Zasady zatwierdzenia protokołu rady pedagogicznej określa jej regulamin

Sposób przyjmowania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien określać regulamin funkcjonowania tego organu. Żaden przepis prawa oświatowego nie zawiera zapisu zobowiązującego do przyjmowania protokołu w drodze uchwały.

Zakupione z ZFŚS bilety do teatru nie podlegają opodatkowaniu

Świadczenia rzeczowe wypłacane z ZFŚS stanowią przychód pracownika, emeryta lub rencisty. Jednak świadczenia do kwoty 380 zł, a dla emerytów i rencistów do kwoty 2.280 zł są zwolnione z podatku dochodowego.

Wynagrodzenie urlopowe wypłaca się z góry w pierwszym dniu miesiąca

 Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, z uwzględnieniem średniej z nadgodzin, należy wypłacić w pierwszym dniu miesiąca razem z wynagrodzeniem za pracę. Wypłata na koniec miesiąca jest możliwa tylko wówczas gdy wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie wykonanych prac.

W 2015 roku obowiązują jeszcze stare zasady weryfikacji wyników prac egzaminacyjnych

Rodzice uczniów i pełnoletni zdający mają prawo wglądu do prac egzaminacyjnych jeśli w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników złożą wniosek w tej sprawie. Wniosek o weryfikację uzyskanych punktów będą mogli złożyć w ciągu 2 dni od dnia wglądu do pracy.

Trudność sprawdzanych zadań determinuje wysokość stawek dla egzaminatora

W 2015 roku wynagrodzenie egzaminatora będzie zależeć od trudności ocenianych zadań. Nowy system e-ocenianie umożliwi wynagradzanie egzaminatora za każde sprawdzone zdanie z arkusza.

Szkoła nie zakłada akt osobowych nauczycielowi uzupełniającemu etat

Dla nauczyciela uzupełniającego etat należy założyć teczkę, w której będzie można gromadzić informacje o nim i dokumenty dotyczące jego pracy. Nie zakłada się mu jednak akt osobowych w rozumieniu rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej.

Szkoła może wnioskować o dofinansowanie zbiorów bibliotecznych

Aby uzyskać dofinansowanie do wyposażenia biblioteki w nowości wydawnicze dyrektor musi do 30 kwietnia 2015 r. złożyć w organie prowadzącym wniosek w tej sprawie. Wniosek musi zawierać kalkulację kosztów zapotrzebowania.

Szkoląc radę pedagogiczną z metod zapobiegania wagarom warto korzystać z gotowych procedur

Tematyka szkoleń rad pedagogicznych powinna wynikać z wewnątrzszkolnego planu doskonalenia nauczycieli dany na rok szkolny. Istotnym obszarem szkoleń są kwestie wychowawcze, w tym zapobieganie niedostosowaniu społecznemu np. powtarzającym się wagarom.

Sprawdzający egzaminy zawodowe będą wynagradzani według nowych stawek

Nowe przepisy dotyczące wynagradzania egzaminatorów części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zmieniają stawki i porządkują dotychczasowe regulacje w tym zakresie. 

Profilaktyczna kontrola sal przy pomocy policyjnego psa jest niezgodna z prawem

Bez uzasadnionego powodu policja nie ma prawa dokonać w szkole przeszukania. Dotyczy to również niezapowiedzianego wejścia do klasy z psem policyjnym. Takie działanie musi być poparte uzasadnionym podejrzeniem, że w sali znajdują się zakazane substancje.