Zmienią się zasady przechodzenia uczniów do innych typów szkół

Różnice programowe z podstawowych przedmiotów są tak duże, że zmienione będą zasady przechodzenia uczniów do innych typów szkół. Projekt rozporządzenia szczegółowo zasady rotacji pomiędzy poszczególnymi klasami i typami szkół.

W określonych przypadkach na 7 dni można odwołać nauczyciela z urlopu

Istnieje możliwość zobowiązania nauczycieli do pracy w wakacje, ale tylko w celu realizacji określonych zadań. Działania wykraczające poza ten katalog nauczyciele powinni wykonywać w ciągu roku szkolnego.

W dokumentacji nauczania powinna znaleźć się informacja o uczniach nieklasyfikowanych 

Nieklasyfikowanie ucznia nie wymaga pisemnego uzasadnienia dyrektora szkoły. Także, w sytuacji gdy powodem jest zwolnienie z WF. Właściwie zapisy dotyczące nieklasyfikowania ucznia muszą znaleźć się w dokumentacji nauczania.

Szkoły będą musiały zapewnić bezpłatny dostęp do podręczników

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada m.in. nowe obowiązki dla szkół, zmiany w dopuszczaniu podręczników do użytku szkolnego, większy wpływ rodziców na wybór podręczników. Szkoły podstawowe i gimnazja będą miały obowiązek zapewnić bezpłatny dostęp do podręczników. 

Sprzedaż żywności przez radę rodziców podlega kontroli Sanepidu

Festyn czy piknik zorganizowany przez radę rodziców to wielka przyjemność dla całej społeczności szkolnej oraz okazja dla zebrania funduszy dla klasy. Trzeba jednak zadbać o spełnienie wymogów aby sprzedaż ciast i kiełbasek nie przyniosła więcej szkód niż korzyści.

Rodzice będą zwracać szkole koszty za uszkodzenie podręcznika przez dziecko 

Uczniowie pierwszych klas podstawówek będą korzystać z darmowych podręczników już od września 2014 roku. W roku 2017 roku otrzymają je wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.  

Przepisy dotyczące dodatku stażowego pracowników niepedagogicznych zostaną ujednolicone

Aktualnie obowiązujące przepisy w sprawie dodatku za wieloletnią pracę dla pracowników niepedagogicznych nie są wystarczająco jednoznaczne. Wątpliwości budzi fakt jak liczyć staż pracy pracownika samorządowego zatrudnionego w kilku szkołach. Nowe przepisy mają doprecyzować tę kwestię.

Protokoły z zebrań rady pedagogicznej są jawne

Regulamin rady pedagogicznej oraz protokoły z jej zebrań udostępniane są na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Są to dokumenty jawne, które dyrektor ma obowiązek udostępnić osobom czy organom, które o to wnioskują.