143

RAPORT SPECJALNY: 41 zmian w prawie obowiązujących dyrektorów po 1 stycznia 2019 roku

Nowy rok kalendarzowy jak zawsze oznacza wejście w życie wielu zmian w prawie. Dla dyrektorów szkół najważniejsze są nowości w Karcie Nauczyciela, ustawie – Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, Kodeksie pracy. Sprawdź, jakie przepisy obowiązują Cię od 1 stycznia 2019 roku.

142

Zobowiązanie nauczycieli do korzystania z elektronicznej poczty służbowej – na jakich zasadach

Przepisy nie wprowadzają wymogu korzystania z poczty służbowej przez pracowników. Takie zasady można ustalić przepisami wewnętrznymi, np. w regulaminie pracy. Sprawdź, jakie warunki należy wówczas zapewnić pracownikom.

Rodzice -nauczyciele korzystają ze świadczeń z ZFŚS dla dzieci

Jeżeli regulamin ZFŚS nie stanowi inaczej, każdy z małżonków zatrudnionych w tej samej szkole może niezależnie korzystać ze świadczeń z ZFŚS.

141

Urlop wypoczynkowy kadry kierowniczej szkoły – przykłady, wskazówki

Wkrótce minie rok od wprowadzenia odmiennych zasad korzystania z urlopu wypoczynkowego kadry kierowniczej. Sprawdź, co się dzieje, gdy nie wykorzystają oni w całości urlopu w danym roku kalendarzowym lub przed zakończeniem pełnienia danej funkcji oraz jak udzielać i korzystać z urlopu wypoczynkowego w szkole, gdy nie przysługuje on już w czasie ferii.

Rada może wystąpić z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska kierowniczego

Rada pedagogiczna może wnioskować o odwołanie nauczyciela zajmującego stanowisko kierownicze, w tym dyrektora szkoły. Organ prowadzący natomiast ma obowiązek udzielić radzie wyjaśnić w tej sprawie.

140

W czasie wycieczki nauczyciel realizuje zadania statutowe szkoły a nie godziny ponadwymiarowe

Sprawdź, czy nauczycielowi, który opiekuje się uczniami na kilkudniowej wycieczce należy wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Uprawnienia dziecka nauczanego w systemie domowym

Sprawdź, na jakich zasadach spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uczeń może uczęszczać na zajęcia religii w szkole oraz uczestniczyć w wycieczkach.

139

Zalecenia GIS dotyczące plecaków szkolnych

Poznaj zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące bezpiecznego użytkowania tornistrów szkolnych. Sprawdź, na co powinni zwrócić uwagę uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i dyrektor szkoły.

Trening ewakuacyjny w 11 krokach

Próbną ewakuację należy przeprowadzić najpóźniej do 30 listopada. Sprawdź, jak zrobić to krok po kroku by trening był skuteczny i zgodny z prawem.

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy Prawo oświatowe

25 września 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw. Poznaj główne założenia projektu.

138

Nowe przepisy w zakresie bhp w szkołach – omówienie 14 zmian

Poznaj założenia nowego projektu rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach. Sprawdź, jak w związku z nowelizacją rozporządzenia zmienią się zasady wyjść grupowych, organizacji szafek w szkołach, zasady zawieszania zajęć i inne.

137

Nowy awans zawodowy krok po kroku – 25 kroków, 15 dokumentów

Nauczyciele, którzy z dniem 1 września 2018 r. otworzyli staże na kolejne stopnie awansu zawodowego, zrealizują już je według nowych przepisów. Sprawdź, jak krok po kroku przebiega awans zawodowy nauczycieli od roku szkolnego 2018/2019.

135

54 sierpniowe obowiązki dyrektora szkoły

Sprawdź, o czym powinieneś pamiętać zanim na dobre rozpocznie się nowy rok szkolny 2018/2019. Nie tylko dotrzymasz wszystkich terminów, ale również – dzięki wskazówkom eksperta – dowiesz się na co zwrócić uwagę w kontekście nowych przepisów.

136

Dokumentacja nowoprzyjętych uczniów po wejściu w życie RODO

Od 25 maja 2018 r. – za sprawą wejścia w życie RODO - obowiązują nowe zasady przetwarzania i gromadzenia danych osobowych w szkołach. Sprawdź, na co zwrócić uwagę podczas rekrutacji nowych uczniów.

Aneks do arkusza organizacji na rok szkolny 2018/2019 składasz według nowych zasad

Arkusz organizacji pracy szkoły opracowuje się z prawie półrocznym wyprzedzeniem. Dlatego większość wymaga aneksowania po rozpoczęciu roku szkolnego. Aby uaktualnić dane planowane w marcu i kwietniu przygotowujesz arkusz. W tym roku – po raz pierwszy według nowych zasad. Poznaj je.

134

Urlop wypoczynkowy nauczycieli w 2018 r. – rozwiązania wybranych problemów

Jak wyliczyć średnią urlopową nauczyciela za okres wakacji? Za ile dni należy im się wypłata tej średniej? Czy dodatek motywacyjny który nie jest przyznany na okres lipiec i sierpień należy uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym? Dyrektorzy będą korzystać z urlopu wypoczynkowego tylko przez 2 tygodnie. Za jaki okres otrzymają wynagrodzenie urlopowe? Poznaj odpowiedzi.

Regulamin oceny pracy nauczycieli – wskazówki MEN

Od 1 września 2018 r. zmienią się zasady oceniania pracy nauczycieli. Zadaniem dyrektorów szkół jest stworzenie regulaminu oceny pracy.Dokument ten musisz opracować do 1 września 2018 r. Sprawdź, na co zwrócić uwagę konstruując regulamin oraz jakie wytyczne opublikowało MEN.

Procedura tworzenia regulaminu oceniania według nowych przepisów

Od 1 września 2018 r. obowiązywać będą nowe zasady oceniania pracy nauczycieli. Do tego czasu musisz przygotować regulamin oceniania pracy nauczycieli. Sprawdź, co musisz w nim uwzględnić, z kim go skonsultować i jak go uchwalić.

133

RODO w praktyce - odpowiedzi na pytania Czytelników

Sprawdź, jakie wątpliwości mają dyrektorzy szkół w związku z wdrażaniem RODO.

Procedury postępowania z pieczęciami likwidowanego gimnazjum

Sprawdź, jak ewidencjonować pieczęcie i niszczyć je po likwidowaniu gimnazjum oraz jak postępować z jego patronem oraz sztandarem gimnazjum.

132

Zmiany, które weszły w życie…

RODO stało się faktem. Od 25 maja wszystkie szkoły muszą dostosować się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych. W życie weszły również zmiany dotyczące świadectw szkolnych, arkuszy ocen i legitymacji szkolnych.

Zasady klasyfikacji rocznej uczniów. Czy liczy się frekwencja z całego roku

Sprawdź, czy do klasyfikacji rocznej wliczają się nieobecności od początku roku szkolnego. Jakie są podstawowe zasady klasyfikacji rocznej?

Ugryzienie ucznia przez kleszcza – postępowanie szkoły

Sprawdź, jak należy postąpić w razie ugryzienia ucznia przez kleszcza podczas szkolnego wyjścia/wycieczki?

131

Zmiany w organizacji wycieczek, zielonych szkół, wypoczynku

Planowane są liczne i ważne zmiany w organizacji wycieczek, zielonych szkół i wypoczynku. Najbliższe wyjazdy organizowane będą jeszcze na starych zasadach. Sprawdź jednak co wkrótce może się zmienić.

Sankcje za naruszenie przepisów RODO

Od 25 maja 2018 roku organ nadzorczy będzie mógł decydować o nałożeniu kary pieniężnej już w chwili stwierdzenia naruszenia, a nie dopiero w wyniku niewykonania decyzji administracyjnej. Sprawdź, co jeszcze się zmieni.

Od 1 września 2018 r. nowe kryteria oceniania pracy nauczycieli

Zgodnie z planami MEN od 1 września 2018 roku obowiązywać będzie 8 kryteriów oceniania nauczyciela stażysty oraz po 5 dodatkowych dla każdego kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Nauczyciel dyplomowany będzie musiał spełnić w sumie 23 kryteria.

130

Procedura reagowania gdy uczeń jest prześladowany przez rówieśników

Im dłużej trwa prześladowanie, tym trudniej zaradzić jego skutkom. Dlatego tak ważne jest udzielenie możliwie szybkiej i fachowej pomocy. Jak to zrobić?

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji szkół podpisana

Dnia 4 kwietnia 2018 roku MEN podpisała nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół. Poznaj różnice pomiędzy projektem a nowym podpisanym rozporządzeniem w sprawie organizacji pracy szkół. Sprawdź, na jakie zmiany zwrócić szczególną uwagę.

Nie musisz organizować opieki nocnej podczas zielonej szkoły

Przepisy nie wprowadzają obowiązku zapewnienia opieki nocnej uczestnikom zielonej szkoły. Karta Nauczyciela przewiduje wprawdzie możliwość zobowiązania nauczyciela do pracy w porze nocnej, ale może mieć to miejsce tylko w przypadkach określonych przepisami. Poznaj szczegóły.

129

Nowy urlop dla poratowania zdrowia – 6 pytań i odpowiedzi

Od stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady i procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Przedstawiamy praktyczne rozwiązania dla 11 najważniejszych problemów zgłaszanych przez naszych Czytelników – dzisiaj pierwsze 6 z nich.

Jak pomóc uczniowi prześladowanemu przez rówieśników?

Prześladowanie przez rówieśników to dla dziecka niszczące doświadczenie, które może mieć wpływ na jego rozwój psychiczny, społeczny a nawet intelektualny. Im dłużej trwa, tym trudniej zaradzić jego skutkom, dlatego tak ważne jest udzielenie możliwie szybkiej i fachowej pomocy. Jak to zrobić?

128

RODO – poradnik dyrektora szkoły, część 2

Sprawdź, jak zgodnie z nowymi przepisami, należy przetwarzać dane osobowe. Jak uniknąć błędów i łamania prawa po 25 maja? Co powinieneś wiedzieć już dzisiaj? Odpowiedzi dostarczy lektura artykułu.

Nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia, część 2

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru, kontynuujemy temat urlopu zdrowotnego. Dzisiaj omawiamy 2 tryb udzielania urlopu, czyli warunki i zasady udzielania urlopu zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe.

127

Zamień papierową księgę zarządzeń na elektroniczną

Sprawdź, w jaki sposób należy przejść z zarządzeń dyrektora w wersji papierowej na wersję cyfrową i czy taką zmianę wprowadza się zarządzeniem czy innym dokumentem.

SIO - od 9 kwietnia nowe zasady przekazywania danych

Od kwietnia 2018 roku zmienią się zasady przekazywania danych do SIO. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

RODO - Rewolucja w ochronie danych osobowych, poradnik cz. 1

Rewolucyjne przepisy dotyczące ochrony danych obowiązywać będą od 25 maja 2018 r., ale warto już rozpocząć przygotowania do ich wdrożenia. 25 – ego szkoła musi działać zgodnie z nowymi wytycznymi. Z artykułu dowiesz się jak będzie wyglądać struktura aktów prawnych regulujących ochronę danych. W następnym numerze przeczytasz jak – według nowych przepisów - przetwarzać dane.

126

Wezwanie do sądu pracownika – warunki zwolnienia od pracy

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie sądu. Pracownik powinien przedłożyć wezwanie sądu ale sam wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy może być ustny.

Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne – w planach 15 zmian

Możliwość wydawania elektronicznych legitymacji oraz nowe wzory świadectw, dyplomów i innych druków dla szkół nowego i dotychczasowego ustroju szkolnego to część zmian przewidzianych w projekcie. Sprawdź, co jeszcze się zmieni.

Świadczenia rehabilitacyjne a prawo do trzynastki

Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie uznaje się za okres faktycznie przepracowany. Pracownik, który nie przepracował w 2017 r. co najmniej 6 miesięcy, nie nabędzie prawa do trzynastki za 2017 r.