Zajęcia rewalidacyjne podczas egzaminu powinny odbyć się zgodnie z planem

Realizacja zajęć rewalidacyjnych podczas egzaminu powinna mieć miejsce zgodnie z planem zajęć dla ucznia. Ani przepisy, ani interpretacje ministerstwa edukacji narodowej nie odnoszą się wprost do tej kwestii.

Za dni opieki nad chorym dzieckiem nie przysługuje wynagrodzenie

Nauczyciel nie ma prawa do wynagrodzenia za czas opieki nad chorym dzieckiem. Za ten okres wypłacany jest zasiłek opiekuńczy. W tym czasie nie przysługuje mu ani wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, ani żaden inny składnik wynagrodzenia.

Wpływy dotyczące statutowych zadań szkoły księguje się na koncie 720

Przychody gromadzone na rachunku wydzielonym, które zostały określone w statucie szkoły, księguje się na koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”. Wpływy, których nie ustalono w regulacjach wewnętrznych jako statutowe, rozlicza się przy użyciu konta 760.

W arkuszu na rok 2015/2016 należy uwzględnić zatrudnienie asystentów nauczyciela

Zatrudnienie asystenta, mimo że nie jest on pracownikiem samorządowym, należy uwzględnić w arkuszu na nowy rok szkolny. Gdy konieczność utworzenia etatu pojawi się później – będzie można aneksować arkusz, ale decyzje kadrowe lepiej z wyprzedzeniem konsultować z organem prowadzącym.

Szkoła powinna odpowiedzieć na pytanie prasowe w ciągu 14 dni od jego otrzymania

Zapytanie prasowe skierowane do szkoły jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie informacji publicznej. Szkoła powinna odpowiedzieć na nie bez zbędnej zwłoki, a jeśli nie jest to możliwe – poinformować o powodach opóźnienia.

Szkoła niepubliczna nie może wykorzystać dotacji publicznych na inwestycje

Korzystanie przez szkoły niepubliczne ze wsparcia ze środków publicznych obwarowane jest rozmaitymi warunkami, w tym także dotyczącymi jego przeznaczenia. Niezgodne z prawem będzie np. pokrycie wydatków na inwestycje np. na remont łazienki.

Społeczny inspektor pracy musi znać przepisy bhp i prawa pracy

Wymagania wobec społecznego inspektora pracy nie precyzują poziomu wykształcenia. Społeczny inspektor pracy powinien mieć jednak niezbędną wiedzę na temat przepisów bhp i prawa pracy.

Plac zabaw będący częścią boiska szkolnego nie musi być dodatkowo wygrodzony

Przepisy nie zobowiązują do grodzenia placu zabaw, znajdującego się na terenie ogrodzonego boiska szkolnego. O tym czy istniejące zabezpieczenia są wystarczające dla zapewnienia opieki dzieciom w wieku przedszkolnym powinien zdecydować dyrektor szkoły.

Od 1 września 2015 r. e-dziennik darmowy dla każdego rodzica

Ustawa o systemie o światy wprost zakaże pobierania jakichkolwiek opłat od rodziców za dostęp do e-dzienników. Taki zapis będzie obowiązywał od 1 września 2015 roku.