Wysokość świadczenia urlopowego jest proporcjonalna do okresu zatrudnienia

Do 31 sierpnia, z odpisu na ZFŚS  dyrektor musi wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe. Wysokość świadczenia ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w roku szkolnym 2013/2014.

Świadczenie urlopowe nie zależy od efektywnie przepracowanego okresu

Prawo do świadczenia urlopowego przysługuje wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkole w danym roku szkolnym - także tym przebywającym na różnych urlopach. Świadczenia te należy wypłacić do końca sierpnia. 

Opieka nad dzieckiem rodziców pracujących za granicą musi zostać prawnie uregulowana

We wrześniu może okazać się, że rodzice niektórych uczniów będą nieobecni w nowym roku szkolnym ponieważ wyjechali za granicę w celach zarobkowych. Należy wówczas jak najszybciej uregulować sytuację prawną tych uczniów. W przeciwnym razie nie będzie wiadomo z kim współpracować np. gdy uczeń ulegnie wypadkowi.

Dyrektora obowiązuje swoisty zadaniowy czas pracy

Dyrektor musi być dostępny dla klientów szkoły, nie musi jednak każdego dnia spędzać 8 godzin w swoim gabinecie.

Dyrektor może uzyskać dofinansowanie na szkolenie kadry pedagogicznej

Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do udziału w szkoleniowym zebraniu kadry pedagogicznej. Szkolenie musi jednak zorganizować tak by nie zakłócało realizacji planowanych zajęć nauczyciela prowadzonych razem z uczniami.

Dokumentacja wynoszona ze szkoły nie może zawierać danych wykraczających poza zakres kontroli

Kuratorium oświaty ma prawo wglądu do dokumentacji związanej z przedmiotem kontroli. Jeśli dokumenty zawierają wyłącznie dane niewykraczające poza zakres kontroli, wizytator ma prawo wynieść ze szkoły ich kopie. W przeciwnym razie konieczna będzie anonimizacja druków.

Decyzje o zatrudnienia asystenta nauczyciela podejmie dyrektor szkoły

Asystenci pojawiają się w szkołach już od września 2014. Będą wspierać nauczycieli klas I-III i wychowawców świetlicy. Przy ich zatrudnianiu dyrektor stosować będzie przepisy Kodeksu pracy.