Regulaminy dotyczące stosunku pracy należy konsultować ze związkami

Zmiana treści regulaminów szkolnych następuje w drodze zarządzenia. Jednak zanim dyrektor wyda dokument w sprawie regulaminu ZFŚS, konieczna jest konsultacja ze związkami zawodowymi.

Program wychowawczy i profilaktyki w ośrodku wychowawczym tworzą spójną całość

 Szkoły wchodzące w skład młodzieżowego ośrodka wychowawczego powinny posiadać odrębne programy wychowawcze i profilaktyki. Zarówno potrzeby jak i zdiagnozowane problemy mogą być różne na każdym etapie edukacyjnym.

Prawo dostępu do informacji publicznej ogranicza prawo do prywatności

Nie można całkowicie zrezygnować z udostępniania danych ponieważ szkoła ma obowiązek udzielać informacji publicznej, a ta obejmuje czasami dane wrażliwe. Aby nie złamać prawa trzeba wiedzieć które dane można udostępnić, a które podlegają szczególnej ochronie.

Pracownik zatrudniony na umowę zlecenie nie podlega obowiązkowemu szkoleniu bhp

Pracodawca decyduje czy objąć obowiązkiem przeprowadzenia szkolenia bhp pracownika wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia. Kwestię tę należy uregulować w treści umowy ze wskazaniem która ze stron ponosi koszty takich szkoleń i badań.

Odpowiedzialność za dojazd na konkurs lub zawody nie przenosi się na rodziców ucznia

Częstą praktyką w szkołach jest zabieranie przez nauczyciela, jego prywatnym samochodem, ucznia na konkurs lub zawody. Jest to poważny błąd ponieważ uczeń nie może być przewożony na zajęcia organizowane przez szkołę przez osoby nie mające do tego uprawnień.

O wstrzymaniu uchwały w sprawie innowacji należy natychmiast powiadomić gminę i kuratorium

Decyzja o wpisaniu przez szkołę innowacji do rejestru w kuratorium oświaty powinna być podjęta odpowiedzialnie. Jedyną sytuacją kiedy kuratorium może uchylić uchwałę jest stwierdzenie jej niezgodności z przepisami prawa.

O udostępnianiu notatek ze spotkań z rodzicami decyduje dyrektor

Protokół z rozmowy z rodzicami nie jest informacją publiczną więc dyrektor nie ma obowiązku go udostępniać. Dyrektor na wniosek rodzica może udostępnić mu protokół o ile dokument ten nie narusza dóbr osobistych osób trzecich.

Nauczyciel musi odpracować niezrealizowaną godzinę karcianą

Jeśli nauczyciel z powodu wypadającego święta nie zrealizował godziny karcianej będzie musiał zrobić to w innym terminie. W ostatecznym rozliczeniu musi mieć zrealizowaną wymaganą liczbę godzin. Dyrektor zaś powinien tak zaplanować pracę szkoły, by było to możliwe.