Wyrównanie wynagrodzenia związane z awansem od 1 września lub 1 stycznia

Jeśli akt nadania stopnia awansu zawodowego został dostarczony przez nauczyciela w terminie późniejszym niż 1 września lub 1 stycznia, nauczycielowi przysługuje wyrównanie wynagrodzenia od ww. dni. Bez znaczenia w tym przypadku jest powód opóźnienia.

Szkoła nie jest płatnikiem VAT

Gmina oraz jej jednostki budżetowe, np. szkoła, to jeden podatnik VAT – wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że będą wspólnie prowadzić rozliczenia dotyczące podatku od towarów i usług.

Rusza pierwszy nabór wniosków na zakup książek do bibliotek szkolnych

Do 20 listopada dyrektor składa wniosek do organu prowadzącego ws. udzielenia wsparcia finansowego na zakup do biblioteki szkolnej w 2016 roku nowości wydawniczych, które nie są podręcznikami. A same środki zostaną przekazane szkole w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

Rada pedagogiczna opiniuje warunki realizacji projektu edukacyjnego

Nową formą współpracy dyrektora z radą pedagogiczną w gimnazjum jest opiniowanie projektu edukacyjnego. Dotychczasowe przepisy przewidywały „porozumienie” dyrektora szkoły z radą pedagogiczną w tej kwestii.

O przyjęciu ucznia do innej szkoły decyduje dyrektor

Od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie mogą przechodzić ze szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej do szkoły publicznej albo zmienić szkołę publiczną na szkołę publiczną tego samego lub innego typu. 

Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Wspomaganie szkół i placówek realizowane bezpośrednio w szkole lub placówce oraz powstanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów to nowe formy doskonalenia nauczycieli, które proponuje wprowadzić Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nauczyciele ustalą sposób wykorzystania wyników ewaluacji na kolejny rok szkolny

Rada pedagogiczna powinna wypracować narzędzia do kontroli jakości kształcenia, pozwalające odpowiedzieć na pytania, czy szkoła uczy coraz lepiej, czy poprawia jakość kształcenia. Narzędzia będą różnorodne, dostosowane do uzyskanych wyników.

Lekarz wydaje orzeczenie lekarskie, a nie zaświadczenie

Orzeczenie lekarskie dotyczące badania profilaktycznego lekarz medycyny pracy wydaje w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba badana, a drugi dyrektor – wówczas dokument składa do akt osobowych pracownika.

Lekarz ma wpływ na zakres zwolnienia ucznia z zajęć WF

Od bieżącego roku szkolnego uczeń może być zwolniony nie tylko z całości zajęć WF w danym okresie, ale także z określonych ćwiczeń. Decyduje o tym dyrektor na podstawie opinii lekarskiej, z której powinien wynikać zakres zwolnienia.