Zespół szkół przejmuje pracowników przedszkola wraz z ich dokumentacją pracowniczą

W przypadku włączenia przedszkola do zespołu szkół następuje przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę. Pracownicy przedszkola stają się pracownikami zespołu, który przejmuje także ich dokumentację pracowniczą.

W zarządzaniu szkołą dyrektorowi pomagają cele i zadania

Wyznaczanie celów i zadań w ramach kontroli zarządczej w szkole służy skuteczniejszemu zarządzaniu placówką. Warto, aby dyrektor wyznaczył także mierniki ich realizacji, co pomaga sprawdzić, czy działania podejmowane przez szkołę przynoszą zamierzone efekty.

W czasie ferii nauczyciele oddziału przedszkolnego pracują

Jeśli nauczyciel w czasie wakacji letnich lub zimowych nie korzysta z urlopu wypoczynkowego, ustalonego w planie urlopów lub uzgodnionego z dyrektorem, to powinien w tym czasie świadczyć pracę i otrzymać wynagrodzenie za nią, a nie za urlop.

Rząd wyda 150 mln zł na rozwój szkolnych bibliotek

Zakup nowości wydawniczych, a także modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych to główne zadania przewidziane w projekcie uchwały Rady Ministrów ustanawiającej Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016–2020.

Poród w trakcie umowy na zastępstwo uprawnia m.in. do urlopu macierzyńskiego

Nauczycielka, która urodzi dziecko w czasie, gdy jest zatrudniona na zastępstwo, skorzysta z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Ponadto otrzyma w tym czasie zasiłek macierzyński.

Opinia ws. dodatkowego przedmiotu nie jest potrzebna co roku

Rady rodziców oraz pedagogiczna nie muszą co roku opiniować wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych. Dokonują tego tylko raz podczas ustalania przez dyrektora szkolnego planu nauczania.

Od 1 września nowe zasady m.in. oceniania uczniów

Ocena bieżąca w formie opisowej na każdym etapie edukacyjnym to jedna z ważniejszych zmian, która od nowego roku szkolnego  będzie możliwa do zastosowania.

Nowe zawody w technikach już od września

Technik przemysłu mody, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik przetwórca ryb to trzy nowe zawody wprowadzone od 1 września 2015 r. do klasyfikacji zawodów.

Na WF-ie uczniowie mogą ćwiczyć w grupach podzielonych wg płci

Na zajęciach wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy. Dyrektor może go dokonać wg kryterium płci.