Nostryfikację zagranicznego świadectwa zastąpi decyzja administracyjna

Od 31 marca 2015 r. to decyzja administracyjna będzie stwierdzać, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym w Polsce odpowiedni poziom wykształcenia oraz prawo do kontynuacji nauki. Zastąpi ona zaświadczenie wydawane dotychczas w drodze nostryfikacji.

Nieodebrane świadectwa szkolne należy przechowywać przez 50 lat

Nieodebrane przez uczniów i absolwentów świadectwa powinny być oddzielnie ewidencjonowane i przechowywane. Dobrym rozwiązaniem będzie założenie teczki z tymi drukami ułożonymi według roczników.

Limit 3 umów na czas określony nie dotyczy nauczycieli

Z nauczycielem zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela można zawierać dowolną liczbę umów na czas określony, bez obawy, że 3 z nich przekształci się w umowę bezterminową. Dotyczy to jednak tylko dwóch przypadków: zatrudniania na zastępstwo i zgodnie z organizacją pracy szkoły.

Gmina ma obowiązek zapewnić transport uczniom niepełnosprawnym

Organ prowadzący ma obowiązek zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły. Zwrot kosztów przejazdu jest możliwy na zasadach określonych w umowie zawartej między gminą a rodzicami, jeżeli to oni zapewniają dowożenie i opiekę.

Dyrektorowi nie przysługuje prawo odwołania od orzeczeń poradni

Dyrektor szkoły nie może odwołać się od orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej ponieważ nie jest stroną w postępowaniu o jego wydanie. Odwołanie przysługuje jedynie wnioskodawcom czyli rodzicom ucznia.

Dyrektor nie musi udzielić zwolnienia na czas pobytu w sanatorium

Dyrektor może – ale nie musi - wyrazić zgodę na wyjazd do sanatorium i uznać nieobecność w pracy nauczyciela za usprawiedliwioną. Za ten czas nauczyciel nie zachowa prawa do wynagrodzenia.

Większe uprawnienia wizytatorów już od 31 marca

Od 31 marca wizytatorzy kuratoriów oświaty będą mieli większe uprawnienia min.: będą mogli kontrolować lekcje bez zapowiedzi i wskazywać termin realizacji zaleceń pokontrolnych.

Problemy z testami według klucza wynikają z niezrozumienia zasad oceniania

O zasadach wglądu do prac egzaminacyjnych i ich weryfikacji oraz o kontrowersjach jakie budzi sprawdzanie prac maturalnych według klucza rozmawiamy z Marcinem Smolikiem, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.