Zawiadomienie sądu rodzinnego nie wymaga zgody rodziców

Kiedy postawa i zachowanie ucznia wskazują na poważne problemy w szkole lub w domu, dyrektor placówki powinien zawiadomić sąd rodzinny. Wysłanie przez szkołę wniosku o wgląd w sytuację ucznia nie wymaga ani wcześniejszego poinformowania, ani zgody rodziców dziecka.

Udział w inwentaryzacji nie jest obowiązkiem nauczyciela

Dyrektor szkoły powołuje przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i jej członków (w sumie co najmniej 2–3 osoby) spośród tych pracowników szkoły, którzy znają przepisy dotyczące inwentaryzacji, zasady przeprowadzania spisu z natury oraz są dobrze obeznani z gospodarką magazynową. Nauczyciel może być członkiem komisji, jeśli wyrazi na to zgodę.

Uczeń alergiczny – warunki pobytu i zasady pracy

Z uwagi na różnorodność przejawów alergii oraz wielość stopni jej nasilenia poziom funkcjonowania psychospołecznego i szkolnego takich uczniów jest zróżnicowany, dlatego dyrektor szkoły każdy przypadek powinien rozpatrywać indywidualnie.

Sprzedaż mienia szkoły przez zamówienie publiczne

Wielokrotnie szkoły i placówki zmieniają profil kształcenia bądź typ szkoły, wskutek czego powstaje możliwość sprzedaży niepotrzebnego wyposażenia. Obowiązujące przepisy prawa jednoznacznie określają, jakimi zasadami należy kierować się przy jego zbywaniu.

Pięć świadczeń z ZFŚS w okresie świątecznym

Jeśli dyrektor szkoły podejmuje decyzję o udzieleniu pracownikom, emerytom i rencistom pomocy materialnej w formie np. bonów, talonów, paczek lub dodatkowych świadczeń pieniężnych, to zgodnie z obowiązującymi przepisami może je wypłacić ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Od 1 stycznia 2016 r. nauczyciel wspomagający w każdej szkole

Do współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych należy zatrudnić nauczyciela wspomagającego. Dotąd obowiązek ten dotyczył jedynie szkół integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi. Od 2016 roku – również szkół ogólnodostępnych.

Książkę obiektu budowlanego może prowadzić sekretarz szkoły

Za działania w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa w szkole odpowiada dyrektor. Do jego obowiązków należy m.in. regularna kontrola elementów wewnętrznych i zewnętrznych placówki, co jest rejestrowane w książce obiektu budowlanego. Jej prowadzenie można powierzyć sekretarzowi szkoły.

Choroba w przerwie świątecznej nie uprawnia do urlopu uzupełniającego

Nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy wyłącznie w czasie ferii szkolnych. Okresy zimowej i wiosennej przerwy świątecznej nie są zatem okresami urlopu wypoczynkowego.

W dzienniku nie uwzględnia się skrócenia lekcji

Żaden akt prawa oświatowego nie zawiera zapisów regulujących doraźne skracanie zajęć lekcyjnych, wynikające z bieżących potrzeb, a nie stałych ustaleń, jak np. w kształceniu zawodowym. Decyzję o skróceniu zajęć należy więc podejmować tylko w wyjątkowych okolicznościach.