Dyrektor szkoły działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez organ prowadzący

Organ prowadzący może udzielić dyrektorowi szkoły pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w sprawach związanych z realizacją umowy dotyczącą dowozu dzieci do szkoły. Odmowa przyjęcia pełnomocnictwa może skutkować odpowiedzialnością względem zwierzchnika służbowego.

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. Gminne jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej i działają w ramach osobowości prawnej ich założyciela - gminy.


Działanie w ramach pełnomocnictwa

Udział jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej w obrocie opiera się zatem nie na ich wyodrębnieniu prawnym, lecz na umocowaniu ich kierownika do dokonywania czynności prawnych w imieniu i ze skutkiem prawnym dla gminy, jako osoby prawnej. Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej działa w granicach i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez przełożonego, którym jest organ prowadzący.


Dla czynności zwykłego zarządu – pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo może mieć charakter ogólny, co w świetle art. 98 Kodeksu cywilnego oznacza umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest natomiast pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Organ prowadzący może udzielić dyrektorowi szkoły pełnomocnictwa dotyczącego kwestii związanych z realizacją umowy. Nie ma tutaj znaczenia, czy umowa związana jest z działaniem jednej szkoły, czy większej ich liczby, bo i tak stroną takiej umowy z punktu widzenia prawa cywilnego jest gmina a nie szkoła. Jest to konsekwencja braku osobowości prawnej jednostki organizacyjnej i działania kierownika w ramach osobowości prawnej gminy.


Dyrektor pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym

Organ prowadzący może również ustanowić kierownika jednostki organizacyjnej pełnomocnikiem w postępowaniach administracyjnych. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Także na gruncie postępowania cywilnego i egzekucyjnego kierownik jednostki organizacyjnej może być pełnomocnikiem gminy jako osoby prawnej.Autor:

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych