Za czas przerwy świątecznej nie przysługuje wynagrodzenie urlopowe

Czas przerwy świątecznej nie jest okresem urlopu wypoczynkowego nauczyciela, za który wypłaca się wynagrodzenie urlopowe. Wynagrodzenie za czas przerwy świątecznej należy wypłacić nauczycielowi w składnikach stałych z góry - w pierwszych dniach miesiąca, w którym przypada przerwa świąteczna.

Samorząd uczniowski organizuje zabawę andrzejkową na zasadach określonych w regulaminie jego działalności

Samorząd uczniowski ma szerokie kompetencje - może uczestniczyć w ocenie pracy nauczyciela, opiniować program wychowawczy szkoły, organizować i współorganizować imprezy oraz uroczystości szkolne. Dzięki temu każdy uczeń ma wpływ na funkcjonowanie szkoły, w której spędza codziennie wiele godzin i od której zależy jego przyszłość.

Przegląd terenu szkoły pod kątem przygotowania do okresu zimowego

Aby przygotować szkołę na nadejście zimy, jesienią należy dokonać przeglądu sprzętu do odśnieżania i materiałów do usuwania oblodzenia na terenie szkoły. Zalegający śnieg lub lód to ryzyko wypadku. Dyrektor szkoły odpowiada za właściwy stan bhp w szkole i wokół niej.

Paczki, bony czy gotówka – rodzaj świadczenia zależy od regulaminu ZFŚS

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych określa pracodawca w regulaminie.

Nabycie prawa do nagrody jubileuszowej w sobotę spowoduje zmianę terminu jej wypłaty

Jeżeli dzień, w którym upływa okres uprawniający do nagrody, jest ustawowo wolny od pracy, to wypłatę nagrody należy przesunąć.

Kilka wyjść z budynku szkoły a sprawna ewakuacja 

Na przeprowadzenie próbnej ewakuacji w swojej szkole dyrektor ma czas do końca listopada. Aby trening przebiegł sprawnie i skutecznie, wszyscy powinni znać swoje obowiązki i zasady postępowania. Niezwykle ważna jest znajomość rozmieszczenia dróg i wyjść ewakuacyjnych.

Dokumentacja pomocy z ZFŚS przechowywana w odrębnej teczce akt

Pracownicy szkół, z okazji świąt Bożego Narodzenia, otrzymają paczki, bony, talony, karty podarunkowe. Jeśli dyrektor przeznaczy na ten cel fundusze z ZFŚS, dokumentację związaną z przyznaniem świadczeń gromadzi – nie w aktach osobowych pracowników - lecz w odrębnej teczce akt.

1 i 11 listopada dniami wolnymi od zajęć i od pracy

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy. W te dni szkoła zobowiązana jest zapewnić uczniom zajęcia opiekuńczo wychowawcze. Natomiast dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach ustawy o dniach wolnych od pracy, w tym 1 i 11 listopada.