Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w szkole ogólnodostępnej wymaga zgody organu prowadzącego

W zależności od typu szkoły zatrudnienie nauczyciela wspomagającego może być obligatoryjne lub fakultatywne i wymagać zgody organu prowadzącego. Rodzaj placówki decyduje również o tym jakich kwalifikacji należy wymagać od tego pracownika.

Wymagania nadzoru pedagogicznego są takie same dla szkół publicznych i niepublicznych

W szkołach niepublicznych stosuje się te same narzędzia badawcze i procedury ewaluacji co w szkołach publicznych. Tak samo przygotowuje się raport z badania ewaluacyjnego i dokumentuje przebieg ewaluacji.

Wycieczki szkolne organizuje się na nowych zasadach

Od nowego roku szkolnego obowiązują nowe zasady dotyczące organizacji krajowych i zagranicznych wycieczek szkolnych. Możliwe będzie łączenia funkcji kierownika i opiekuna, a kuratoria obejmą większym nadzorem wyjazdy zagraniczne.

W czasie przerw nauczyciel bibliotekarz realizuje swoje pensum

Bibliotekarzowi w szkole nie powinno się przydzielać dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych m.in. ze względu na inny sposób rozliczania czasu pracy niż w przypadku nauczycieli przedmiotowych. Ponadto uczniom należy zapewnić możliwość korzystania z biblioteki również w czasie przerw.

Uczeń zmieniający szkołę nie musi zwracać legitymacji szkolnej

Przepisy nie nakładają na ucznia zmieniającego szkołę obowiązku zwrotu poprzedniej legitymacji szkolnej. Ważność tego dokumentu wyznacza data na nim widniejąca.

Samodzielny zakup świątecznych paczek może faworyzować zamożniejszych pracowników

Zwrot przez szkołę kosztów bożonarodzeniowych paczek zakupionych przez pracowników będzie sprzeczny z założeniami funduszu socjalnego. Lepszym rozwiązaniem jest dofinansowanie prezentów bezpośrednio z ZFŚS.

Regulamin ZFŚS danej szkoły decyduje kogo uwzględnić w oświadczeniu o dochodzie

Aby otrzymać świadczenie z ZFŚS pracownik musi złożyć oświadczenia o dochodzie. Regulamin ZFŚS danej szkoły powinien dokładnie precyzować w jaki sposób dochód należy obliczyć.

Rada szkoły i rada rodziców muszą zaopiniować plan finansowy szkoły

Przepisy prawa zobowiązują dyrektora szkoły do okazania projektu planu finansowego przedstawicielom rady szkoły oraz rady rodziców, w celu jego zaopiniowania. Opinia powinna zostać wydana w takim terminie by możliwe było zachowanie terminów wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Pracownikowi przywróconemu do pracy należy wypłacić zaległe wynagrodzeni

Prawomocny wyrok sądu o przywróceniu pracownika do pracy jest wiążący. Dyrektor musi ponownie przyjąć do pracy zwolnionego pracownika, który ma się 7 dni - od dnia uprawomocnienia się wyroku biegnie - na zgłoszenie gotowości do pracy.

Pracownikom pracującym przy komputerze należy zawrócić za zakup okularów

Dyrektor sam określa zasady zwrotu kosztów za okulary korekcyjne zalecone pracownikowi przez lekarza. Ustalona przez niego kwota powinna jednak wystarczyć na zakup kompletnych okularów o określonych przez lekarza parametrach.