87

Zmiana klasy – forma kary lub na prośbę rodziców

Przeniesienie ucznia z klasy do klasy najczęściej stanowi formę ukarania ucznia lub na prośbę rodzica może służyć zmianie bezpośredniego środowiska oddziałującego wychowawczo. Szkoła ma obowiązek wprowadzić do statutu zapisy dotyczące zasad zmiany oddziału oraz formy dokumentu stanowiącego postanowienie w tej sprawie.

Zawieszenie nauczyciela nie ogranicza jego prawa do wynagrodzenia chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe pracownika pedagogicznego zawieszonego w pełnieniu obowiązków oblicza się według tych samych zasad jak nauczyciela pełniącego obowiązki. Fakt zawieszenia i obniżenia wynagrodzenia z tego tytułu może przełożyć się na wysokość podstawy wymiaru zasiłku.

Własny prowiant na szkolnej stołówce – za zgodą dyrektora lub ajenta

Przepisy regulujące tzw. żywienie zbiorowe w szkole nie dotyczą prowiantu będącego własnością ucznia. Nie ma podstawy prawnej zakazującej wnoszenia na stołówkę szkolną własnego jedzenia. Kwestie te powinny być jednak uregulowane w wewnątrzszkolnym regulaminie.

86

Z dotacji nie można sfinansować wyjazdowego posiedzenia rady pedagogicznej

Przyznawane szkołom publicznym i niepublicznym środki finansowe mają charakter dotacji podmiotowych i są przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań szkoły.

Tylko rada pedagogiczna może zmienić treść protokołu

Zebrania rady pedagogicznej muszą być protokołowane. Ustalenie zasad sporządzania protokołów, trybu ich zatwierdzania, wnoszenia zastrzeżeń lub uwag co do ich treści, a także sposobu przechowywania powinien zawierać regulamin rady pedagogicznej.

Szkolny komputer bez prywatnego oprogramowania

W każdej placówce powinno funkcjonować stanowisko administratora sieci komputerowej. Ma on pieczę nad szkolną siecią komputerową i koordynuje wszelkie zadania w tym zakresie. Posiada także wszelkie uprawnienia, nadane przez dyrektora szkoły, związane z ochroną danych.

85

Zmiany w prawie autorskim ważne dla nauczycieli i uczniów

Dozwolony użytek publiczny, prawo cytatu, a także możliwość wykorzystywania utworów w ramach imprez szkolnych to 3 podstawowe sposoby wykorzystywania i powielania w szkołach materiałów chronionych prawem autorskim. Duża nowelizacja przepisów weszła w życie 20 listopada 2015 r.

Uczeń nie powinien ćwiczyć w okularach

Wada wzroku nie stanowi przeciwwskazania do udziału w zajęciach wychowania fizycznego, ale używanie przez ucznia okularów korekcyjnych podczas gier zespołowych oraz wykonywania dynamicznych ćwiczeń ruchowych stwarza ryzyko doznania urazu twarzy i oczu.

Trzynastka za wypracowanie co najmniej 180 dni

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości mają ci pracownicy szkoły, którzy faktycznie przepracowali w placówce co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Badając, czy dany pracownik powinien otrzymać trzynastkę za 2015 rok, trzeba wziąć pod uwagę określone przez ustawodawcę wyjątki.

SAO 26

Regulaminy i procedury to kluczowe elementy dokumentacji w szkole

Oprócz wielu dokumentów ściśle określonych w ustawie o systemie oświaty oraz w poszczególnych rozporządzeniach w szkole dyrektor stosuje i opracowuje wiele regulaminów i procedur. Tego typu dokumenty wymagają stałej analizy i aktualizacji.

Nie tylko dyrektor może poprawić błąd w dokumentacji

Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księgach ewidencji, a także w księdze uczniów, księdze słuchaczy, księdze wychowanków oraz arkuszu ocen ucznia albo słuchacza dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez niego upoważniona.

84

Zawiadomienie sądu rodzinnego nie wymaga zgody rodziców

Kiedy postawa i zachowanie ucznia wskazują na poważne problemy w szkole lub w domu, dyrektor placówki powinien zawiadomić sąd rodzinny. Wysłanie przez szkołę wniosku o wgląd w sytuację ucznia nie wymaga ani wcześniejszego poinformowania, ani zgody rodziców dziecka.

Udział w inwentaryzacji nie jest obowiązkiem nauczyciela

Dyrektor szkoły powołuje przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i jej członków (w sumie co najmniej 2–3 osoby) spośród tych pracowników szkoły, którzy znają przepisy dotyczące inwentaryzacji, zasady przeprowadzania spisu z natury oraz są dobrze obeznani z gospodarką magazynową. Nauczyciel może być członkiem komisji, jeśli wyrazi na to zgodę.

Uczeń alergiczny – warunki pobytu i zasady pracy

Z uwagi na różnorodność przejawów alergii oraz wielość stopni jej nasilenia poziom funkcjonowania psychospołecznego i szkolnego takich uczniów jest zróżnicowany, dlatego dyrektor szkoły każdy przypadek powinien rozpatrywać indywidualnie.

83

Wyrównanie wynagrodzenia związane z awansem od 1 września lub 1 stycznia

Jeśli akt nadania stopnia awansu zawodowego został dostarczony przez nauczyciela w terminie późniejszym niż 1 września lub 1 stycznia, nauczycielowi przysługuje wyrównanie wynagrodzenia od ww. dni. Bez znaczenia w tym przypadku jest powód opóźnienia.

Szkoła nie jest płatnikiem VAT

Gmina oraz jej jednostki budżetowe, np. szkoła, to jeden podatnik VAT – wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że będą wspólnie prowadzić rozliczenia dotyczące podatku od towarów i usług.

Rusza pierwszy nabór wniosków na zakup książek do bibliotek szkolnych

Do 20 listopada dyrektor składa wniosek do organu prowadzącego ws. udzielenia wsparcia finansowego na zakup do biblioteki szkolnej w 2016 roku nowości wydawniczych, które nie są podręcznikami. A same środki zostaną przekazane szkole w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

82

Zmiany w warunkach korzystania przez ojców z urlopów macierzyńskich

Pracownik ojciec może przejąć część urlopu macierzyńskiego niewykorzystaną przez pracownicę matkę w sytuacji, gdy matka dziecka umrze, porzuci dziecko lub nie będzie w stanie sprawować nad nim opieki. W tychże sytuacjach ojciec skorzysta z urlopów z tytułu rodzicielstwa, także gdy matka nie była ubezpieczona.

Wyposażenie szkoły to nie pomoc dydaktyczna

Dokonując klasyfikacji wydatku w szkole, dyrektor musi zwrócić uwagę na jego charakter, tak aby np. elementów wyposażenia nie klasyfikować jako pomocy dydaktycznych. Skutkiem błędnej klasyfikacji wydatku może być nieprawidłowe przyporządkowanie poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej do kont kosztowych.

Urlop wypoczynkowy wg planu urlopów lub za porozumieniem z pracownikiem

Osoby niebędące nauczycielami, a zatrudnione na stanowisku pedagogicznym, podlegają przepisom Kodeksu pracy, z wyjątkiem regulacji pensum. Osoby takie zatrudniane są wyłącznie na podstawie umowy o pracę, a nie mianowania. Dyrektor udziela im urlopów wypoczynkowych zgodnie z planem urlopów bądź za porozumieniem z pracownikiem.

SAO25

Wizytator ułatwi dyrektorowi dostęp do platformy nadzoru pedagogicznego

Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice skorzystają z zasobów platformy nadzoru pedagogicznego dzięki dostępowi, który ułatwi wizytator. 1 października 2015 r. zmienił się administrator platformy. Obecnie jest nim minister edukacji narodowej.

Sześć kluczowych elementów sprawozdania z nadzoru pedagogicznego

Na koniec I semestru na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek analizy pełnionego nadzoru pedagogicznego. Trzeba podsumować efekty półrocznej pracy szkoły, jej osiągnięcia i sukcesy, a także porażki.

81

Umowę na ubezpieczenie dzieci w szkole podpisuje dyrektor

Organem uprawnionym do podpisania umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży jest dyrektor, także wtedy, gdy wyboru ubezpieczyciela dokonali rodzice.

Umowa cywilnoprawna na realizację tylko niektórych zajęć

Dyrektor może zlecić nauczycielowi realizację dodatkowych zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej. Może to dotyczyć np. zadań związanych z procesem dydaktycznym i opiekuńczym, ale wykraczających poza zakres i czas wykonywanej pracy nauczycieli.

Uczeń na szkolny autobus nie powinien czekać dłużej niż 30 minut

Szczegółowa organizacja dowozu uczniów szkolnym autobusem, w tym sprawy dotyczące np. czasu oczekiwania na przyjazd,  powinny być najpierw wskazane w specyfikacji zamówienia przy wyborze oferty, a następnie w umowie z przewoźnikiem i regulaminie przewozów.

80

Wymagania wobec szkół w osobnym rozporządzeniu

Od 1 września obowiązują nowe wymagania wobec szkół. Każda szkoła ma obowiązek spełnić je na poziomie podstawowym. Jeśli wykaże dużą skuteczność działań, spełni wymagania pozwalające uznać ją za wyróżniającą (poziom wysoki).

Wyjazd nauczyciela do ucznia, którego uczy indywidualnie, to podróż służbowa

Nauczycielowi, który prowadzi nauczanie indywidualne poza siedzibą szkoły, dyrektor szkoły powinien wydać polecenie wyjazdu służbowego i zwrócić koszty takiej podróży. Jest to jego podróż służbowa. Od rodzaju umowy zależy wielkość kosztów.

Świadectwo dziecka, które wraca z zagranicy, może być przetłumaczone na język polski

Dyrektor może oczekiwać, aby świadectwo i inne dokumenty dziecka, które wraca z zagranicy, a stara się o przyjęcie do polskiej szkoły, były przetłumaczone na język polski. Jako podstawę prawną powinien przywołać ustawę o języku polskim.

SAO24

Zdanie nauczycieli lub rodziców istotne przy podejmowaniu decyzji o promocji ucznia

Od nowego roku szkolnego zmieniają się szczegółowe zasady promocji uczniów w klasach I-III oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmiany dotyczą sposobu podejmowania decyzji o niepromowaniu.

Zarządzenie dyrektora dokumentuje wybór podręczników

Ogłoszenie informacji o wybranych zestawach podręczników powinno poprzedzić przygotowanie przez dyrektora zarządzenia, w którym szczegółowo określi, jakie w danym roku szkolnym będą obowiązywały podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

78

W statucie należy zapisać zasady przyjmowania uczniów do oddziału integracyjnego

To, na jakich warunkach następuje przydzielanie uczniów do oddziału integracyjnego (za czy bez zgody rodziców), powinno wynikać z zapisów statutu. Jeśli wymagane jest wyrażenie akceptacji, dyrektor ma obowiązek zapytać rodziców o zgodę.

W kontroli zarządczej trzeba odróżnić cel od zadania

Istnieje różnica między celem i zadaniem w kontroli zarządczej. Cel, jako ustalone i przewidywane zamierzenie, ma postać ogólną. Zadania natomiast odnoszą się do realizacji tych zamierzeń - są sformułowane w szczegółowy sposób. Celem nie jest samo działanie - celem jest rezultat.

77

Zespół szkół przejmuje pracowników przedszkola wraz z ich dokumentacją pracowniczą

W przypadku włączenia przedszkola do zespołu szkół następuje przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę. Pracownicy przedszkola stają się pracownikami zespołu, który przejmuje także ich dokumentację pracowniczą.

W zarządzaniu szkołą dyrektorowi pomagają cele i zadania

Wyznaczanie celów i zadań w ramach kontroli zarządczej w szkole służy skuteczniejszemu zarządzaniu placówką. Warto, aby dyrektor wyznaczył także mierniki ich realizacji, co pomaga sprawdzić, czy działania podejmowane przez szkołę przynoszą zamierzone efekty.

W czasie ferii nauczyciele oddziału przedszkolnego pracują

Jeśli nauczyciel w czasie wakacji letnich lub zimowych nie korzysta z urlopu wypoczynkowego, ustalonego w planie urlopów lub uzgodnionego z dyrektorem, to powinien w tym czasie świadczyć pracę i otrzymać wynagrodzenie za nią, a nie za urlop.

76

Zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy

Choroba udokumentowana zwolnieniem lekarskim przerywa urlop wypoczynkowy pracownika niepedagogicznego. Po powrocie do pracy ma on prawo wykorzystać pozostałą część urlopu w terminie ustalonym z pracodawcą.

Zatrudniając praktykanta dyrektor wyznacza mu opiekuna

Zatrudnienie praktykanta w szkole wymaga spełnienia wielu formalności przez każdą ze stron – szkołę, uczelnię i studenta. Każdy ma określone prawem obowiązki, a wszelkie ustalenia muszą mieć formę pisemną.

Zameldowanego czasowo ucznia należy wpisać do ewidencji

Jeśli uczeń zameldowany czasowo zamieszkuje w obwodzie wymienionej szkoły, to należy jego dane wpisać do księgi ewidencji. Informację o miejscu realizacji obowiązku szkolnego powinien szkole przekazać dyrektor tej placówki, do której uczęszcza dany uczeń.

75

Zapomogę uznaję się za przyznaną nawet jeśli konto na które została przelana jest zajęte

Przekazanie pieniędzy z tytułu zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest pracownik należy uznać za spełnienie świadczenia nawet wówczas, kiedy rachunek ten zajęty jest przez komornika.

Szkoła powinna wypracować własny system kontroli bhp

Przepisy nakładają na dyrektora szkoły obowiązek przeprowadzania przeglądu bhp co najmniej raz w roku. Kontrole należy wykonywać także po każdym ważnym zdarzeniu, które mogło zmienić warunki bhp oraz w razie indywidualnych potrzeb.

Szczegółowe zasady klasyfikacji rocznej określa statut szkoły

Mimo że wystawianie ocen to coroczny obowiązek, szkoły wciąż często realizują go niezgodnie z prawem. Zanim rada pedagogiczna podejmie uchwałę w sprawie klasyfikowania i promowania należy sprawdzić czy nie popełniono błędu.

SAO 23

Zadaniem nadzoru pedagogicznego także badanie jakości pracy szkoły

Od roku szkolnego 2015/2016 nadzór pedagogiczny ma dawać informację nie tylko o zgodności działań szkół z przepisami prawa, lecz także o jakości ich pracy. Mimo nowych przepisów istota i cel nadzoru pozostaje niezmienna.

74

Zmienią się zasady przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej

Projektowane rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznie ma zacząć obowiązywać od 1 września 2015 r. Zmienią się przede wszystkim zasady przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej. Wizytator będzie też mógł przerwać czynności gdy okaże się, że działania szkoły mają wpływ na wynik ewaluacji. 

Zmienią się zasady organizowania kształcenia niepełnosprawnych

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie będą od 1 września uregulowane w 1 rozporządzeniu. Zmiany, które wprowadzi nowy akt wynikają głównie z postulatów rodziców i potrzeby złagodzenia nazewnictwa.

Zakup kawy na spotkania z rodzicami może być sfinansowany z dotacji

Wydatek może być sfinansowany z dotacji oświatowej jeśli został poniesiony na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania lub opieki. Zbadanie czy wydatek spełnia owo kryterium jest szczególnie istotne w przypadku zakupu artykułów spożywczych.

73

Z nagrodą jubileuszową nie trzeba czekać do terminu wypłaty wynagrodzenia

Nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu nabycia do niej prawa, a nie w terminie wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli okres uprawniający do nagrody upływa w dniu wolnym od pracy, wypłaca się ją w następnym dniu roboczym. 

Większość zmian oświatowych już obowiązuje

Nie wszystkie zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty są już obligatoryjne dla dyrektorów szkół. Większość z nich jednak weszła w życie już 31 marca. W ich gąszczu łatwo się pogubić, które należy wdrożyć natychmiast a które od nowego roku szkolnego.

72

Zajęcia rewalidacyjne podczas egzaminu powinny odbyć się zgodnie z planem

Realizacja zajęć rewalidacyjnych podczas egzaminu powinna mieć miejsce zgodnie z planem zajęć dla ucznia. Ani przepisy, ani interpretacje ministerstwa edukacji narodowej nie odnoszą się wprost do tej kwestii.

Za dni opieki nad chorym dzieckiem nie przysługuje wynagrodzenie

Nauczyciel nie ma prawa do wynagrodzenia za czas opieki nad chorym dzieckiem. Za ten okres wypłacany jest zasiłek opiekuńczy. W tym czasie nie przysługuje mu ani wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, ani żaden inny składnik wynagrodzenia.

Wpływy dotyczące statutowych zadań szkoły księguje się na koncie 720

Przychody gromadzone na rachunku wydzielonym, które zostały określone w statucie szkoły, księguje się na koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”. Wpływy, których nie ustalono w regulacjach wewnętrznych jako statutowe, rozlicza się przy użyciu konta 760.

71

Zasady zatwierdzenia protokołu rady pedagogicznej określa jej regulamin

Sposób przyjmowania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien określać regulamin funkcjonowania tego organu. Żaden przepis prawa oświatowego nie zawiera zapisu zobowiązującego do przyjmowania protokołu w drodze uchwały.

Zakupione z ZFŚS bilety do teatru nie podlegają opodatkowaniu

Świadczenia rzeczowe wypłacane z ZFŚS stanowią przychód pracownika, emeryta lub rencisty. Jednak świadczenia do kwoty 380 zł, a dla emerytów i rencistów do kwoty 2.280 zł są zwolnione z podatku dochodowego.

Wynagrodzenie urlopowe wypłaca się z góry w pierwszym dniu miesiąca

 Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, z uwzględnieniem średniej z nadgodzin, należy wypłacić w pierwszym dniu miesiąca razem z wynagrodzeniem za pracę. Wypłata na koniec miesiąca jest możliwa tylko wówczas gdy wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie wykonanych prac.

70

Zajęcia w najwyższych klasach szkół zawodowych i policealnych nie będą już kończyć się wcześniej

Z rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego zostanie usunięty zapis przewidujący zakończenie zajęć w połowie stycznia lub czerwca. Zmienią się również zasady ustalania dni wolnych od zajęć w związku z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Wątpliwości dotyczące przedłużenia stażu wyjaśni kuratorium oświaty

Jeśli nieobecność nauczyciela trwała dłużej niż 30 dni to jego staż zostanie przedłużony. Zasady obliczania terminów przy przedłużaniu stażu nie są jednak jednolite i często budzą wątpliwości. W celu ich wyjaśnienia należy zwrócić się do właściwego kuratorium oświaty.

69

Zmieniły się zasady zmiany typu szkoły przez uczniów

16 stycznia 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące warunków przechodzenia ucznia pomiędzy szkołami publicznego różnego typu. Nowe przepisy precyzują kogo i na jakich zasadach dyrektor może przyjąć do szkoły.

Wydatki na doskonalenie zawodowe muszą być zgodne z WDN

Organ prowadzący nie może narzucać dyrektorowi określonego sposobu wydatkowania środków finansowych przypisanych szkole na doskonalenie zawodowe nauczycieli - zwłaszcza jeśli miałoby to się odbyć niezgodnie z wieloletnim planem doskonalenia nauczycieli.

W metryce akt w sprawie awansu zawodowego należy odnotować kolejne czynności

Metrykę akt sprawy w postępowaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego sporządza się w formie tabeli, odnotowując w niej poszczególne czynności w sprawie. Tabela powinna zawierać określone przepisami elementy. 

68

Zasady poprawiania protokołów rady pedagogicznych określa jej regulamin

Organizację pracy rady pedagogicznej oraz zasady wnoszenia poprawek do protokołu należy określić w regulaminie rady. Za dokonanie korekty niezgodnie z regulaminem nauczycielowi grozi odpowiedzialność porządkowa przed dyrektorem.

Zasady księgowania darowizny od rady rodziców określa polityka rachunkowości jednostki

Dokonanie korekty zapisów księgowych dotyczących np. darowizny od rady rodziców uzależnione jest od sposobu jej wykorzystywania oraz od ustaleń wynikających z obowiązującej polityki rachunkowości obowiązującej w danej jednostce.

Za zrealizowane godziny ponadwymiarowe przysługuje wynagrodzenie

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli. Dyrektor może zobowiązać ich do wykonywania w tym czasie innych zadań lub do pozostawania w gotowości do pracy. Za te dni nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

67

Przygotowanie pedagogiczne można uzupełnić w czasie trwania stażu na nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego bez przygotowania pedagogicznego, o ile posiada wymagany poziom wykształcenia do zajmowania danego stanowiska i zobowiąże się do uzupełnienia braku w trakcie trwania stażu.

Pracownik musi udowodnić, że zdarzenie ma cechy wypadku przy pracy

Zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy zależy od tego czy zaistniały określone w definicji okoliczności. Samo oświadczenie pracownika, że uległ wypadkowi np. wychodząc do pracy nie jest wystarczającym dowodem w sprawie. Powinien udowodnić, że zdarzenie ma cechy wypadku przy pracy.

Pracodawca może dochodzić od pracownika zwrotu nienależnego świadczenia z ZFŚS

Pomyłkowo przyznane świadczenie z ZFŚS podlega zwrotowi. Jeśli pracownik odmawia zwrotu, pracodawca może dochodzić go w sądzie. Żądanie nie będzie skuteczne, jeżeli pracownik wykaże, że zużył korzyść lub utracił ją w taki sposób, że się nie wzbogacił.