Nowe zasady zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia

Dodano: 6 stycznia 2020

Po nowelizacji Prawa oświatowego zasady zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka i jego opiekuna do szkoły, nadal będą regulowane w drodze umów pomiędzy samorządem a opiekunami. Wprowadzony zostanie jednak nowy wzór obliczenia kwoty zwrotu. Poznaj szczegóły.

Nowelizacja Prawa oświatowego ma określić jednolite kryteria ustalania kosztów przejazdu niepełnosprawnego dziecka i jego opiekuna do szkoły lub przedszkola.

Nowy wzór obliczania kwoty zwrotu:

koszt = (a-b) * c * (d/100) gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej i z powrotem, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu (ustalana corocznie w uchwale rady gminy),

d - średnie zużycie paliwa na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Dotychczas zasady zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna w związku z dowozem niepełnosprawnego dziecka do szkoły lub przedszkola były regulowane w umowach zawieranych pomiędzy gminami a opiekunami. Innymi słowy przepisy nie przewidywały dotychczas kryteriów określania stawek zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna. Kwoty zwrotu ustalane na podstawie takich umów nierzadko w znacznym stopniu nie odpowiadały rzeczywiście poniesionym z tego tytułu wydatkom opiekunów. Mieliśmy więc do czynienia z nieuzasadnionym różnicowaniem w wysokości zwrotu. Z tego względu Trybunał Konstytucyjny zasygnalizował konieczność podjęcia prac legislacyjnych w tym zakresie.

wiper-pixel