Przygotowanie pedagogiczne można uzupełnić w czasie trwania stażu na nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego bez przygotowania pedagogicznego, o ile posiada wymagany poziom wykształcenia do zajmowania danego stanowiska i zobowiąże się do uzupełnienia braku w trakcie trwania stażu.

Pracownik musi udowodnić, że zdarzenie ma cechy wypadku przy pracy

Zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy zależy od tego czy zaistniały określone w definicji okoliczności. Samo oświadczenie pracownika, że uległ wypadkowi np. wychodząc do pracy nie jest wystarczającym dowodem w sprawie. Powinien udowodnić, że zdarzenie ma cechy wypadku przy pracy.

Pracodawca może dochodzić od pracownika zwrotu nienależnego świadczenia z ZFŚS

Pomyłkowo przyznane świadczenie z ZFŚS podlega zwrotowi. Jeśli pracownik odmawia zwrotu, pracodawca może dochodzić go w sądzie. Żądanie nie będzie skuteczne, jeżeli pracownik wykaże, że zużył korzyść lub utracił ją w taki sposób, że się nie wzbogacił.

Po zakończeniu stanu nieczynnego nie przysługuje odprawa

Stosunek pracy nauczycieli, którzy zdecydowali się na przejście w stan nieczynny wygaśnie 28 lutego. Po tym czasie, nie ma on prawa do odprawy pieniężnej. Rekompensują ją wynagrodzenie i inne świadczenia pracownicze pobierane w czasie trwania stanu nieczynnego.

O zakazaniu w statucie korzystania z komórek decydują rada pedagogiczna i szkoły

 Przepisy zobowiązują szkołę do określenia w statucie obowiązków uczniów, w tym warunków korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Możliwe jest wprowadzenie całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych przez uczniów.

Nauczycielowi z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługują nielimitowane zwolnienia na badania

Ze zwolnienia od pracy w celu poddania się badaniom specjalistycznym pracownik może korzystać tak często, jak często występuje potrzeba ich przeprowadzenia, o ile nie mogą być przeprowadzone w czasie pracy. Przepisy nie określają sposobu dokumentowania prawa do zwolnienia, wystarczy więc wniosek pracownika.

Nauczyciele będą dodawać do ocen pisemną informację zwrotną

Od marca 2015 r. obowiązywać będą nowe obowiązki w zakresie ocenienia, klasyfikowania i promowania uczniów. Największa zmiana to wprowadzenie ocen opisowych dla uczniów klas I-III i wyższych.

Na badanie na nosicielstwo HIV wymagana jest zgoda rodziców lub ucznia

Nawet jeśli dyrektor otrzymał informację, że uczeń jest zarażony wirusem HIV nie ma on prawa z własnej inicjatywy pobrać materiału do badania. Zanim rozpowszechni informację powinien wyjaśnić sytuację z uczniem lub jego rodzicami. Do zawiadamiania Sanepidu zobowiązany jest lekarz, który rozpoznał chorobę zakaźną u ucznia.

Mimo utraty pracy nauczyciel może zachowa członkostwo w ZNP w szkole

Decyzją zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego były pracownik może zachowa prawa członkowskie, jeżeli utrata pracy nastąpiła z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.