Zapomogę uznaję się za przyznaną nawet jeśli konto na które została przelana jest zajęte

Przekazanie pieniędzy z tytułu zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest pracownik należy uznać za spełnienie świadczenia nawet wówczas, kiedy rachunek ten zajęty jest przez komornika.

Szkoła powinna wypracować własny system kontroli bhp

Przepisy nakładają na dyrektora szkoły obowiązek przeprowadzania przeglądu bhp co najmniej raz w roku. Kontrole należy wykonywać także po każdym ważnym zdarzeniu, które mogło zmienić warunki bhp oraz w razie indywidualnych potrzeb.

Szczegółowe zasady klasyfikacji rocznej określa statut szkoły

Mimo że wystawianie ocen to coroczny obowiązek, szkoły wciąż często realizują go niezgodnie z prawem. Zanim rada pedagogiczna podejmie uchwałę w sprawie klasyfikowania i promowania należy sprawdzić czy nie popełniono błędu.

Skreślenie z listy uczniów następuję z dniem wydania decyzji administracyjnej

Pełnoletni wobec którego rada pedagogiczna podjęła uchwałę o skreśleniu z listy uczniów może złożyć rezygnację z dalszej nauki przed wydaniem decyzji administracyjnej w tej sprawie. Wówczas do księgi uczniów wpisuje się datę rezygnacji, a nie uchwały rady pedagogicznej.

Pensji urlopowej nauczyciel nie wypracowuje przez cały rok

Jeżeli w okresie korzystania z urlopu wymiar zatrudnienia nauczyciela zwiększa się lub zmniejsza, to odpowiednio zmienia się także wysokość wynagrodzenia zasadniczego. A wraz z nim, zmienia się także wysokość pensji urlopowej.

Od dyrektora zależy czy na udział w manifestacji związkowej udzieli wolnego

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku zwolnienia nauczyciela w celu udziału w manifestacji związkowej. Ewentualne zwolnienie, jak również wypłata wynagrodzenia za okres zwolnienia zależy od jego uznania.

O demoralizacji ucznia trzeba poinformować policję

Z podinspektorem Marcinem Zimoniem z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji rozmawiamy na temat profilaktyki niedostosowania społecznego uczniów.

Negatywna ocena dorobku zawodowego nie skutkuje utratą pracy

Nauczyciel mianowany, który otrzymał negatywną ocenę dorobku zawodowego, może złożyć wniosek o dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy lub dalej pracować nie starając się o wyższy stopień awansu.

Nauczyciele wspomagający mogą zamiennie prowadzić zajęcia w klasach I-III

Zajęcia w klasie I-III prowadzi jeden wychowawca. Wymóg ten nie dotyczy nauczycieli wspomagających w klasie integracyjnej. Jeśli w danej szkole istnieje taka potrzeba w klasie może pracować zamiennie dwóch nauczycieli wspomagających.