125

Pracownik nie musi co roku składać oświadczenia w sprawie dni opieki

Oświadczenie o zamiarze korzystania z dni opieki zamieszcza się w aktach osobowych. Pracownicy nie muszą co roku składać oświadczeń o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnienia do zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do lat 14.

Nowości w organizacji wycieczek

Czekają nas zmiany w organizacji wycieczek. Najistotniejsze to nowe wymagania w stosunku do kierowników i opiekunów.

Nowe kwoty wolne od podatku dochodowego

Sprawdź, w których przypadkach, po 1 stycznia 2018 roku zmieniły się kwoty wolne od opodatkowania.

124

Trzynastka za 2017 rok – co może Cię zaskoczyć

W roku szkolnym 2017/2018 podczas ustalania i wypłacania trzynastek musisz uwzględnić nowe przepisy i zmiany wynikające z wdrażania nowego systemu oświaty. Dzięki zebranym w tym artykule wskazówkom bezbłędnie poradzisz sobie z ewentualnymi problematycznymi sytuacjami dotyczącymi trzynastek za rok 2017.

Subwencja oświatowa na 2018 rok – jakie zmiany

Sprawdź, co zmieni się w algorytmie podziału części oświatowej subwencji na rok 2018. Jakie zmiany zostaną uwzględnione?

Plany MEN na 2018 rok

Poznaj najważniejsze cele Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok 2018. Sprawdź, na co będzie trzeba zwrócić szczególną uwagę.

123

W jednej szkole - jedna umowa i jeden dodatek stażowy

Sprawdź, dlaczego nauczyciel, który realizuje w tej samej szkole zajęcia na różnych stanowiskach, o innym wymiarze pensum, powinien być zatrudniony w ramach jednego stosunku pracy i otrzymywać jeden dodatek stażowy.

Przegląd zmian w Karcie Nauczyciela – co czeka nas w latach 2018 - 2020

24 listopada 2017 r. Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych zawierającą nowelizację pragmatyki zawodowego nauczycieli. Zmiany będą bardzo istotne i będą miały znaczny wpływ na pracę dyrektorów i nauczycieli. Wdrażanie nowości nastąpi etapami, począwszy już od 1 stycznia 2018 r. Sprawdź, kiedy wejdą w życie nowości w Karcie Nauczycieli.

122

Przegląd 24 najważniejszych zmian w prawie oświatowym

Wdrażanie reformy oświaty wciąż budzi mnóstwo wątpliwości – najwięcej dotyczy nowych przepisów i wynikających z nich zadań szkoły. Miej zawsze pod ręką poniższe zestawienie, a nie zapomnisz o niczym istotnym. W kolejnym numerze przegląd zmian w prawie, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Nauczyciel zakończył stan nieczynny – poznaj swoje 8 obowiązków

Zakończenie stanu nieczynnego może nastąpić w 3 przypadkach, w 2 z nich – wcześniej. W związku z zakończeniem stanu nieczynnego, nauczyciel powinien rozliczyć się ze szkołą, a dyrektor z nauczycielem. Dyrektor powinien pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

121

Zakończenie stanu nieczynnego – poznaj 3 przesłanki

W dniu 28 lutego stosunek pracy nauczycieli, którzy korzystają ze stanu nieczynnego , wygaśnie. W dwóch przypadkach może to nastąpić wcześniej. W związku z ustaniem zatrudnienia, nauczyciel powinien rozliczyć się ze szkołą, a dyrektor z nauczycielem. Sprawdź, kiedy następuje zakończenie stanu nieczynnego.

Skuteczne rozwiązania 10 problemów, jakie mogą wystąpić podczas próbnej ewakuacji

Poznaj wskazówki, dzięki którym trening ewakuacyjny będzie nie tylko formalnością, ale przede wszystkim faktyczną nauką bezpiecznych zachowań. Także podczas nieplanowanych sytuacji do których może dojść podczas ewakuacji osób z budynku.

Przeniesienie realizacji stażu do innej placówki – czy jest możliwe

Przepisy Karty Nauczyciela nie przewidują możliwości przeniesienia realizacji stażu do innej placówki poza przypadkiem zatrudnienia po rozwiązaniu stosunku pracy w szkole dotychczasowej. Sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione.

120

Zmiany przepisów dotyczących wieku emerytalnego

Jakie skutki dla nauczycieli będzie miało obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Zajęcia rewalidacyjne – jak dokumentować

Sprawdź, jaki dziennik będzie właściwy do dokumentowania prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Czy musi to być dziennik oferowany przez wydawnictwa oraz jakie informacje muszą się w nim znaleźć?

Urlop bezpłatny – czy można wykorzystywać go w godzinach

Urlopu bezpłatnego udziela się w wymiarze pełnego dnia pracy. Można jednak zwolnić pracownika z części dnia pracy bez prawa do wynagrodzenia. Sprawdź, dlaczego należy rozróżnić te 2 sytuacje.

119

Zmiany przepisów dotyczących wieku emerytalnego

Jakie skutki dla nauczycieli będzie miało obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Wycieczka do lasu kończy się podejrzeniem zatrucia grzybami! Co dalej?

Co zrobić gdy istnieje podejrzenie, że podczas szkolnej wycieczki do lasu uczeń zatruł się grzybami – jak pomóc uczniowi i kogo powiadomić? Jak zapobiec dramatycznym wydarzeniom?

118

Wyzwania nowego roku szkolnego – jak nie poddać się spadkowi motywacji

Powrót do pracy na pełnych obrotach po dwóch miesiącach wakacji w tym roku jest szczególnie trudny z powodu reformy oświaty. Efekty? Większy stres, przemęczenie, gorsze samopoczucie. Jeśli minęło dopiero kilka tygodni nowego roku szkolnego, a Ty już czujesz, że brakuje Ci energii do dalszej pracy, ten tekst jest dla Ciebie. Sprawdź, co zrobić by pracować wydajnie i uniknąć spadku motywacji.

Oświetlenie w oświacie. Normy bhp dla pomieszczeń szkolnych

Poznaj wymagania bhp dla pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły—tych dla uczniów i tych dla pracowników.

Obowiązek uzupełnienia pensum nakłada organ prowadzący

To organ prowadzący występuje do nauczyciela z zapytaniem o zgodę na uzupełnienie pensum w innej szkole. Jest to jego wyłączna kompetencja.

117

Zatrudnienie na zastępstwo a rozpoczęcie stażu

Sprawdź, kiedy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo może rozpocząć staż oraz jakie warunki muszą zostać spełnione.

Zasady zatrudniania podczas stanu nieczynnego

Poznaj zasady zatrudniania nauczyciela, który z dniem 1 września 2017 r. przejdzie w stan nieczynny na zastępstwo za innego nauczyciela. Jakie rozwiązanie zastosować?

Przekształcanie szkół a zmiany w dokumentach szkolnych

Sprawdź, w jaki sposób przekształcenie szkoły oraz zmiana jej nazwy wpłynęły na konieczność modyfikacji dokumentacji szkolnej. Czy należy wymienić legitymacje, założyć nowe księgi uczniów oraz wydać wszystkim nowe arkusze ocen z aktualnymi pieczęciami urzędowymi i szkolnymi?

116

Zmiany w organizacji zajęć WF

Od 1 września 2017 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Sprawdź, co ma się zmienić.

Nowości w edukacji dla bezpieczeństwa

Nowe wytyczne dotyczące edukacji dla bezpieczeństwa będą obowiązywać od 1 września 2017 roku. Sprawdź, jakie zmiany przewidziano.

Księgi uczniów w przekształcanych szkołach od 1 września 2017 r.

W wyniku wdrażania reformy oświaty dyrektor będzie musiał podjąć decyzję w sprawie postępowania z księgami uczniów w przekształcanych szkołach. Żaden przepis prawa oświatowego nie zawiera wytycznych dotyczących tej kwestii, należy więc postępować zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku i wygody przy korzystaniu z tych ksiąg w przyszłości.

115

Urlop uzupełniający – 7 rozwiązań problematycznych sytuacji

W konsekwencji niewykorzystania bieżącego urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający. Reguły udzielania i rozliczania tego urlopu mogą jednak wzbudzać wątpliwości. Poznaj praktyczne rozwiązania dla najczęstszych problemów dotyczących tego urlopu.

Jak znowelizować statut szkoły na nowy rok szkolny

Sprawdź, jakimi zasadami kierować się dokonując nowelizacji statutu szkoły. Ta porada ro zapowiedź obszernego materiału, który opublikujemy w numerze sierpniowym.

Co z legitymacjami po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

W przypadku włączenia szkoły podstawowej do gimnazjum powstaje pytanie - którą pieczątką w nowym roku szkolnym należy podbić legitymacje uczniów klas gimnazjalnych – pieczątką szkoły podstawowej czy gimnazjum.

114

Wychowanie do życia w rodzinie od 1 września 2017 r.

Od nowego roku szkolnego obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące zajęć wychowania do życia w rodzinie. Porządkujące zmiany w rozporządzeniu wprowadzono po to by dostosować sposób realizacji tych zajęć do nowego systemu szkolnego i nowej podstawy programowej.

Wakacyjne obowiązki dyrektora szkoły – kompendium wiedzy, cz. 1

Remonty, naprawy, przeglądy bhp, letni wypoczynek, zajęcia opiekuńcze, sprawy organizacyjne – wszystkie te sytuacje wymagają od dyrektora zorganizowania pracy szkoły w czasie wakacji. Za tydzień część 2 – wakacyjne obowiązki dyrektora wynikające z reformy oświaty.

113

Zasady przechodzenia uczniów do szkół tego samego i innego typu

Sprawdź jakie regulacje przewiduje – opublikowany przez MEN - projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia uczniów ze szkół tego samego innego typu.

Świadectwa szkolne w roku szkolnym 2016/2017 – sprawdź, czy nie popełniłeś błędu

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady w sprawie świadectw. Sprawdź, czy w Twojej szkole nie popełniono błędów w zakresie wypełniania i wydawania świadectw.

Stan nieczynny a podjęcie pracy w innej szkole

Sprawdź, czy nauczyciel gimnazjum przeniesiony w stan nieczynny, który od 1 września podejmie pracę na stanowisku nauczyciela w innej szkole będzie mógł otrzymywać równocześnie wynagrodzenie ze stanu nieczynnego i z umowy o pracę.

112

Przekształcanie gimnazjów – jak zmienią się wymagania bhp od 1 września 2017 r.

W wyniku przekształcania gimnazjów w 8 letnie szkoły podstawowe, w budynkach, w których do tej pory przebywali uczniowie powyżej 12 roku życia, od roku szkolnego 2017/2018 będą uczyć się dzieci w wieku 7-11 lat. Jak zapewnić im właściwe warunki bhp?

Nowe świadectwa dla klas VI

Świadectwo promocyjne do klasy VII zamiast świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Sprawdź, co jeszcze przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

111

Zmiany w indywidualnym nauczaniu – projekt MEN

Sprawdź, jakie plany przewiduje projekt rozporządzenia regulującego indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, które ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Zielona szkoła – 7 zagadnień z praktyki

Sprawdź, jak zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa zorganizować zieloną szkołę. Oprócz wypełnienia stosu dokumentacji należy pamiętać o tym, że taki wyjazd to czas gdy szczególnie należy zadbać o opiekę nad uczniami.

Zasady wydawania duplikatu świadectw, gdy nie ma poprzednich wzorów

Jeżeli szkoła, posiada dokumentację egzaminu, a brak jest druku świadectwa, według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na przygotowanym przez szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

110

Łączenie klas tylko w szkołach podstawowych

Przepisy, według których należy zaplanować organizację szkoły, dopuszczają jedynie możliwość łączenia klas w szkołach podstawowych. Sprawdź, jakie warunki muszą zostać spełnione.

Urlop zdrowotny a uprzednia nieobecność w pracy

Czy nauczyciel, który złożył podanie o urlop zdrowotny, w oczekiwaniu na decyzję dyrektora musi być w pracy?

Ujawniono braki w aktach osobowych nauczyciela – co dalej

Sprawdź co zrobić gdy podczas kontroli ujawnią się poważne braki w dokumentacji kadrowej nauczyciela, a od czasu jego zatrudnienia zmieniło się już kilku dyrektorów. Jak uniknąć konsekwencji prawnych.

109

Zajęcia rewalidacyjne mogą być organizowane indywidualnie lub zespołowo

Rodzaj zajęć rewalidacyjnych, ich forma i wymiar muszą odpowiadać indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym dziecka z niepełnosprawnością oraz muszą być dostosowane do jego możliwości psychofizycznych. Co określają przepisy w sprawie zajęć rewalidacyjnych?

W tym roku rekrutacja do szkół dla absolwentów gimnazjów odbędzie się na nowych zasadach

Jednolite zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I absolwentów gimnazjów – to jedna z ważniejszych zmian wprowadzonych przez nowe rozporządzenie w sprawie rekrutacji. Nowe przepisy obowiązują od 21 marca 2017 r. Poznaj je.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Do 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący i kurator oświaty określają terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. W przypadku przekształcenia gimnazjum w szkołę innego typu, komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor dotychczasowego gimnazjum.

108

ZNP krytycznie o zaostrzonych wymogach kwalifikacyjnych dla nauczycieli

W zeszłym tygodniu informowaliśmy o tym, że opublikowany przez MEN projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, zaostrzy wymogi kwalifikacyjne dla nauczycieli. ZNP krytykuje nowe przepisy płacowe dotyczące nauczycieli.

Zmienią się zasady pracy kuratoriów oświaty

18 marca 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

Zmienią się przepisy dotyczące podręczników

Nowy sposób dopuszczania podręczników szkolnych będzie obowiązywał tam, gdzie zmieni się podstawa programowa od 1 września 2017 r. Sprawdź, co określa nowe rozporządzenie.

107

Publikujesz zdjęcia na profilu szkoły na Facebooku? Uważaj by nie złamać prawa

W pewnych sytuacjach przepisy dopuszczają publikowanie w Internecie zdjęć zbiorowych, gdzie wizerunek danej osoby staje się szczegółem większej całości. Sprawdź, jakie jeszcze inne warunki muszą zostać spełnione.

Pierwszy Dzień Wiosny czy Dzień Wagarowicza? Dużo zależy od Ciebie

Dzień wiosny często jest dla szkół czasem kłopotliwym. Część uczniów uważa, że tego dnia mają niepisane prawo do wagarowania. Takie sytuacje sprzyjają niebezpiecznym zdarzeniom. Jak więc zatrzymać uczniów w szkole angażując do współpracy samorząd uczniowski?

Organizacja egzaminów gimnazjalnych i maturalnych w 2017

Sprawdź, jakie zadania masz w związku z organizacją egzaminów maturalnych i ostatnich już egzaminów gimnazjalnych. Dzięki poniższym tabelom dopniesz wszystko na ostatni guzik.

106

Trzynastka za 2016 r. – jak ustalić, obliczyć i wypłacić zgodnie z prawem

Jak nie popełnić pomyłki obliczając i wypłacając trzynastki za 2016 r.? Skorzystaj z poniższych wskazówek a nie narazisz się na odpowiedzialność przed organem prowadzącym i spór sądowy z pracownikiem.

Nowe ramowe plany nauczania – założenia konsultowanego projektu

Konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe nad projektem rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania mają potrwać do 21 lutego 2017 roku. Sprawdź, czego będą dotyczyć.

105

Trzynastka za 2016 r. – jak ustalić, obliczyć i wypłacić zgodnie z prawem

Jak nie popełnić pomyłki obliczając i wypłacając trzynastki za 2016 r.? Skorzystaj z poniższych wskazówek a nie narazisz się na odpowiedzialność przed organem prowadzącym i spór sądowy z pracownikiem.

104

Zgłaszanie poprawek do protokołu rady pedagogicznej – 7 kroków

Zastanawiasz się ile czasu ma nauczyciel na zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu rady pedagogicznej. Sprawdź jakie zapisy masz w regulaminie rady pedagogicznej.

Wideokonferencja z zebrania rady pedagogicznej. Czy to możliwe?

Jeśli zastanawiasz się czy zebrana rady pedagogicznej mogą odbywać się jako wideokonferencje zastanów się czy takie rozwiązanie zagwarantuje spełnienie wszystkich wymagań wynikających z ustawy o systemie oświaty.

Tylko 4 przypadki pozbawiają prawa do trzynastki

Nauczyciel, który przepracował ponad 6 miesięcy w danej szkole i nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016, otrzyma trzynastkę nawet jeśli w ciągu tego roku był zawieszony w pełnieniu obowiązków.