66

Za nieobecność na radzie pedagogicznej nauczyciel może stanąć przed komisją dyscyplinarną

Udział w zebraniach rady pedagogicznej to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych nauczyciela. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na zebraniu nauczycielowi grodzi odpowiedzialność dyscyplinarną.

Sposób ustalania czasu spędzanego przy komputerze można zapisać w regulaminie pracy

Jedną z przesłanek do zapewnienia pracownikowi okularów korekcyjnych jest użytkowanie monitora ekranowego przez minimum 4 godziny. Przepisy nie określają sposobu ustalania tego okresu, dyrektor powinien więc go określić w regulaminie pracy.

Organ prowadzący nie może ingerować w decyzje dyrektora podjęte zgodnie z prawem

Dyrektor szkoły ma swobodę w decydowaniu o zatrudnieniu nauczyciela i pomocy nauczyciela. Organ prowadzący nie może ingerować ani wydawać poleceń w tym zakresie, jeśli decyzje te zostały podjęte zgodnie z prawem.

65

Z drugiego języka obcego można zwolnić na podstawie opinii poradni

Opinia, na podstawie której dyrektor może zwolnić ucznia z nauki drugiego języka powinna zawierać określone dane oraz stwierdzenie, że dotyczy zwolnienia z nauki drugiego języka z uwagi na określony/zdiagnozowany problem dziecka.

Wprowadzenie przyspieszoną procedurę unieważnienia egzaminów zewnętrznych

Nowa procedura unieważnienia egzaminu zewnętrznego w przypadku podejrzenia, że uczeń ściągał przewiduje krótkie terminy na ustosunkowanie się do stawianych zarzutów. Wzbudziło to wątpliwości podczas konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu.

Wizytator skontroluje lekcje bez uprzedzenia

Resort edukacji proponuje zmiany w nadzorze pedagogicznym dzięki którym nadzór ma być bardziej skuteczny. Wizytator będzie miał więcej uprawnień, a dyrektor terminy na wdrożenie zaleceń.

64

Zmiany godzin pracy wymagają modyfikacji w regulaminie pracy

Jeżeli godziny pracy pracownika określa regulamin pracy, wówczas zmiana w tym zakresie musi zostać wprowadzona w dokumencie. Zmiany w regulaminie pracy należy uzgodnić ze związkami zawodowymi.

Wysokość opłat za stołówkowe obiady dla nauczycieli ustala dyrektor

Uczniowie korzystający z obiadów w szkole opłacają jedyne koszty produktu, ponieważ organ prowadzący dopłaca do ich posiłków. W przypadku nauczycieli wiązałoby się to z potrzebą opodatkowania korzyści majątkowej.

Wpis tematu w dzienniku elektronicznym potwierdza przeprowadzenie zajęć

Prowadzenie przez nauczyciela zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych podlega ścisłej ewidencji. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku papierowym i poprzez wpisanie tematu w dzienniku elektronicznym.

63

Regulaminy dotyczące stosunku pracy należy konsultować ze związkami

Zmiana treści regulaminów szkolnych następuje w drodze zarządzenia. Jednak zanim dyrektor wyda dokument w sprawie regulaminu ZFŚS, konieczna jest konsultacja ze związkami zawodowymi.

Program wychowawczy i profilaktyki w ośrodku wychowawczym tworzą spójną całość

 Szkoły wchodzące w skład młodzieżowego ośrodka wychowawczego powinny posiadać odrębne programy wychowawcze i profilaktyki. Zarówno potrzeby jak i zdiagnozowane problemy mogą być różne na każdym etapie edukacyjnym.

62

Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w szkole ogólnodostępnej wymaga zgody organu prowadzącego

W zależności od typu szkoły zatrudnienie nauczyciela wspomagającego może być obligatoryjne lub fakultatywne i wymagać zgody organu prowadzącego. Rodzaj placówki decyduje również o tym jakich kwalifikacji należy wymagać od tego pracownika.

Wymagania nadzoru pedagogicznego są takie same dla szkół publicznych i niepublicznych

W szkołach niepublicznych stosuje się te same narzędzia badawcze i procedury ewaluacji co w szkołach publicznych. Tak samo przygotowuje się raport z badania ewaluacyjnego i dokumentuje przebieg ewaluacji.

Wycieczki szkolne organizuje się na nowych zasadach

Od nowego roku szkolnego obowiązują nowe zasady dotyczące organizacji krajowych i zagranicznych wycieczek szkolnych. Możliwe będzie łączenia funkcji kierownika i opiekuna, a kuratoria obejmą większym nadzorem wyjazdy zagraniczne.

61

Nowa procedura zmiany wyniku egzaminu zewnętrznego

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przewiduje nowy mechanizm weryfikacji przyznanych punktów na egzaminie i sprawdzianie. Dyrektor będzie miał nowe obowiązki w tym zakresie.

Już wkrótce nauczyciele będą opisywać wystawiane oceny

Nauczyciel nie będzie mógł poprzestać na wystawieniu oceny i wpisaniu jej do dziennika. Od stycznia 2015 roku będzie musiał uzasadnić ocenę – co uczeń zrobił źle i jak może się poprawić.

Szkoła musi umożliwić uzupełnianie różnic programowych

Jeśli uczeń zmienia szkołę, a nie zrealizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym zajęć dodatkowych, nie można zwolnić go z tego obowiązku.Szkoła ma obowiązek umożliwić uczniowi najpóźniej do zakończenia etapu edukacyjnego, uzupełnienie różnic programowych.

60

Wysokość świadczenia urlopowego jest proporcjonalna do okresu zatrudnienia

Do 31 sierpnia, z odpisu na ZFŚS  dyrektor musi wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe. Wysokość świadczenia ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w roku szkolnym 2013/2014.

Świadczenie urlopowe nie zależy od efektywnie przepracowanego okresu

Prawo do świadczenia urlopowego przysługuje wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkole w danym roku szkolnym - także tym przebywającym na różnych urlopach. Świadczenia te należy wypłacić do końca sierpnia. 

Opieka nad dzieckiem rodziców pracujących za granicą musi zostać prawnie uregulowana

We wrześniu może okazać się, że rodzice niektórych uczniów będą nieobecni w nowym roku szkolnym ponieważ wyjechali za granicę w celach zarobkowych. Należy wówczas jak najszybciej uregulować sytuację prawną tych uczniów. W przeciwnym razie nie będzie wiadomo z kim współpracować np. gdy uczeń ulegnie wypadkowi.

59

Wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela nie trzeba konsultować ze związkami zawodowymi

Prawo związków zawodowych do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników nie oznacza prawa do żądania wykazywania składowych pensji poszczególnych pracowników. Dyrektor nie ma obowiązku zasięgać opinii związku zawodowego przy przyznawaniu dodatku lub premii.

PIP może żądać ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach w szkole

W wakacje w wielu szkołach odbędą się remonty i przeglądy bhp. Dyrektor jako pracodawca odpowiada za przeprowadzenie analizy ryzyka zawodowego. Rozliczy go z tego Państwowa Inspekcja Pracy.  

58

Zmienią się zasady przechodzenia uczniów do innych typów szkół

Różnice programowe z podstawowych przedmiotów są tak duże, że zmienione będą zasady przechodzenia uczniów do innych typów szkół. Projekt rozporządzenia szczegółowo zasady rotacji pomiędzy poszczególnymi klasami i typami szkół.

W określonych przypadkach na 7 dni można odwołać nauczyciela z urlopu

Istnieje możliwość zobowiązania nauczycieli do pracy w wakacje, ale tylko w celu realizacji określonych zadań. Działania wykraczające poza ten katalog nauczyciele powinni wykonywać w ciągu roku szkolnego.

W dokumentacji nauczania powinna znaleźć się informacja o uczniach nieklasyfikowanych 

Nieklasyfikowanie ucznia nie wymaga pisemnego uzasadnienia dyrektora szkoły. Także, w sytuacji gdy powodem jest zwolnienie z WF. Właściwie zapisy dotyczące nieklasyfikowania ucznia muszą znaleźć się w dokumentacji nauczania.

57

 Kontrola zespołu powypadkowego pokaże czy zatrucie farbą było wypadkiem

Podstawą uznania zdarzenia za wypadek jest jego nagłość. Pracownik otrzyma odszkodowanie za wypadek przy pracy jeśli tak zostanie ono zakwalifikowane. W przypadku zatrucia farbą, zdecydują o tym zespół powypadkowy oraz lekarz.

Przejęcie odpowiedzialności na zwolnionym uczniem wymaga pisemnego udokumentowania

Uczeń, na wniosek rodziców, może zostać zwolniony z każdych zajęć. Forma zwolnienia zależy od ustaleń szkoły zapisanych w jej statucie. Dyrektor jednak poniesie odpowiedzialność jeśli zwolniony uczeń ulegnie wypadkowi, a on nie będzie posiadał potwierdzenia przejęcia opieki przez rodziców.

Praca na umowę terminową będzie trwać maks. 24 miesiące

Projektowane zmiany w Kodeksie pracy mają zwiększyć stabilność zatrudnienia. Mają zmienić się także zasady i okresy wypowiedzenia umów terminowych.

56

„Niebieska Karta” jest konieczna w przypadku podejrzenia przemocy

W przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej, szkoła powiadamia o tym policję lub prokuraturę. Nie ma przy tym obowiązku informowania o dokonaniu takiego zgłoszenia, rodziców tego ucznia, jeśli to oni są podejrzani o stosowanie przemocy.

We wrześniu 2014 r. bezpłatne podręczniki dla pierwszaków

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty we wrześniu 2014 r. uczniowie pierwszych klas mają otrzymać darmowe podręczniki z podstawowych przedmiotów. Otrzymają ponadto dotację do zakupu materiałów i podręczników do języka obcego.

Szkoła ma obowiązek interweniować gdy uczeń zażywa narkotyki

Rozmowa z Lidią Woć – wieloletnim specjalistą ds. nieletnich, społecznym kuratorem rodzinnym, certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, członkiem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, byłym komisarzem w Biurze do walki z przestępczością narkotykową Komendy Głównej Policji w Warszawie.

55

Zebranie wszystkich pracowników szkoły nie wymaga formy protokołu  

Jeśli pomiędzy pracownikami występują problemy komunikacyjne dyrektor ma obowiązek im przeciwdziałać. Poprawie relacji interpersonalnych w szkole sprzyjać mogą spotkania wszystkich pracowników szkoły. Należy je właściwie udokumentować. Notatka ze spotkania będzie dowodem jakie działania podejmował dyrektor by polepszyć relacje między pracownikami.

W trakcie roku możliwe przejście na świadczenie kompensacyjne

Świadczenie kompensacyjne to przejściowe rozwiązanie, adresowane do nauczycieli, którzy mają stosunkowo długi staż pracy. Przejście na świadczenie możliwie jest w trakcie urlopu zdrowotnego. Warunkiem jest jednak rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela.

Testy na obecność narkotyków u niepełnoletniego ucznia tylko za zgodą rodziców

Szkoła powinna posiadać i stosować własne procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach takich jak podejrzenie, że uczeń zażywa narkotyki, jest pod wpływem alkoholu, posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk czy podejrzenie, że uczeń jest ofiarą przemocy lub zaniedbania.

54

Zmiany w funkcjonowaniu placówki uzasadniają zmiany w planie urlopów

Zdarzyć się może, że konieczna będzie zmiana planu urlopów pracowników niepedagogicznych np. w miesiącach letnich w związku z organizacją pracy szkoły w czasie wakacji. Dyrektor, który spotka się wówczas z buntem pracowników powinien przedstawić im podstawy prawne do modyfikacji planu. Sporządzając w lutym plan urlopów pracowników administracji i obsługi warto uprzedzić ich o takiej ewentualności.

Wnioskowanie o medal KEN także dla nauczycielki przebywającej na urlopie macierzyńskim

   W lutym dyrektor szkoły może wnioskować do kuratora oświaty o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych dla nauczycieli. Zasady ich przyznawania regulują szczegółowe przepisy. Zasady nadawania medalu Komisji Edukacji Narodowej reguluje Karta Nauczyciela.

Wizytator może kserować dokumenty szkolne dotyczące tematu kontroli

Wizytator jest upoważniony do wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki. Ma również prawo do zbierania niezbędnych dowodów stanowiących podstawę ustaleń kontroli oraz włączania zebranych dowodów do akt kontroli.

53

Związki zawodowe mają prawo kontrolować wynagrodzenia pracowników

Pracodawca nie jest uprawniony do udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia konkretnych pracowników na żądanie związku zawodowego. Aby mógł przekazać związkowi takie informacje konieczna jest wyraźna zgoda tych podwładnych.

Organ prowadzący może przeprowadzić kontrolę bez zapowiedzi  

Organ prowadzący może przeprowadzić kontrolę w szkole w każdym czasie. Nie ma przy tym obowiązku wcześniejszego powiadamiania. Dyrektor szkoły ma natomiast prawo w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków z kontroli, zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu prowadzącego.

76

Mimo zapowiedzi Karta Nauczyciela nie zmieniła się 1 stycznia 2014 r.

Od wielu miesięcy trwały prace nad nowelizacją Karty Nauczyciela. Większość zmian miała wejść w życie już 1 stycznia 2014 r. Jednakże projekt ustawy nadal jest na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych i do końca grudnia nowe przepisy nie zostały uchwalone.