156 - wrzesień 2019 r.

Prawa autorskie do loga szkoły i innych wytworów – czy należą do pracownika, który je wykonał

Wszelkie dokumenty, programy, znaki graficzne itd. wytworzone w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych stają się własnością pracodawcy. Sprawdź, czy dyrektor ma prawo dysponowania nimi wbrew woli pracownika, który je utworzył.

Połączenie szkół w zespół – co z planem finansowym

Sprawdź, jakie masz obowiązki związane z planem finansowym w przypadku połączenia szkół w zespół.

Podział części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. – co się zmieniło

Sprawdź, jakie zmiany dotyczące podziału subwencji ogólnej mają obowiązywać w związku z podwyżką płac nauczycieli i wprowadzeniem dodatku na start.

155 - sierpień/wrzesień 2019 r.

Zmiany w SIO – co nowego od 1 września 2019 r.

Nowe rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w SIO ma obowiązywać od dnia 1 września 2019 r. Sprawdź, jakie zmiany mają zostać wprowadzone.

Potrzebne jest nowe rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego

Zmiany w Karcie Nauczyciela wymagają zmiany rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego. Sprawdź, co się zmieni.

Nowości w statucie placówki i szkoły policealnej od 1 września 2019 roku

W nowym roku szkolnym 2019/2020 należy znowelizować także statuty publicznej szkoły policealnej oraz publicznych placówek. Jakie zapisy wprowadzić? Które rozwiązania pozostaną natomiast bez zmian? Sprawdź w temacie tygodnia.

154 - sierpień 2019 r.

Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji szkolnej od 1 września 2019 r.

Organizacja i przygotowania do nowego roku szkolnego w zakresie dokumentacji, przygotowania planu lekcji, zaplanowania pierwszego zebrania rady pedagogicznej to tylko część z zadań do wykonania przed nowym orkiem szkolnym. Sprawdź, na co zwrócić uwagę w zakresie dokumentacji.

Zasady dokumentowania prawa do nagrody jubileuszowej

Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Nauczyciel dokumentuje swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. Od tej zasady są jednak 2 wyjątki. Poznaj je.

Świadczenia urlopowe – wakacyjny poradnik

Z odpisu na ZFŚS do 31 sierpnia każdego roku, nauczycielowi wypłacane jest świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego. Świadczenie to ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Sprawdź, jak je obliczać.

153 - lipiec 2019 r.

Zasady zakładania i prowadzenia arkuszy ocen – praktyczne przykłady

Arkusze ocen uczniów powinny być prowadzone na właściwych drukach – zgodnie z rozporządzeniem o prowadzeniu dokumentacji szkolnej. Źle dobrany arkusz uniemożliwi prawidłowe prowadzenie arkusza ocen. Sprawdź, jak nie popełnić błędu i na co jeszcze zwrócić uwagę.

Programy i podręczniki 2019/2020 – poradnik dyrektora

Poznaj odpowiedzi na pytania dotyczące programów nauczania i podręczników. Przeczytasz m.in. czym jest program nauczania w nowym systemie edukacji oraz jak wygląda procedura dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania w szkole.

152 - czerwiec/lipiec 2019 r.

Rekrutacja 2019 - 13 pytań i odpowiedzi

Dostajemy dużo pytań na temat rekrutacji w świetle nowych przepisów. Odpowiedzi zebraliśmy i podsumowaliśmy tabeli. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć.

151 - czerwiec 2019 r.

Zakończenie stażu – i co dalej? Poznaj 16 obowiązków z tego zakresu

Skorzystaj z poniższej listy kontrolnej i sprawdź, czy zrealizowałeś wszystkie obowiązki dotyczące zakończenia stażu.

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 – lista kontrolna 18 obowiązków dyrektora

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych to czas wzmożonej pracy kadry zarządzającej szkołami. Poznaj wykaz obowiązków dyrektorów szkół przed zakończeniem roku szkolnego 2018/2019. Odhacz, co już zostało wykonane i w jakim stopniu jesteś przygotowany do zamknięcia roku szkolnego.

150 - maj 2019 r.

Stosunek pracy nauczyciela – praktyczne zagadnienia

Maj to czas podejmowania decyzji dotyczących stosunku pracy nauczyciela. Sprawdź, jak praktyczne problemy dyrektorów rozwiązują nasi eksperci.

149 - kwiecień/maj 2019 r.

Ruch kadrowy 2019: Szczególna ochrona stosunku pracy

W roku szkolnym 2019/2020 ruch kadrowy – z powodu wygaszenia gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum w innych szkołach - będzie szczególnie intensywny. Trzeba się więc do niego dobrze przygotować. Zaczniemy od szczególnej ochrony stosunku pracy, m.in. od pytania co gdy nie musimy ochrony respektować. A już w kolejnym numerze znajdziesz wszelkie szczegóły dotyczące ruchu kadrowego w 2019 roku.

148 - kwiecień 2019 r.

Arkusz organizacji na rok szkolny 2019/2020 – procedura, kwietniowe terminy

Kwiecień w szkołach to arkusz organizacji pracy szkoły. Można, chociaż nie trzeba, opracować go również w szkołach niepublicznych. Sprawdź, jak po kroku opracować arkusz na rok szkolny 2019/2020.

147 - marzec/kwiecień 2019 r.

Podsumowanie pierwszego kwartału pracy szkoły – listy kontrolne

Pierwszy kwartał roku kalendarzowego to dobry czas na wewnętrzną ocenę pracy szkoły oraz kontrolę prawidłowości wdrożenia nowych przepisów, z których większość zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2019 roku. W artykule znajdziesz listy kontrole, dzięki którym sprawdzisz czy właściwie zrealizowałeś obowiązki z okresu luty-marzec oraz czy wdrożyłeś wszystkie zmiany w prawie.

146 - luty/marzec 2019

Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek zagranicznych

Wkrótce skończą się ferie i zimowiska, ale wycieczki odbywają się przez cały rok szkolny. Coraz częściej są to wyjazdy zagraniczne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla, że podczas zagranicznych podróży należy zachować szczególne środki ostrożności. Sprawdź, jakie.

Prowadzenie eksperymentów pedagogicznych w szkołach - procedury

Sprawdź, jak wygląda procedura wprowadzania eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa mazowieckiego.

Podsumowanie pierwszego kwartału pracy szkoły – listy kontrolne

Pierwszy kwartał roku kalendarzowego to dobry czas na wewnętrzną ocenę pracy szkoły oraz kontrolę prawidłowości wdrożenia nowych przepisów, z których większość zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2019 roku. W artykule znajdziesz listy kontrole, dzięki którym sprawdzisz czy właściwie zrealizowałeś obowiązki z okresu styczeń-marzec oraz czy wdrożyłeś wszystkie zmiany w prawie.

145, luty 2019 r.

Jakie dane osoby odbierające duplikat arkusza ocen odnotować na dokumencie

Sprawdź, czy na arkuszu ocen ucznia powinno się umieszczać numer dowodu osobistego osoby odbierającej duplikat świadectwa i w jaki sposób to zrobić.

Dokumentacja rozliczania czasu pracy po 1 stycznia 2019 r.

Sprawdź, jakie dokumenty związane z rozliczaniem czasu pracy należy gromadzić od 1 stycznia 2019 r.

Wypadek pracownika szkoły – procedury postępowania

Sprawdź, kiedy wypadek w drodze do pracy należy traktować na równi z wypadkiem przy pracy; czy wypadek w czasie ferii zimowych jest wypadkiem przy pracy oraz w jakim terminie pracownik powinien powiadomić pracodawcę o wypadku.

144 - styczeń/luty 2019 r.

Zwolnienie od pracy związkowca – z wynagrodzeniem i bez niego

Nauczycielowi nie należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane w wyniku wykonywania czynności związkowych.

Zmiany w ustawie Prawo oświatowe od 1 stycznia 2019 roku – poradnik dyrektora

Czy wiesz co zmieniło się w ustawie Prawo oświatowe po 1 stycznia 2019 roku? Sprawdź, jakie masz nowe obowiązki oraz jakie terminy Cię obowiązują.

Zakres kontroli dokumentacji w ramach oceny dyrektora określa organ oceniający

Przegląd dokumentacji szkolnej odbywa się na podstawie kryteriów oceny pracy dyrektora szkoły. Sprawdź, jakie dokumenty wewnątrzszkolne podlegają kontroli w czasie dokonywania oceny pracy dyrektora placówki.