Zmieniły się zasady zmiany typu szkoły przez uczniów

16 stycznia 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące warunków przechodzenia ucznia pomiędzy szkołami publicznego różnego typu. Nowe przepisy precyzują kogo i na jakich zasadach dyrektor może przyjąć do szkoły.

Wydatki na doskonalenie zawodowe muszą być zgodne z WDN

Organ prowadzący nie może narzucać dyrektorowi określonego sposobu wydatkowania środków finansowych przypisanych szkole na doskonalenie zawodowe nauczycieli - zwłaszcza jeśli miałoby to się odbyć niezgodnie z wieloletnim planem doskonalenia nauczycieli.

W metryce akt w sprawie awansu zawodowego należy odnotować kolejne czynności

Metrykę akt sprawy w postępowaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego sporządza się w formie tabeli, odnotowując w niej poszczególne czynności w sprawie. Tabela powinna zawierać określone przepisami elementy. 

Uchwały rady pedagogicznej muszą wynikać z przepisów prawa

Wszystkie decyzje rady pedagogicznej dokumentuje się w formie uchwał. Bez względu na to czy jest to uchwała stanowiąca czy opiniująca – każda musi być poparta właściwą i aktualną podstawą prawną.

Tylko rezygnacja z całego urlopu rodzicielskiego daje prawo do wyrównania zasiłku

Pracownica, która najpierw złoży wniosek o urlop rodzicielski, a następnie z niego zrezygnuje, otrzyma wyrównanie zasiłku do 100%, ale pod pewnymi warunkami.

Szkoła odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni

Bez względu na zapisy w statucie czy regulaminie szkoły, jej dyrektor ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni. Zapis o nieponoszeniu odpowiedzialności szkoły za wartościowe rzecz pozostawione przez uczniów nie ma mocy prawnej.

Rada rodziców prowadzi swoją niezależną dokumentację

Regulamin rady rodziców może przewidywać prowadzenie dokumentacji przez jej sekretarza, odpowiedzialnego za przechowywanie i przekazywanie druków następcy, gdy ustępuje ze stanowiska. Bez względu na to kto prowadzi dokumentację rady, dyrektor nie powinien jej przeglądać z własnej inicjatywy.

Przy sporadycznym wynajmie pomieszczeń szkoła nie płaci podatku od nieruchomości

Jeżeli szkoła wynajmuje incydentalnie pomieszczenie szkoły np. salę gimnastyczną na rzecz prywatnych osób lub podmiotów zorganizowanych, nie ma obowiązku opłacania podatku od nieruchomości. 

Monitorowanie podstawy programowej obejmuje godziny z całego cyklu kształcenia

Monitorowanie realizacji podstawy programowej - zarówno ilościowe, jakościowe i organizacyjne - powinno obejmować przedmioty rozszerzone i uzupełniające.