Za zrealizowane godziny ponadwymiarowe przysługuje wynagrodzenie

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli. Dyrektor może zobowiązać ich do wykonywania w tym czasie innych zadań lub do pozostawania w gotowości do pracy. Za te dni nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.


W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła musi zapewnić uczniom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze oraz poinformować ich rodziców o możliwości skorzystania z takiej opieki. Kwestia organizacji pracy szkoły w tym czasie należy do dyrektora szkoły. Może on zobowiązać nauczycieli do wykonywania określonych zadań np. zapewnienia opieki uczniom, których rodzice pracują; wykonywanie zadań statutowych; uczestniczenie w szkoleniach, zebraniach rady pedagogicznej itp.

 

Szkoła gotowa do zapewnienia opieki

Nawet w sytuacji, gdy rodzice zadeklarowali, iż uczniowie nie będą korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w danych dniach, wskazane jest zabezpieczenie takiej opieki w sytuacjach nieprzewidywalnych. Przepisy rozporządzenia MEN z 18 kwietnia 2002 r. zobowiązują szkoły do organizowania zajęć opiekuńczych i nie jest to uzależnione od deklaracji rodziców.


Wynagrodzenie za faktycznie wypracowane godziny

Za każdą zrealizowaną przez nauczyciela godzinę ponadwymiarową przysługuje mu wynagrodzenie wypłacane według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Wynagrodzenie za składniki płacy nauczycielskiej, których wysokość może być ustalona na podstawie już wykonanych prac (w tym za godziny ponadwymiarowe), wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu - w ostatnim dniu miesiąca. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje wyłącznie za godziny faktycznie zrealizowane.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie jest dla nauczyciela dniem wolnym od pracy - wykonuje on pracę w dany dzień lub pozostaje w gotowości do pracy. Zatem nie należy pozbawiać go prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które przysługują mu w danym tygodniu zgodnie z ustalonym planem.


  


Autor:

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego