Zmiany w prawie autorskim ważne dla nauczycieli i uczniów

Dozwolony użytek publiczny, prawo cytatu, a także możliwość wykorzystywania utworów w ramach imprez szkolnych to 3 podstawowe sposoby wykorzystywania i powielania w szkołach materiałów chronionych prawem autorskim. Duża nowelizacja przepisów weszła w życie 20 listopada 2015 r.

Uczeń nie powinien ćwiczyć w okularach

Wada wzroku nie stanowi przeciwwskazania do udziału w zajęciach wychowania fizycznego, ale używanie przez ucznia okularów korekcyjnych podczas gier zespołowych oraz wykonywania dynamicznych ćwiczeń ruchowych stwarza ryzyko doznania urazu twarzy i oczu.

Trzynastka za wypracowanie co najmniej 180 dni

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości mają ci pracownicy szkoły, którzy faktycznie przepracowali w placówce co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Badając, czy dany pracownik powinien otrzymać trzynastkę za 2015 rok, trzeba wziąć pod uwagę określone przez ustawodawcę wyjątki.

Tryb wydawania zaświadczeń w szkole

Zachowanie procedury przy wystawianiu i wydawaniu dokumentów urzędowych stanowiących potwierdzenie faktów lub stanu prawnego ułatwia postępowania obu zainteresowanym stronom.

Reklama darczyńcy w szkole to sponsoring

Nie ma zakazu umieszczania reklam zarówno w placówce oświatowej, jak i na jej budynku czy terenie. Jest jednak różnica między podziękowaniem za otrzymaną darowiznę a reklamą darczyńcy.

Przez telefon nie udziela się informacji o uczniu

Dane wrażliwe powinny być w szkole bezwzględnie chronione. Przekazywanie podczas rozmowy telefonicznej danych dotyczących ucznia grozi ich naruszeniem, stąd taka praktyka powinna być stosowana jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach.

PIP i sanepid sprawdzą szkolne apteczki

Ponosząc odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz zapewnienie warunków do udzielania pierwszej pomocy uczniom i pracownikom w razie wypadku, dyrektor powinien zadbać o wyposażenie pomieszczeń w apteczki pierwszej pomocy. Jego działania w tym zakresie podlegają kontroli przez dwa zewnętrzne organy.

Od 1 stycznia 2016 r. nowe zasady rekrutacji do szkół

Rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące naboru do placówek oświatowych, począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017, ustala jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju regulacje.

O dodatkowym wynagrodzeniu za egzaminy semestralne decyduje organ prowadzący

Nauczyciele pracujący w szkołach dla dorosłych są zobowiązani do przeprowadzenia egzaminów semestralnych oraz – jeśli prawo wewnątrzszkolne tak stanowi – do sprawdzenia i oceny pisemnych prac słuchaczy. To organ prowadzący określa, czy za tę pracę nauczyciele powinni otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.