Zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy

Choroba udokumentowana zwolnieniem lekarskim przerywa urlop wypoczynkowy pracownika niepedagogicznego. Po powrocie do pracy ma on prawo wykorzystać pozostałą część urlopu w terminie ustalonym z pracodawcą.

Zatrudniając praktykanta dyrektor wyznacza mu opiekuna

Zatrudnienie praktykanta w szkole wymaga spełnienia wielu formalności przez każdą ze stron – szkołę, uczelnię i studenta. Każdy ma określone prawem obowiązki, a wszelkie ustalenia muszą mieć formę pisemną.

Zameldowanego czasowo ucznia należy wpisać do ewidencji

Jeśli uczeń zameldowany czasowo zamieszkuje w obwodzie wymienionej szkoły, to należy jego dane wpisać do księgi ewidencji. Informację o miejscu realizacji obowiązku szkolnego powinien szkole przekazać dyrektor tej placówki, do której uczęszcza dany uczeń.

Wprowadzanie zmian w dzienniku elektronicznym jest niezgodne z prawem

Jeśli szkoła prowadzi dziennik wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem ich przeprowadzenia. Zapisy nieodpowiadające rzeczywistości należy potraktować jako potwierdzenie nieprawdy, natomiast zmiany w dokumentacji jako jej fałszowanie.

Świadczenie urlopowe jest opodatkowane jak wynagrodzenie za pracę

Pracodawca jako płatnik jest zobowiązany obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od świadczenia urlopowego i wypłacić je w wysokości pomniejszonej o kwotę tego podatku. 

Przed wakacjami dokumentację nauczania należy właściwie zabezpieczyć

Chociaż dokumentacja przebiegu nauczania jest systematycznie sprawdzana podczas całego roku szkolnego – przed zakończeniem zajęć należy przeprowadzić jej całościową kontrolę. Następnym krokiem jest właściwie zabezpieczenie tych druków.

Procedurę opiniowania podręczników przez radę rodziców określa dyrektor

Przepisy nie określają terminu, w którym rada rodziców powinna zaopiniować zestaw podręczników na dany rok szkolny, ani konsekwencji wystawienia negatywnej opinii. Procedura w tym zakresie wynika z organizacji pracy szkoły i zależy od ustaleń jej dyrektora.

Prace remontowe należy właściwie zabezpieczyć

Za zabezpieczenie prac związanych z remontem odpowiada wykonawca i warto takie sformułowanie zawrzeć w umowie z nim. O zagrożeniach związanych z wykonywanymi pracami dyrektor powiadamia wszystkich użytkowników terenu szkoły.

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

  Na podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 dyrektorzy mają czas do końca sierpnia. Od 1 września obowiązywać mają zmiany w tym zakresie. Jego planowanie oraz podsumowanie odbywać się będą jednak na dotychczas obowiązujących zasadach.