Zasady potrącania wynagrodzenia o dzień bezpłatnego urlopu regulują różne przepisy

Karta nauczyciela nie określa zasad potrącania wynagrodzenia za urlop bezpłatny. Należy w tym celu postąpić zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy.

Wynagrodzeń za L4 i urlop macierzyński nie wlicza się do podstawy trzynastki

Nauczycielce, która przez cały rok przebywała kolejno na: zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim i uzupełniającym urlopie wypoczynkowym należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne. W podstawie ustalenia jego wysokości należy wziąć pod uwagę wyłącznie wynagrodzenie, które otrzymała za czas urlopu uzupełniającego.

Wychowawcy internatu uczestniczą w zebraniach rady pedagogicznej

Każdy nauczyciel, także wychowawca przyszkolnego internatu jest zobowiązany do udziału we wszystkich radach pedagogicznych szkoły w której jest zatrudniony.

Protokoły rad pedagogicznych numeruje się w sposób ciągły

 Protokoły z zebrań rady pedagogicznej powinny być zamieszczane w księdze protokołów w kolejności chronologicznej. Przy dołączaniu kolejnych dokumentów obowiązuje numeracja ciągła stron w zakresie całego roku szkolnego.

Pracodawca sam decyduje czy prowadzi roczną czy miesięczną ewidencję czasu pracy

Dyrektor ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników do celów prawidłowego ustalenia ich wynagrodzenia i innych świadczeń. O częstotliwości dokonywania ewidencji decyduje sam.

Po zakończonym zimowiska należy dokonać rozliczeń finansowych

Zasady i warunki organizacji wypoczynku ściśle określa rozporządzenie MEN z 21 stycznia 1997 r. Niewiele jest w nim na temat finansowej strony tego rodzaju działalności szkół. Szkoła ma jednak w tym zakresie obowiązki i musi je właściwie dokumentować.

Obowiązkowe przeglądy bhp dotyczą także nieużywanego sprzętu

Każdy sprzęt znajdujący się na terenie szkoły podlega obowiązkowej konserwacji i przeglądom. Z używanym sprzętem, jak z każdym innym, należy postępować zgodnie z instrukcją i umową zakupu. 

Dyrektor odwołany ze stanowiska może zakwestionować taką decyzje

Braki w dokumentacji pracowniczej czy błędy organizacyjne nie uzasadniają odwołania dyrektora ze skutkiem natychmiastowym ze stanowiska. Organ prowadzący może odwołać dyrektora tylko w konkretnych przypadkach. Jeśli zrobi to bezprawnie dyrektorowi przysługują konkretne roszczenia.

Brak informacji o realizacji obowiązku szkolnego nie oznacza wykreślenia ucznia z ewidencji

Do czasu gdy szkoła nie ustali czy i gdzie niepełnoletni uczeń realizuje obowiązek szkolny, pozostaje on w jej ewidencji. Szkoła ma obowiązek dokonać takich ustaleń oraz prowadzić i przechowywać dokumentację tego ucznia do czasu wyjaśnienia sprawy.