Za nieobecność na radzie pedagogicznej nauczyciel może stanąć przed komisją dyscyplinarną

Udział w zebraniach rady pedagogicznej to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych nauczyciela. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na zebraniu nauczycielowi grodzi odpowiedzialność dyscyplinarną.

Sposób ustalania czasu spędzanego przy komputerze można zapisać w regulaminie pracy

Jedną z przesłanek do zapewnienia pracownikowi okularów korekcyjnych jest użytkowanie monitora ekranowego przez minimum 4 godziny. Przepisy nie określają sposobu ustalania tego okresu, dyrektor powinien więc go określić w regulaminie pracy.

Organ prowadzący nie może ingerować w decyzje dyrektora podjęte zgodnie z prawem

Dyrektor szkoły ma swobodę w decydowaniu o zatrudnieniu nauczyciela i pomocy nauczyciela. Organ prowadzący nie może ingerować ani wydawać poleceń w tym zakresie, jeśli decyzje te zostały podjęte zgodnie z prawem.

Nauczyciel nie może żądać rekompensaty za godziny karciane do których nie został zobowiązany

Rozliczeniu podlegają tylko te godziny karciane do realizacji których nauczyciel był zobowiązany przez dyrektora. Nauczyciel nie może żądać rekompensaty za samowolną realizację większej liczby godzin karcianych.

Dofinansowanie zakupu opału mieści się w definicji działalności socjalnej

Zapomoga na zakup węgla jest rodzajem działalności socjalnej, na którą mogą być przeznaczone środki ZFŚS. O tym jednak, czy w konkretnej szkole można się ubiegać o takie świadczenie, decyduje obowiązujący tam regulamin.

Dodatku motywacyjnego nie można się zrzec

Nauczyciel nie może zrzec się dodatku motywacyjnego przyznanego przez dyrektora. Pisemna adnotacja odmowna nauczyciela na piśmie w sprawie przyznania dodatku nie jest podstawą do jego nie naliczenia.

Szkoła jest zwolniona z opodatkowania CIT

Dochody szkoły uzyskane ze szkolnego sklepiku prowadzonego przez uczniów zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych.