Zmiany w warunkach korzystania przez ojców z urlopów macierzyńskich

Pracownik ojciec może przejąć część urlopu macierzyńskiego niewykorzystaną przez pracownicę matkę w sytuacji, gdy matka dziecka umrze, porzuci dziecko lub nie będzie w stanie sprawować nad nim opieki. W tychże sytuacjach ojciec skorzysta z urlopów z tytułu rodzicielstwa, także gdy matka nie była ubezpieczona.

Wyposażenie szkoły to nie pomoc dydaktyczna

Dokonując klasyfikacji wydatku w szkole, dyrektor musi zwrócić uwagę na jego charakter, tak aby np. elementów wyposażenia nie klasyfikować jako pomocy dydaktycznych. Skutkiem błędnej klasyfikacji wydatku może być nieprawidłowe przyporządkowanie poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej do kont kosztowych.

Urlop wypoczynkowy wg planu urlopów lub za porozumieniem z pracownikiem

Osoby niebędące nauczycielami, a zatrudnione na stanowisku pedagogicznym, podlegają przepisom Kodeksu pracy, z wyjątkiem regulacji pensum. Osoby takie zatrudniane są wyłącznie na podstawie umowy o pracę, a nie mianowania. Dyrektor udziela im urlopów wypoczynkowych zgodnie z planem urlopów bądź za porozumieniem z pracownikiem.

Uczelnie wprowadzą filozofię do szkół

Zajęcia z filozofii w szkołach to propozycja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowy program edukacji filozoficznej będzie realizowany w tysiącu klas w szkołach w całym kraju.

Opis stanowiska pracy sekretarza szkoły powinien zawierać m.in. cel jego pracy

Celem istnienia stanowiska pracy w przypadku sekretarza szkoły jest kierowanie sekretariatem szkolnym oraz prowadzenie ewidencji dokumentacji uczniowskiej, druków ścisłego zarachowania. W opisie stanowiska pracy dyrektor powinien jasno go sprecyzować.

Lekcje mogą trwać 60 minut

Rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, może ustalić inny czas trwania godziny lekcyjnej. Nie może on być jednak dłuższy niż 60 minut przy zachowaniu tygodniowego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym rozkładzie.

Konsultacje nauczyciela z rodzicami także w ramach godzin karcianych

Dyrektor może zobowiązać nauczycieli do jednej dodatkowej godziny w tygodniu na konsultacje z rodzicami w ramach czasu pracy, w tym godzin karcianych.

Dyrektor może ograniczyć udział kuratora w posiedzeniu rady pedagogicznej

Zarówno organ prowadzący, jak i organ nadzoru pedagogicznego mają prawo udziału w zebraniach rady pedagogicznej wyłącznie w zakresie wyznaczonym w ustawie.