Zmiany w funkcjonowaniu placówki uzasadniają zmiany w planie urlopów

Zdarzyć się może, że konieczna będzie zmiana planu urlopów pracowników niepedagogicznych np. w miesiącach letnich w związku z organizacją pracy szkoły w czasie wakacji. Dyrektor, który spotka się wówczas z buntem pracowników powinien przedstawić im podstawy prawne do modyfikacji planu. Sporządzając w lutym plan urlopów pracowników administracji i obsługi warto uprzedzić ich o takiej ewentualności.

Wnioskowanie o medal KEN także dla nauczycielki przebywającej na urlopie macierzyńskim

   W lutym dyrektor szkoły może wnioskować do kuratora oświaty o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych dla nauczycieli. Zasady ich przyznawania regulują szczegółowe przepisy. Zasady nadawania medalu Komisji Edukacji Narodowej reguluje Karta Nauczyciela.

Wizytator może kserować dokumenty szkolne dotyczące tematu kontroli

Wizytator jest upoważniony do wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki. Ma również prawo do zbierania niezbędnych dowodów stanowiących podstawę ustaleń kontroli oraz włączania zebranych dowodów do akt kontroli.

W kwietniu NIK sprawdzi czy szkoły ostatecznie przygotowały się na przyjęcie 6 - latków 

Na temat przygotowania szkół podstawowych do podjęcia prze 6-letnie dzieci nauki szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 rozmawiamy z Pawłem Biedziakiem– rzecznikiem Najwyższej Izby Kontroli. 

Rozliczając godziny karciane w roku szkolnym 2013/2014 należy odjąć 35 dni wolnych od zajęć

Co roku dyrektor rozlicza nauczycieli z godzin pracy wynikających z art. 42 a Karty Nauczyciela. W zależności od typu szkoły nauczyciele realizują 1 lub 2 godziny karciane tygodniowo. Niniejsza porada zawiera wskazówki niezbędne by prawidłowo rozliczyć nauczycieli z godzin karcianych w roku szkolnym 2013/2014.

Rada rodziców nie może finansować dodatkowych zajęć z przedmiotów maturalnych

Rada rodziców może gromadzić fundusze i określa w regulaminie zasady ich wydatkowania. Należy jednak pamiętać, że rada nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym i nie może być pracodawcą. 

Prawo do trzynastki nie oznacza, że pracownik ją otrzyma

Nauczycielka która przez cały 2013 rok przebywała na zwolnieniach i urlopach nie otrzyma trzynastki za ten rok. Teoretycznie ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ale w ciągu 2013 roku nie otrzymała żadnych składników wynagrodzenia, które byłyby wliczane do jego podstawy.

Nauczycielka na urlopie rodzicielskim otrzyma pełną nagrodę jubileuszową

Nauczycielce, która nabyła prawo do nagrody jubileuszowej w trakcie urlopu rodzicielskiego, podczas którego otrzymuje 60% wynagrodzenia, nagroda przysługuje w pełnej wysokości. Należy obliczyć ją według zasad obowiązujących przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.