Po zmianach Kodeksu pracy kobiety będą mogły pracować przy niebezpiecznych pracach

Kodeks pracy ma doprecyzować i ograniczyć zakaz zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Jeśli zmiany wejdą w życie, szkoły będą musiały dostosować do nich swoje regulaminy pracy.

103

W podstawie wymiaru „trzynastki” wyłącznie wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie otrzymane z tytułu realizacji projektu unijnego podlega wliczeniu do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Jest ono bowiem wynagrodzeniem ze stosunku pracy i powinno być traktowane tak, jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

W jakim stopniu zmiany w prawie emerytalnym dotyczą nauczycieli

Zamiany w prawie obniżające od 1 października 2017 r. wiek emerytalny do 65 i 60 lat będą miały istotne znaczenie także dla nauczycieli.

Stopień awansu zawodowego – czy jest jednakowy w każdej szkole

Nauczyciel jest zatrudniony w kilku placówkach. Jak potraktować akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego w jednej z nich?

102

Urlop wychowawczy nauczyciela kończy się 31 sierpnia

Termin zakończenia urlopu wychowawczego nauczyciela przypada na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego. W związku z tym urlop ulega odpowiedniemu skróceniu lub - na wniosek nauczyciela - odpowiedniemu przedłużeniu.

Twoją dowolność w kształtowaniu zapisów regulaminu ZFFŚ ograniczają przepisy prawa

Nie musisz respektować negatywnej opinii związków zawodowych na temat regulaminu pracy ale odpowiadasz za to by zapisy te były zgodne z prawem.

Rząd jest gotowy do reformy sytemu oświaty

W Sejmie rozpoczęły się prace legislacyjne nad projektami nowych przepisów dotyczących reformy systemu oświaty. Wszystko wskazuje na to, że wdrażanie reformy rozpocznie się już 1 września 2017 r.

101

Zwolnienie z przyczyn organizacyjnych a przejście na emeryturę

Nauczyciel zwolniony z przyczyn organizacyjnych przeszedł na emeryturę. Czy przysługuje mu nagroda jubileuszowa i w jakiej wysokości odprawę powinien otrzymać?

W dzienniku odnotowujesz zajęcia edukacyjne, nie tylko lekcyjne

W dzienniku lekcyjnym należy uzupełniać dane dotyczące zajęć realizowanych poza szkołą, znajdujących się w szkolnym planie nauczania. Należą do nich zajęcia praktyczne odbywające się u pracodawców.

Szkolnictwo zawodowe do poprawki

Według MEN szkolnictwo zawodowe należy zorganizować na nowo. Główne zmiany mają polegać na zorganizowaniu nauki tak, aby odbywała się ona u pracodawcy. Co jeszcze wynika z trwającej miesiącami debaty na temat kształcenia zawodowego?

100

Zorganizuj sprawny i skuteczny trening ewakuacyjny

Dowiedz się jak sprawnie i zgodnie z przepisami przeprowadzić próbną ewakuację. Dzięki temu w razie prawdziwego zagrożenia - uczniowie i pracownicy szkoły będą wiedzieli jak się zachować, a organy kontroli nie znajdą nieprawidłowości.

Na co zwrócić uwagę zatrudniając w ciągu roku asystenta nauczyciela

Zanim podpiszesz umowę z kandydatem na asystenta nauczyciela sprawdź jego kwalifikacje oraz przygotuj właściwe warunki zatrudnienia. Sprawdź na co zwrócić uwagę.

99

Związek zawodowy nie ochroni przed ograniczeniem zatrudnienia

Objęcie ochroną związkową nauczyciela, który uprzednio wyraził zgodę na ograniczenie etatu, nie skutkuje obowiązkiem zapewnienia pełnego wymiaru zajęć.

Zanim dopuścisz pracownika do pracy, podpisz z nim umowę

Od 1 września przed dopuszczeniem pracownika do pracy dyrektor będzie zobowiązany do zawarcia z nim umowy o pracę lub wręczenia mu pisemnych potwierdzeń warunków zatrudnienia.

Sprawdź, czy biblioteka w Twojej szkole spełnia swoją rolę

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz pracy nauczyciela bibliotekarza należy dostosować do potrzeb szkoły, a następnie zapisać je w statucie. Sprawdź czy biblioteka działa zgodnie z prawem, a nauczyciel ma wymagane kwalifikacje. Upewnij się również, czy nie powinieneś zaktualizować zapisów w statucie.

98

Wyliczając wynagrodzenie pracowników, pamiętaj by chronić ich dane osobowe

Wywieszenie w pokoju nauczycielskim imiennego zestawienia godzin nauczycieli łamie zasady ustawy o ochronie danych osobowych i podlega karze. Sprawdź, jak chronić dane osobowe pracowników, przy wyliczaniu im wynagrodzenia.

Stwórz program wychowawczy, który będzie odpowiadał potrzebom szkoły

Jeśli skorzystasz z poniższych wskazówek w tym roku szkolnym program wychowawczy nie będzie jedynie martwymi dokumentami, a faktycznie będzie służyć całej społeczności szkolnej.

97

Zastrzeżenia rodziców do protokołu powypadkowego – postępowanie

Jeśli rodzice zgłoszą zastrzeżenia do protokołu powypadkowego, postępowania powypadkowego nie można uznać za zakończone. Dalsze decyzje podejmie organ prowadzący. Podpowiadamy jakie organ ma obowiązki w tym zakresie, a czego powinien dopilnować dyrektor.

Zaktualizuj swój statut zanim ktoś znajdzie w nim błędy

Błędy i nieaktualne zapisy w statucie mogą powodować nieprawidłowości w pracy szkoły. Decyzje podejmowane w oparciu o wadliwy dokument, mogą być podważane np. przez organ prowadzący szkołę. Na szczęście by tego uniknąć wystarczy zastosować się do kilku naszych wskazówek.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – rozwiązania 6 najczęstszych problemów

Złożony przez nauczyciela plan rozwoju zawodowego, dyrektor może zatwierdzić lub zwrócić do poprawy. Przedstawiamy 6 sytuacji problemowych, z którymi może spotkać się dyrektor oraz gotowe dla nich rozwiązania.

96

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego a rodzaj zatrudnienia

Uzyskanie stopnia mianowanego nie oznacza jedynie podwyżki wynagrodzenia. Jeśli nauczyciel był zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, wtedy jego forma zatrudnienia przekształca się w mianowanie.

Świadectwo pracy musi być wydane szybko, ale poprawnie

Pracownikowi, którego stosunek pracy uległ rozwiązaniu, jeszcze tego samego dnia należy wydać świadectwo pracy. Pośpiech nie zwalnia z odpowiedzialności za rzetelność dokumentu.

Procedura dokonywania zmian w arkuszu organizacji pracy szkoły

Od kwietnia do września mija kilka miesięcy i w tym czasie okazuje się jak wyglądają dane do zamieszczenia w arkuszu. W tym artykule pokazujemy jak w 6 krokach przygotować aneks do arkusza organizacji by był zgodny z prawem.

95

Remontowe vademecum dyrektora

Remonty należy przeprowadzać pod nieobecność uczniów. I bez względu na to czy są to drobne naprawy czy duże prace trzeba je odpowiednio dokumentować. Braki w tym zakresie odbiją się czkawką zwłaszcza gdy w czasie prac dojdzie do wypadku.

Jak najwięcej informacji w deklaracji zapisu do świetlicy

Dyrektor może zdecydować, że we wniosku o opiekę w świetlicy, rodzice ucznia mają podać dodatkowe informacje np. miejsce ich pracy i kontakt do niej. Korzyść dla każdej ze stron: spokój rodziców i dyrektora oraz większe bezpieczeństwo ucznia.

94

Zasady opracowania sprawozdania z nadzoru pedagogicznego na koniec roku

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego może nie być tylko kolejnym martwym dokumentem. Dzięki kilku wskazówkom może być skutecznym narzędziem do doskonalenia pracy szkoły i nauczycieli.

Stan nieczynny nauczyciela nie obciąży finansowo szkoły

Stan nieczynny pozwala nauczycielowi, który otrzymał wypowiedzenie, na przedłużenie zatrudnienia o 6 miesięcy. Nie otrzyma on jednak wówczas odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Komu zatem opłaca się skorzystać z tej instytucji prawnej?

93

Zatrudnienie nauczyciela na czas określony możliwe tylko w określonych przypadkach

Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, chyba że jest zatrudniony w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela, albo wynika to z przyczyn organizacyjnych nauczania.

Zasady ustalania oceny zachowania muszą być zgodne z przepisami prawa

Uczniowie i ich rodzice powinni znać kryteria ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania. Zasady te należy jasno sformułować i zapisać w wewnątrzszkolnym systemie ocenia.

Za korzystanie przez uczniów ze stołówki pobierane są opłaty

Zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych za korzystanie z posiłków w stołówce pobierane są opłaty. Organ prowadzący lub dyrektor szkoły, jeśli zostaną przyznane mu takie uprawnienia i kompetencje, powinien ustalić warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat wnoszonych przez uczniów i udzielania zwolnień.

92

Zmiany w planie finansowym są możliwe

Rada gminy może dokonywać zmian w budżecie szkoły także po zatwierdzeniu budżetu na dany rok. Katalog dochodów i wydatków, których mogą dotyczyć zmiany jest określony.

Warunkiem odpowiedzialności odszkodowawczej szkoły jest związek przyczynowy

Fakt, iż odpowiedzialność cywilną z tytułu niewłaściwego wykonywania obowiązków opiekuńczych w szkole ponosi organ prowadzący nie wyklucza odpowiedzialności nauczyciela i dyrektora. Nie zawsze jednak odpowiedzialność leży po stronie szkoły.

91

Zmniejszenie liczebności klas I wpłynie na decyzje kadrowe dyrektora

Zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole stanowią przesłankę rozwiązania stosunku pracy nauczyciela za 3-miesięcznym wypowiedzeniem, o ile uniemożliwiają dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć. Na tej podstawie można również rozwiązać umowę o pracę nauczyciela niepełnowymiarowego. W obu przypadkach trzeba jednak pamiętać, by wypowiedzenie było wręczone do końca maja.

Zatrudniając nauczyciela dla ucznia z Aspergerem należy realizować zalecenia poradni

Przepisy uzależniają obowiązek zatrudnienia nauczyciela wspomagającego dla ucznia z zespołem Aspergera od rodzaju szkoły oraz zaleceń w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zakończenie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego – 8 kroków dyrektora

Zakończenie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego rodzi obowiązek podjęcia stosownych czynności przez dyrektora szkoły zmierzających do ustalenia oceny dorobku zawodowego, a w dalszej kolejności – w przypadku nauczycieli stażystów – do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Terminowa i rzetelna ich realizacja przesądza o legalności całej procedury.

90

Zmiany w realizacji obowiązku szkolnego oznaczają zmiany w rekrutacji do szkól

Ostatnia nowelizacja ustawy o systemie oświaty m.in. wprowadziła przywrócenie obowiązku szkolnego dla 7-latków i przedszkolnego dla 8-latków. W szkołach i przedszkolach pojawia się więc problem, kiedy dziecko może kontynuować klasę I i II oraz w jaki sposób odraczać obowiązek szkolny. 

Więcej uregulowań dotyczących wypoczynku

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku. Zmiany mają na celę poprawę bezpieczeństwa m.in.: lepszą opiekę wychowawczą i wzmocniony nadzór nad organizatorami wypoczynku. Nowe przepisy będą regulować warunki i zasady organizacji wypoczynku w szerszym niż dotąd zakresie.

SAO28

Kontrowersje wokół zwolnienia godzinowego w celu opieki nad dzieckiem

Nowelizacja Kodeksu pracy daje nauczycielom możliwość godzinowego zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem. Wymiar tego zwolnienia nie będzie stały, a zależeć będzie od etatu pracownika. Dlatego też rozliczenie zwolnienia godzinowego od początku budzi kontrowersje.

89

Zasady potrącania wynagrodzenia o dzień bezpłatnego urlopu regulują różne przepisy

Karta nauczyciela nie określa zasad potrącania wynagrodzenia za urlop bezpłatny. Należy w tym celu postąpić zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy.

Wynagrodzeń za L4 i urlop macierzyński nie wlicza się do podstawy trzynastki

Nauczycielce, która przez cały rok przebywała kolejno na: zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim i uzupełniającym urlopie wypoczynkowym należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne. W podstawie ustalenia jego wysokości należy wziąć pod uwagę wyłącznie wynagrodzenie, które otrzymała za czas urlopu uzupełniającego.

Wychowawcy internatu uczestniczą w zebraniach rady pedagogicznej

Każdy nauczyciel, także wychowawca przyszkolnego internatu jest zobowiązany do udziału we wszystkich radach pedagogicznych szkoły w której jest zatrudniony.

SAO27

Wpierw trzeba wyznaczyć cel, potem ryzyko

Chcąc poprawnie realizować cele i zadania szkoły, dyrektor powinien minimalizować i eliminować potencjalne przeszkody i zagrożenia. Ważna jest znajomość procesu zarządzania ryzykiem jako zdarzeniem, które może mieć niekorzystny wpływ na realizację obranego celu.

Szczegółowe pytania dadzą prawdziwe dane

Samoocena to narzędzie, które w stosunkowo krótkim czasie może dać obraz funkcjonowania systemu, dlatego powinna obejmować te obszary pracy szkoły, które dotyczą zadań statutowych. Ma ona szczególne znaczenie w przypadku tych placówek, które nie dysponują innymi narzędziami oceny kontroli zarządczej, jak audyt wewnętrzny.

System kontroli zarządczej buduje się na standardach

Przyjmuje się, że podstawą i zbiorem wytycznych do opracowania przez dyrektora szkolnego systemu kontroli zarządczej są standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Nie są one aktem prawa powszechnego – raczej wskazówką w obraniu przez placówkę właściwego kierunku pracy, z zachowaniem własnej specyfiki i warunków miejscowych.