Zmiana klasy – forma kary lub na prośbę rodziców

Przeniesienie ucznia z klasy do klasy najczęściej stanowi formę ukarania ucznia lub na prośbę rodzica może służyć zmianie bezpośredniego środowiska oddziałującego wychowawczo. Szkoła ma obowiązek wprowadzić do statutu zapisy dotyczące zasad zmiany oddziału oraz formy dokumentu stanowiącego postanowienie w tej sprawie.

Zawieszenie nauczyciela nie ogranicza jego prawa do wynagrodzenia chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe pracownika pedagogicznego zawieszonego w pełnieniu obowiązków oblicza się według tych samych zasad jak nauczyciela pełniącego obowiązki. Fakt zawieszenia i obniżenia wynagrodzenia z tego tytułu może przełożyć się na wysokość podstawy wymiaru zasiłku.

Własny prowiant na szkolnej stołówce – za zgodą dyrektora lub ajenta

Przepisy regulujące tzw. żywienie zbiorowe w szkole nie dotyczą prowiantu będącego własnością ucznia. Nie ma podstawy prawnej zakazującej wnoszenia na stołówkę szkolną własnego jedzenia. Kwestie te powinny być jednak uregulowane w wewnątrzszkolnym regulaminie.

Wymóg zapytania ofertowego wynika z przyjętych zasad wydatkowania środków

Przy szacowaniu wartości zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie wydatki poniesione na dany cel w roku budżetowym lub planowane do poniesienia. Dokumentacja, jaką szkoła powinna posiadać przy wyborze firmy, powinna być określona w zarządzeniu dyrektora.

Wizerunek ucznia na filmie z lekcji podlega ochronie

Danymi osobowymi są wszystkie informacje, które można powiązać bez większego trudu z konkretną osobą fizyczną. Zanim więc dyrektor szkoły udostępni film z nagraną lekcją, np. rodzicom jednego z uczniów, musi się upewnić, że posiada zgodę innych rodziców na udostępnienie wizerunku ich dziecka, które także zostało nagrane.

Udział rodziców w lekcjach określa statut szkoły

Przebywanie rodziców w klasie podczas zajęć prowadzonych przez nauczycieli najlepiej określić w statucie placówki. Jeżeli nie zapisano w nim, jako jednej z form współdziałania z rodzicami, możliwości obserwowania własnego dziecka na lekcjach, to potrzebna jest oddzielna procedura, nawet dla jednego rodzica.

Tylko nauczyciel zastąpi dyrektora na urlopie

W trakcie wypoczynku dyrektora zastępuje wicedyrektor lub w razie jego braku – inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący, ale nie może nim być pracownik niepedagogiczny, np. główny księgowy. Obowiązki dyrektora i wicedyrektora przez cały okres ferii zimowych należy tak rozłożyć, aby co najmniej jeden z nich przebywał w szkole.

Różnorodność w szkole – obcy nie znaczy wrogi

Rozmowa z Grzegorzem Kaliskim, dyrektorem Gimnazjum nr 141 im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Warszawie o doświadczeniach związanych z adaptacją dzieci imigrantów w środowisku polskiej szkoły, organizacji procesu ich wychowywania i nauczania, jak również sposobach budowania atmosfery tolerancji i współpracy między osobami z różnych kultur i religii.

Poradnie pomogą placówkom oświatowym w 6 obszarach

W związku z wdrożeniem nowego systemu wspomagania szkół od 1 stycznia 2016 r. poszerzył się zakres zadań wykonywanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne, których celem jest udzielanie placówkom oświatowym wszechstronnej pomocy w zakresie realizacji zadań statutowych.

Organ prowadzący może mieć dostęp do e-dziennika

W ramach nadzoru organ prowadzący ma prawo wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy, w tym do e-dziennika. Nie oznacza to jednak, że może z tego uprawnienia korzystać dowolnie.