Zmiany w realizacji obowiązku szkolnego oznaczają zmiany w rekrutacji do szkól

Ostatnia nowelizacja ustawy o systemie oświaty m.in. wprowadziła przywrócenie obowiązku szkolnego dla 7-latków i przedszkolnego dla 8-latków. W szkołach i przedszkolach pojawia się więc problem, kiedy dziecko może kontynuować klasę I i II oraz w jaki sposób odraczać obowiązek szkolny. 

Więcej uregulowań dotyczących wypoczynku

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku. Zmiany mają na celę poprawę bezpieczeństwa m.in.: lepszą opiekę wychowawczą i wzmocniony nadzór nad organizatorami wypoczynku. Nowe przepisy będą regulować warunki i zasady organizacji wypoczynku w szerszym niż dotąd zakresie.

W planach zaostrzenie formalności związanych z zatrudnianiem

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje obowiązek potwierdzania warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ma to przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu pracowników oraz zwiększyć ochronę praw pracowniczych.

Tylko ważna przyczyna usprawiedliwia nieobecność nauczyciela na zebraniu rady pedagogicznej

Nauczyciel, który bez usprawiedliwienia nie bierze udziału w zebraniu rady pedagogicznej, narusza jeden z podstawowych obowiązków zawodowych. Grozi mu za to odpowiedzialność dyscyplinarna.

Szkoła odpowiada za rzeczy uczniów pozostawione w szatni

Ani wywieszona w szatni informacja o nieponoszeniu odpowiedzialności szkoły za pozostawione okrycia wierzchnie, ani taki zapis w statucie czy regulaminie nie mają mocy prawnej. Bez względu na nie, to dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni.

Szkoła może żądać zwrotu kosztów uszkodzonego podręcznika

Warunki korzystania z bezpłatnych podręczników określa dyrektor. Szkoła może żądać od rodziców uczniów zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Rada pedagogiczna opiniuje arkusz organizacyjny, ale nie warunki zatrudnienia konkretnych nauczycieli

Rada pedagogiczna ma prawo i obowiązek opiniować organizację pracy szkoły. Opiniowaniu podlegają ogólne dane dotyczące przydziału zadań nauczycielom zawarte w arkuszu. Formę wyrażania opinii powinien rozstrzygać regulamin działalności rady pedagogicznej.

Ocena pracy nauczyciela tylko w okresie jego zatrudnienia

Jedną z form kontroli jakości wykonywania pracy przez nauczyciela jest ocena jego pracy. Jest ona ściśle związana z zatrudnieniem w szkole i może być przeprowadzona tylko wobec nauczyciela, który pozostaje w zatrudnieniu ze szkołą.