniej 6 miesięcy, nie nabędzie prawa do trzynastki za 2017 r.

Nowości w wynagrodzeniach za dzień urlopu kadry kierowniczej

Zmieniły się zasady ustalania wynagrodzenia za jeden dzień urlopu dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze. Poznaj szczegóły.

Alkohol na dyskotece szkolnej – i co dalej

Sprawdź, jakie kroki powinien podjąć dyrektor po stwierdzeniu, że pełnoletni uczniowie przebywają na dyskotece pod wpływem alkoholu.

Jak zatroszczyć się o siebie w natłoku obowiązków – szkolenie rady pedagogicznej

W dobie reformy oświaty, nowych zawodowych obowiązków i trudności w pracy z uczniami, nie jest łatwo zadbać o swoje zdrowie i dobrostan psychiczny. Dyrektor może wspomóc nauczycieli organizując szkolenie w tym zakresie wykorzystując do tego poniższe materiały.

Czy właściwie udokumentowałeś zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia?

Ponieważ przepisy nie określają odrębnie rodzaju dokumentacji prowadzonej w związku z realizacją zindywidualizowanej ścieżki, szkoła powinna kierować się wskazaniami określonymi w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

Ruch kadrowy w świetlicach w wyniku wdrażania reformy oświaty

Reforma oświaty przyniosła również zmiany w zasadach organizacji i funkcjonowania świetlic szkolnych. W związku ze wzrostem liczby klas w szkole podstawowej może zajść konieczność zatrudniania dodatkowej kadry, również do pracy w świetlicy. Sprawdź, co to oznacza w praktyce oraz jak poradzić sobie w związku z likwidacją stanowiska asystenta.