Związki zawodowe mają prawo kontrolować wynagrodzenia pracowników

Pracodawca nie jest uprawniony do udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia konkretnych pracowników na żądanie związku zawodowego. Aby mógł przekazać związkowi takie informacje konieczna jest wyraźna zgoda tych podwładnych.

Organ prowadzący może przeprowadzić kontrolę bez zapowiedzi  

Organ prowadzący może przeprowadzić kontrolę w szkole w każdym czasie. Nie ma przy tym obowiązku wcześniejszego powiadamiania. Dyrektor szkoły ma natomiast prawo w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków z kontroli, zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu prowadzącego.

Zrezygnowano z nowych opcji przekazywania szkół 

Na skutek protestów pracowników oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej wycofuje projektowane zmiany dające nowe możliwości przekazywania szkół i placówek. W planach było przekazanie takiej możliwości związkom międzygminnym lub związkom powiatów.

Zmienią się kryteria rekrutacji do szkół i przedszkoli

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola będą miały dzieci mieszkańców danej gminy. Zapisanie dziecka do przedszkola w innej gminie będzie możliwe dopiero, gdy wszystkie dzieci z danego regionu znajdą już miejsce w przedszkolu.

Zasady dokumentowania zebrań rady pedagogicznej wynikają z regulaminu rady 

Styczeń to czas klasyfikacyjnych i podsumowujących rad pedagogicznych. Powstaną nowe dokumenty, w niektórych istniejących zostaną zatwierdzone zmiany. Dokumenty te należy właściwie przechowywać w sposób umożliwiający szybki do nich dostęp.

Zabawy na śniegu podczas przerwy, tylko pod nadzorem nauczyciela

Gdy tylko pojawia się śnieg, dzieci i młodzież każdą przerwę chcą spędzać na świeżym powietrzu. Tymczasem zabawy na mrozie, lodzie, w śniegu łatwo mogą doprowadzić do wypadku lub kontuzji. Są jednak sposoby by zadbać o bezpieczeństwem dzieci podczas zabaw zimowych.

Za naruszenie tajemnicy korespondencji dyrektorowi grozi kara pieniężna

Pracodawca może otwierać korespondencję adresowaną na szkołę, także wtedy, gdy dodatkowo jako adresat wskazany został pracownik. Korespondencja, która przychodzi na adres szkoły, ale adresowana jest wyłącznie na pracownika objęta jest tajemnicą i pracodawca nie ma prawa jej otwierać.

Wzór zobowiązania nauczyciela do pracy w czasie ferii

Nauczycielowi placówki feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowyw wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Dyrektor szkoły może jednak zobowiązać go do wykonywania w okresie ferii określonych czynności. Zajęcia te jednak nie mogą zająć łącznie nauczycielowi więcej niż 7 dni w okresie ferii letnich i zimowych.