Z dotacji nie można sfinansować wyjazdowego posiedzenia rady pedagogicznej

Przyznawane szkołom publicznym i niepublicznym środki finansowe mają charakter dotacji podmiotowych i są przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie realizacji zadań szkoły.

Tylko rada pedagogiczna może zmienić treść protokołu

Zebrania rady pedagogicznej muszą być protokołowane. Ustalenie zasad sporządzania protokołów, trybu ich zatwierdzania, wnoszenia zastrzeżeń lub uwag co do ich treści, a także sposobu przechowywania powinien zawierać regulamin rady pedagogicznej.

Szkolny komputer bez prywatnego oprogramowania

W każdej placówce powinno funkcjonować stanowisko administratora sieci komputerowej. Ma on pieczę nad szkolną siecią komputerową i koordynuje wszelkie zadania w tym zakresie. Posiada także wszelkie uprawnienia, nadane przez dyrektora szkoły, związane z ochroną danych.

Subwencja oświatowa będzie wyższa od 2016 roku

Planowane są zmiany w wyliczaniu subwencji na uczniów klas I-III. Podział subwencji w przyszłym roku przewiduje także więcej pieniędzy dla uczniów niepełnosprawnych oraz mniejszych gmin.

Rodzaj odpowiedzialności ucznia za zniszczone mienie zależy od jego wieku

Szkoła żądając zwrotu kosztów naprawy zniszczonego przez uczniów mienia szkoły, może powołać się na przepisy prawa cywilnego. Zgodnie z nimi osoba, która ze swojej winy i w sposób celowy wyrządziła szkodę drugiej osobie, zobowiązana jest do jej naprawienia.

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 według nowych przepisów

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych przeprowadzą nabór na najbliższy rok szkolny według nowych reguł, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie jednolitych zasad i terminów rekrutacji, jak również uszczegółowienie wymaganego składu komisji rekrutacyjnej. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Rada rodziców bez NIP-u i REGON-u

W każdej szkole publicznej musi być powołana rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. Mimo względnej swobody w zakresie działalności kompetencje tego organu są jednak – w świetle obowiązujących przepisów – dość wąskie.

Picie alkoholu w pracy nie musi skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym

Udział pracownika w okolicznościowym spotkaniu w siedzibie zakładu pracy, podczas którego spożywano w niewielkich ilościach alkohol, nie zawsze jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Nie ma tu znaczenia liczba uczestników spotkania, lecz uzyskanie zgody pracodawcy na jego organizację.

Okres dopuszczalnej niezdolności do pracy zależy od formy zatrudnienia nauczyciela

O tym, jak długo może chorować nauczyciel bez obawy o utratę pracy, decyduje podstawa jego zatrudnienia. Najdłuższy okres zwolnienia od pracy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.