Nowa procedura zmiany wyniku egzaminu zewnętrznego

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przewiduje nowy mechanizm weryfikacji przyznanych punktów na egzaminie i sprawdzianie. Dyrektor będzie miał nowe obowiązki w tym zakresie.

Już wkrótce nauczyciele będą opisywać wystawiane oceny

Nauczyciel nie będzie mógł poprzestać na wystawieniu oceny i wpisaniu jej do dziennika. Od stycznia 2015 roku będzie musiał uzasadnić ocenę – co uczeń zrobił źle i jak może się poprawić.

Szkoła musi umożliwić uzupełnianie różnic programowych

Jeśli uczeń zmienia szkołę, a nie zrealizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym zajęć dodatkowych, nie można zwolnić go z tego obowiązku.Szkoła ma obowiązek umożliwić uczniowi najpóźniej do zakończenia etapu edukacyjnego, uzupełnienie różnic programowych.

Remont to za mało by otrzymać dofinansowanie zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych

Do 30 września jest jeszcze czas na wnioskowanie o dofinansowanie o wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Dofinansowanie przysługuje jednak tylko nowowybudowanym obiektom.

Regulamin rady pedagogicznej jest wtórny w stosunku do statutu szkoły

Konstruując lub aktualizując regulamin rady pedagogicznej nie trzeba literalnie powtarzać zapisów ze statutu. Regulamin powinien uszczegóławiać przepisy ustawy o systemie oświaty oraz statutu szkoły.  

Po odrzuceniu nowych korzystnych warunków pracy nie przysługuje odprawa

Nauczyciel może odrzucić nowe warunki pracy. Jeśli są one dla niego obiektywnie korzystne to zdaniem Sądu Najwyższego nie przysługuje mu wówczas odprawa.

Osobę pełniącą jednocześnie funkcję nauczyciela i asystenta nauczyciela zatrudnia się na 2 umowy

Zatrudnienie tego samego pracownika w szkole na dwie umowy jest możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Należy do nich zatrudnienie tej samej osoby na stanowisku nauczyciela i asystenta nauczyciela. Jest to możliwe ponieważ asystenta musi posiadać kwalifikacje takie, jak nauczyciel.