Z drugiego języka obcego można zwolnić na podstawie opinii poradni

Opinia, na podstawie której dyrektor może zwolnić ucznia z nauki drugiego języka powinna zawierać określone dane oraz stwierdzenie, że dotyczy zwolnienia z nauki drugiego języka z uwagi na określony/zdiagnozowany problem dziecka.

Wprowadzenie przyspieszoną procedurę unieważnienia egzaminów zewnętrznych

Nowa procedura unieważnienia egzaminu zewnętrznego w przypadku podejrzenia, że uczeń ściągał przewiduje krótkie terminy na ustosunkowanie się do stawianych zarzutów. Wzbudziło to wątpliwości podczas konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu.

Wizytator skontroluje lekcje bez uprzedzenia

Resort edukacji proponuje zmiany w nadzorze pedagogicznym dzięki którym nadzór ma być bardziej skuteczny. Wizytator będzie miał więcej uprawnień, a dyrektor terminy na wdrożenie zaleceń.

Warunki przyznawania świątecznych świadczeń z ZFŚS należy określić w regulaminie Funduszu

W okresie świąt Bożego Narodzenia pracodawcy często decydują się na bony dla pracowników lub zakup paczek dla ich dzieci. Można przeznaczyć na ten cel środki z ZFŚS jeśli przewidziano to w regulaminie Funduszu i spełniono określone wymagania m.in. zróżnicowano wartość paczek czy bonów.

W wyjątkowych sytuacjach liczebność klas I-III będzie mogła być większa niż 25

MEN w nowelizacji ustawy o systemie oświaty planuje złagodzić przepis ograniczający liczebność klas I-III do maksymalnie 25 uczniów. Takie rozwiązanie będzie mogło być stosowane wyjątkowo, a dyrektor nie będzie mógł przed rozpoczęciem roku planować liczniejszych klas. 

Szkoła zbywa majątek na zasadach organu prowadzącego

Szkoła dysponuje majątkiem przekazanym przez organ prowadzący na podstawie pełnomocnictwa. Może zbyć niepotrzebny majątek trwały, jeśli jest to uzasadnione gospodarczo oraz zgodne z postanowieniami organu prowadzącego.

Szkoła odpowiada za organizację opieki nad uczniem, który nie wybrał ani religii ani etyki

Uczeń, który nie korzysta z nauki religii i etyki w szkole, powinien przebywać we wskazanym miejscu przez cały czas trwania tych lekcji. Ze względów bezpieczeństwa szkoła ma obowiązek kontrolować jego obecności i odnotowywać to w ustalony w szkole sposób.

Odszkodowanie za krótszy okres wypowiedzenia wypłaca się tylko w jednej sytuacji

Na życzenie pracownika można skrócić okres wypowiedzenia i tę wcześniejszą datę wpisać na świadectwie pracy. W takim przypadku nie będzie mu przysługiwało wynagrodzenie za pozostałe miesiące wypowiedzenia. 

O zakwalifikowaniu kosztów szkolenia pracownika do wydatków strukturalnych decyduje jego tematyka

To czy wydatek na szkolenie pracowników należy zakwalifikować jako strukturalny, trzeba zależy od tematyki szkolenia. Dane szkolenie musi się mieścić w którymś z obszarów określonych w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.