Zwolnienie od pracy związkowca – z wynagrodzeniem i bez niego

Nauczycielowi nie należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w wyniku wykonywania czynności związkowych.

Zmiany w ustawie Prawo oświatowe od 1 stycznia 2019 roku – poradnik dyrektora

Czy wiesz co zmieniło się w ustawie Prawo oświatowe po 1 stycznia 2019 roku? Sprawdź, jakie masz nowe obowiązki oraz jakie terminy Cię obowiązują.

Zakres kontroli dokumentacji w ramach oceny dyrektora określa organ oceniający

Przegląd dokumentacji szkolnej odbywa się na podstawie kryteriów oceny pracy dyrektora szkoły. Sprawdź, jakie dokumenty wewnątrzszkolne podlegają kontroli w czasie dokonywania oceny pracy dyrektora placówki.

Wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli

Od 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały nowe stawki wynagrodzenia. O 5% wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w placówkach samorządowych. Poznaj praktyczne aspekty zmian w prawie.

Szkolenie pracowników z pierwszej pomocy według nowych przepisów

Terminy przeprowadzenia szkoleń oraz ponownych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy określa dyrektor szkoły lub organ prowadzący szkołę. Poznaj szczegóły pozostałych zmian wynikających z ostatniej zmiany rozporządzenia w sprawie bhp.

Przejście na świadczenie kompensacyjne uprawnia do korzystania z ZFŚS w ostatnim miejscu pracy

Jeżeli doszło do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, który miał zawieszoną wypłatę świadczenia kompensacyjnego, to korzysta z ZFŚS w szkole, która była jego ostatnim miejscem zatrudnienia. Sprawdź, jak wygląda prawo do ZFŚS po przejściu na świadczenie kompensacyjne.

Nowy układ akt osobowych od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2019 r. akta osobowe będą podzielone na cztery części. Części A, B i C można będzie dodatkowo podzielić tematycznie. Poznaj więcej szczegółów wynikających z nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Czy w świetle RODO można wymagać od pracownika potwierdzenia rodzicielstwa

Sprawdź, czy w świetle przepisów RODO można pobierać od pracowników szkoły kserokopie aktów urodzenia dzieci w celu potwierdzenia prawa do korzystania przez nich z uprawnień związanych z rodzicielstwem.