Zatrudnienie nauczyciela na czas określony możliwe tylko w określonych przypadkach

Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, chyba że jest zatrudniony w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela, albo wynika to z przyczyn organizacyjnych nauczania.

Zasady ustalania oceny zachowania muszą być zgodne z przepisami prawa

Uczniowie i ich rodzice powinni znać kryteria ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania. Zasady te należy jasno sformułować i zapisać w wewnątrzszkolnym systemie ocenia.

Za korzystanie przez uczniów ze stołówki pobierane są opłaty

Zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych za korzystanie z posiłków w stołówce pobierane są opłaty. Organ prowadzący lub dyrektor szkoły, jeśli zostaną przyznane mu takie uprawnienia i kompetencje, powinien ustalić warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat wnoszonych przez uczniów i udzielania zwolnień.

Umowy o pracę nie można zastąpić umową zlecenia

Zawarcie umowy zlecenia po ustaniu umowy o pracę zawartej na czas określony, przewidującej wykonywanie pracy w tych samych warunkach, w jakich była ona wykonywana w ramach stosunku pracy jest niezgodne z prawem i podlega karze pieniężnej.

Tylko organ prowadzący może unieważnić konkurs na dyrektora szkoły

Za przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły odpowiedzialny jest organ prowadzący szkołę. I tylko on może taki konkurs unieważnić. Może to zrobić z kilku ważnych przyczyn.

Świadectwa ukończenia szkoły należy ewidencjonować

Świadectwa szkolne są dokumentami urzędowymi, wydawanymi na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę. Wymagają aktualnych druków oraz właściwego protokołowania, ewidencjonowania i archiwizowania.

Prawidłowe zakwalifikowanie zakupu wyposażenia zależy od jego przeznaczenia

Aby właściwie zakwalifikować zakupy należy odpowiedzieć na pytanie jakie jest przeznaczenie nabywanych przedmiotów. Inaczej księguje się materiały i wyposażenie nieuznawane za środki trwałe, inaczej – materiały dydaktyczne.

Oceny z religii i etyki wrócą na świadectwa szkolne

Pisemna informacja dołączana do świadectwa szkolnego, wpisywanie ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki, nowe wzory legitymacji to część z licznych planowanych zmian, wynikających z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw i dyplomów.

Nie zawsze dziecko może samodzielnie wracać do domu po uroczystości zakończenia roku

W każdej klasie uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego kończą się w innym czasie. Dyrektor odpowiada za stan opieki w tym dniu m.in. dopilnowanie kto może samodzielnie wracać do domu po uroczystościach, a kto powinien oczekiwać w świetlicy na odjazd autokaru bądź odebranie przez rodziców.