Dyrektor nie ma uprawnień do kontroli dokumentacji choroby pracownika

Pracodawca nie może sam kontrolować zasadności korzystania ze zwolnień lekarskich przez pracownika. Nie może żądać wglądu do dokumentacji lekarskiej nauczyciela. Jeżeli ma wątpliwości może wystąpić do ZUS o kontrolę stanu zdrowia pracownika.


Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli, którą sprawują lekarze orzecznicy ZUS.

Zaświadczenie lekarskie zawiera:

  1. informacje identyfikujące:

  • ubezpieczonego, któremu zostało ono wystawione,

  • płatnika składek,

  • wystawiającego zaświadczenie lekarskie i jego miejsce wykonywania zawodu oraz

  1. okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, numer statystyczny choroby ustalonej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, kody literowe i wskazania lekarskie,

  2. okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, datę urodzenia członka rodziny i jego stosunek pokrewieństwa z ubezpieczonym.


W zaświadczeniu informacja o rodzaju choroby

Zaświadczenie lekarskie o niezdolności pracownika do pracy zawiera informacje m.in. o numerze statystycznym choroby, jak i wskazanie, czy jest to kontynuacja leczenia tej samej choroby, czy inna jednostka chorobowa. O kontynuacji choroby świadczy kod litery „A”.


Wgląd dyrektora do dokumentacji godzi w dobra osobiste

Próba samodzielnej kontroli podjęta przez pracodawcę może być potraktowane jako naruszenie jego dóbr osobistych. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która się go dopuściła, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.


Zapamiętaj!

ZUS kontroluje zasadność zwolnienia

W razie wątpliwości w zakresie merytorycznym wystawienia zwolnienia lekarskiego, pracodawca ma prawo wystąpić do ZUS o kontrolę prawidłowości orzeczenia przez lekarza niezdolności do pracy pracownika.

 

 


Autor:

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa pracy