Zmiany w planie finansowym są możliwe

Rada gminy może dokonywać zmian w budżecie szkoły także po zatwierdzeniu budżetu na dany rok. Katalog dochodów i wydatków, których mogą dotyczyć zmiany jest określony.

Warunkiem odpowiedzialności odszkodowawczej szkoły jest związek przyczynowy

Fakt, iż odpowiedzialność cywilną z tytułu niewłaściwego wykonywania obowiązków opiekuńczych w szkole ponosi organ prowadzący nie wyklucza odpowiedzialności nauczyciela i dyrektora. Nie zawsze jednak odpowiedzialność leży po stronie szkoły.

Uczniów zamieszkałych za granicą również zgłasza się do SIO

Szkoła obwodowa uwzględnia w SIO wszystkie dzieci zamieszkałe w jej obwodzie. Nie ma przy tym znaczenia czy dzieci te spełniają obowiązek szkolny na terenie danej gminy, czy też w szkołach poza terenem gminy lub nawet poza terenem kraju.

Procedury dotyczące zamówień komputerów do szkoły należy określić w wewnętrznych przepisach

W przypadku zakupu komputerów na podstawie ustawy Prawo Zamówień publicznych szkoła ma obowiązek udostępnić oferty i pełną dokumentację oferentom. W pozostałych przypadkach zasady zamówień powinny określać przepisy wewnętrzne. 

Od 1 września 2016 roku zmiany na świadectwach szkolnych

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie świadectw i dyplomów, na świadectwie szkolnym mają pojawić się oceny klasyfikacyjne z religii i etyki. Przewidziano również możliwość wydawania wraz ze świadectwem szkolnym pisemnej informacji o rocznych ocenach opisowych.

Nowe terminy zgłaszania i uwzględniania zastrzeżeń do ocen z zajęć edukacyjnych

W bieżącym roku szkolnym wnoszenie zastrzeżeń do oceny wystawionej niezgodnie z procedurami dotyczącymi ustalania tej oceny odbywa się na nieco zmienionych zasadach. Warto zapoznać się z nimi zanim pojawią się pierwsze zastrzeżenia i zwrócić uwagę na nowe terminy związane z trybem zgłaszania i uwzględniania zastrzeżeń.

Likwidacja godzin karcianych może zwiększyć liczbę dodatkowych zajęć nauczycieli

Aktualne przepisy dotyczące godzin karcianych obowiązywać będą już tylko do końca bieżącego roku szkolnego. Od 1 września 2016 r. godziny karciane zostaną zlikwidowane, a przydzielanie godzin na dodatkowe zajęcia nie będzie ograniczone obecnie obowiązującymi normami.

Koniec prac nad aplikacją służącą do przesyłania informacji do ZRK

15 kwietnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Doprecyzowano w nim wymogi techniczne dotyczące aplikacji.