Właściwa dokumentacja zimowiska uchroni dyrektora przed odpowiedzialnością

W okresie ferii letnich i zimowych dyrektor szkoły może organizować dla uczniów kolonie, obozy, zimowiska i inne formy wypoczynku. Zimowy wypoczynek należy zorganizować zgodnie z przepisami i właściwie udokumentować.

Pracownicza Wigilia podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu

W wielu szkołach w okolicy świąt Bożego Narodzenia dyrektorzy organizują Wigilię dla pracowników. Coraz częstszą praktyką jest organizowanie takich przyjęć w restauracjach.

Paczki dla dzieci pracowników powinny mieć różną wartość

Wielu dyrektorów z okazji świąt Bożego Narodzenia przyznaje pracowników bony pieniężne lub paczki dla dzieci. Świadczenia te przyznawane są ze środków ZFŚS. Prezenty to miły gest, należy jednak uważać by nie złamać prawa. Dyrektor musi kierować się kryterium socjalnym i nie dzielić świadczeń każdemu po równo.

Organ prowadzący musi mieć podstawę prawną do żądania opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej

Organ prowadzący szkoły finansuje organizację specjalistycznych zajęć dla uczniów np. korekcyjno-kompensacyjnych czy rewalidacyjnych. Ma więc prawo oczekiwać potwierdzenia zasadności wydatkowania środków na ten cel, na podstawie dokumentów złożonych w szkole przez rodziców uczniów.  

Na odebranie wychowawstwa w ciągu roku szkolnego wymagana jest zgoda rady pedagogicznej

Dyrektor szkoły może odebrać nauczycielowi wychowawstwo jeśli ma do tego podstawy. Przydział prac i zmiany w tym zakresie konsultuje z radą pedagogiczną. Kieruje się przy tym zapisami w statucie szkoły dotyczącymi odwoływania ze stanowiska wychowawcy.

Monitoring na korytarzu – tak, w klasie - nie

Monitoring w szkole – jednym kojarzy się z bezpieczeństwem uczniów, innym – z inwigilacją i łamaniem prawa do prywatności. Kamery na szkolnych korytarzach, boisku i terenie szkoły już nie szokują. Jednak montaż tych urządzeń w salach lekcyjnych wciąż budzi sprzeciw uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzących zajęcia. Tymczasem rodzice coraz częściej zwracają się do dyrektorów prośbami tego typu.

Boisko i teren szkoły zimą muszą być szczególnie oświetlone

Zimą sztuczne oświetlenie wymagane jest podczas większości doby. Zapewnienie dobrej widoczności na terenie szkoły to nie tylko wymóg bhp, ale też warunek konieczny do zapewnienia realnego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom.

Bez zgody rodziców nie można przekazać nauczycielom treści opinii poradni

Przekazanie nauczycielom treści opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej to przekazywanie poufnych danych na temat ucznia i wymaga uzyskania zgody jego rodziców. Bez niej można jedynie przekazać informacje niezbędne do dostosowania form i metod pracy do możliwości dziecka.