Z nagrodą jubileuszową nie trzeba czekać do terminu wypłaty wynagrodzenia

Nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu nabycia do niej prawa, a nie w terminie wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli okres uprawniający do nagrody upływa w dniu wolnym od pracy, wypłaca się ją w następnym dniu roboczym. 

Większość zmian oświatowych już obowiązuje

Nie wszystkie zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty są już obligatoryjne dla dyrektorów szkół. Większość z nich jednak weszła w życie już 31 marca. W ich gąszczu łatwo się pogubić, które należy wdrożyć natychmiast a które od nowego roku szkolnego.

MEN: szkoły nie będą zaskakiwane kontrolami kuratorium

Rozszerzenie uprawnień kuratoriów oświaty, w tym wstępu na lekcje bez zapowiedzi od początku budziły kontrowersje. Powstały również obawy, że nowe przepisy dadzą również resortowi edukacji nowe dotychczas nieznane narzędzia do szczegółowej kontroli szkół. MEN zaprzecza by wzrosły jego uprawnienia w tym zakresie.

Dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem trzeba będzie zwrócić

Dotacje dla szkół niepublicznych mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie ze ściśle określonym przeznaczeniem. W przeciwnym razie organ prowadzący może zażądać zwrotu nienależycie wykorzystanej części świadczenia.

Zgoda nauczyciela nie jest konieczna do zwiększenia pensum przez organ prowadzący

Organ prowadzący może uchwałą zwiększyć pensum nauczyciela. Zgoda pracownika nie jest wymagana, o ile jednocześnie nie dojdzie do redukcji jego wymiaru zajęć w celu zachowania dotychczasowej liczby godzin.

Dyrektor ma obowiązek monitorowa realizację podstawy programowej

Każdy nauczyciel odpowiada za prawidłowe zrealizowanie podstawy programowej i podlega kontroli dyrektora szkoły w tym zakresie. Monitorowanie tego obowiązku pozwoli na czas wychwycić i skorygować nieprawidłowości.  

Członkiem komisji na dyrektora nie może być przedstawiciel związku zatrudniony w szkole

W pracach komisji konkursowej na dyrektora powinien uczestniczyć przedstawiciel związku zawodowego obejmującego zakresem swojego działania daną szkołę. Wyznaczony przez związek przedstawiciel nie może być jednak zatrudniony w szkole, w której odbywa się konkurs.

Szkolne akty prawne należy zaktualizować

W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty konieczna jest aktualizacja szkolnych aktów prawnych, w tym tak ważnych jak statut szkolny. Część zmian obowiązuje od kwietnia, pozostałe wejdą w życie od nowego roku szkolnego 2015/2016.