Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w dobie epidemii – wytyczne obowiązujące w 2020 roku

Dodano: 9 lipca 2020

W tym roku organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży obarczona jest koniecznością stosowania dodatkowych środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. Sprawdźmy, na co zwrócić uwagę organizując wypoczynek w 2020 roku.

W tym roku organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży obarczona jest koniecznością stosowania dodatkowych środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. Sprawdźmy, na co zwrócić uwagę organizując wypoczynek w 2020 roku.

Organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas tegorocznych wakacji, podobnie jak w latach ubiegłych, może być także szkoła. Jednak organizacja kolonii lub półkolonii w tym roku będzie wymagało nie tylko zastosowania dotychczasowych przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej z tego zakresu, ale także znajomości i wdrożenia wszystkich wytycznych nie tylko Ministra edukacji narodowej, ale także Głównego inspektora sanitarnego oraz Ministra zdrowia.

Podstawowe obowiązki organizatora wypoczynku

Szkoły mogą organizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 92c. ust. 1. pkt 1 ustawy o systemie oświaty (dalej jako uso).

Podstawowe obowiązki spoczywającej na szkole, jeśli zdecyduje się być organizatorem wypoczynku określają zapisy art. 92 c ust. 2. uso. Przede wszystkim organizator wypoczynku obowiązkowo zapewnienia:

 1. bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku;

  WSKAZÓWKA

  Jeżeli wypoczynek organizowany jest na terenie szkoły – wymagania, o których mowa powyżej muszą być spełnione, aby szkoła mogła prowadzić działalność statutową. W innych sytuacjach – spełnienia powyższych wymagań należy żądać od właściciela obiektu, w którym wypoczynek ma być organizowany.

  Opinia potwierdzająca spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej, wydana przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie (art. 92c ust. 3 uso).

 2. kadrę wypoczynku, którą stanowią:

 • kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku spełniający odpowiednie warunki (o nich w dalszej części tekstu); liczba wychowawców wypoczynku jest odpowiednia do liczby uczestników wypoczynku,

 • w zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć – trenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku, które spełniają następujące warunki:

 • mają ukończone 18 lat,

 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

 • posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć;

 1. dostęp do opieki medycznej:

 • w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.)

lub

 • na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym;

 1. program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;

 2. żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.);

 3. bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1482 oraz z 2019 r. poz. 730);

 4. bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich zgodnie z ustawą z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2019 r. poz. 1084).

Dodatkowe obowiązki, gdy wypoczynek będzie za granicą

W przypadku wypoczynku organizowanego za granicą:

 1. organizator wypoczynku ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;

 2. co najmniej jedna osoba spośród kadry wypoczynku zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

Obowiązek zgłaszania organizacji wypoczynku

Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić zamiar zorganizowania wypoczynku - kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Zamiar zorganizowania wypoczynku szkoła zgłasza w formie zgłoszenia wypoczynku, które zawiera:

 1. nazwę szkoły oraz jej dane teleadresowe: adres siedziby, w tym województwo, powiat, gminę, oraz adres do korespondencji, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, a także, jeżeli posiada:

 • numer identyfikacyjny REGON,

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 1. wskazanie:

 • formy wypoczynku,

 • terminu wypoczynku,

 • adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku lub trasy wypoczynku, z podaniem nazwy kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą,

 • rodzaju zakwaterowania,

 • liczby uczestników wypoczynku, w tym liczby uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 • numeru telefonu kierownika wypoczynku;

 1. ramowy program wypoczynku określający rodzaj zajęć realizowanych podczas wypoczynku;

 2. informację o sposobie zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;

 3. imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład kadry wypoczynku, a także informację o spełnianiu przez te osoby odpowiednich warunków do pełnienia wyznaczonych funkcji i zadań;

 4. oświadczenie organizatora wypoczynku o posiadaniu kopii dokumentów potwierdzających spełnianie przez osoby wchodzące w skład kadry wypoczynku wymaganych warunków, potwierdzonych przez organizatora wypoczynku za zgodność z oryginałem;

 5. wykaz dokumentów dołączonych do zgłoszenia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 92t;

 6. datę i podpis organizatora wypoczynku.

Wskazówka:

Zgłoszeniu, nie podlega zamiar zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwającego do 3 dni (art. 92e. ust. 1.uso).

Jeśli zgłoszenie będzie nieprawidłowe

W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku kurator oświaty wzywa niezwłocznie organizatora wypoczynku do ich uzupełnienia lub usunięcia w wyznaczonym terminie. Jeżeli zgłoszenie wypoczynku spełnia wymagane warunki, kurator oświaty umieszcza je niezwłocznie w bazie wypoczynku, udostępniając do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. numer zgłoszenia wypoczynku;

 2. datę umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku;

 3. nazwę organizatora wypoczynku;

 4. dane teleadresowe organizatora wypoczynku;

 5. termin wypoczynku;

 6. adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasę wypoczynku, w tym nazwę kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą;

 7. liczbę uczestników;

 8. ramowy program wypoczynku;

 9. sposób zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;

 10. numer wpisu do rejestru albo informację o złożeniu oświadczenia.

ZAPAMIĘTAJ

Szkoła może zorganizować wypoczynek wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku. Jeżeli mimo wezwania, szkoła nie uzupełni braków lub nie usunie nieprawidłowości stwierdzonych w zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

Obowiązek dodatkowego informowania

Dyrektor szkoły zobowiązany jest zawiadomić organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, przekazując tym organom kartę wypoczynku, z wyjątkiem listy, o której mowa w ust. 4 pkt 9.

WSKAZÓWKA

Powiadomienie ww. organów dotyczy także wypoczynku trwającego do 3 dni.

Zgodnie z zapisami § 2. ust. 1. rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich – od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku (w wyjątkowych sytuacjach – 7 dni), a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Co w karcie arta wypoczynku

Karta wypoczynku zawiera:

 1. nazwę i adres szkoły lub placówki;

 2. adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasę wypoczynku, w tym nazwę kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą;

 3. termin wypoczynku;

 4. cel i program wypoczynku;

 5. środek transportu;

 6. imiona i nazwiska kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku;

 7. numer telefonu kierownika wypoczynku;

 8. oświadczenie kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku o zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wypoczynku;

 9. listę uczestników wypoczynku, która zawiera następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania;

 10. liczbę uczestników;

 11. datę i podpis dyrektora szkoły lub placówki.

WAŻNE

Szkoła może organizować także wypoczynek, który nie jest dla uczestników bezpłatny. Wówczas opłatę za udział uczestnika w wypoczynku ustala organizator wypoczynku czyli szkoła (art. 92f uso).

Niezwłocznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku, kurator oświaty udostępnia wersję elektroniczną zgłoszenia wypoczynku:

 • państwowemu inspektorowi sanitarnemu,

 • komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej,

 • kuratorowi oświaty, właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

ZAPAMIĘTAJ

Szkoła przechowuje kartę wypoczynku przez okres 5 lat od dnia zakończenia wypoczynku (art. 92h ust. 5 uso).

ZAPAMIĘTAJ

Szkoła musi powiadomić kuratora oświaty właściwego ze względu na jej siedzibę o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku (art. 92i uso).

Kolejne obowiązki organizatora wypoczynku

Organizator wypoczynku zobowiązany jest poinformować pełnoletniego uczestnika albo rodziców niepełnoletniego uczestnika wypoczynku o warunkach organizacji wypoczynku, w szczególności o:

 • terminie,

 • miejscu lub trasie wypoczynku,

 • jego programie i

 • regulaminie.

Organizator wypoczynku zobowiązany jest ponadto do założenia dla każdego uczestnika wypoczynku karty kwalifikacyjnej, z wyjątkiem wypoczynku trwającego do 3 dni.

Karta kwalifikacyjna zawiera:

 1. informacje dotyczące wypoczynku:

 • formę wypoczynku,

 • termin wypoczynku,

 • adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasę wypoczynku, w tym nazwę kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą;

 1. informacje dotyczące uczestnika wypoczynku:

 • imię (imiona) i nazwisko uczestnika oraz imiona i nazwiska jego rodziców,

 • rok urodzenia,

 • adres zamieszkania, a w przypadku gdy uczestnik jest niepełnoletni – adres zamieszkania jego rodziców lub adres ich pobytu, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

 • numer telefonu rodziców lub osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika,

 • informację o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 • istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie uczestnika oraz jego numer PESEL w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

 1. decyzję organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w wypoczynku;

 2. potwierdzenie przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika w miejscu wypoczynku w terminie wypoczynku albo informację kierownika wypoczynku o skróceniu tego pobytu;

 3. informację kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie trwania wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie;

 4. informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika wypoczynku.

ZAPAMIĘTAJ

Organizator wypoczynku informacje dotyczące wypoczynku przekazuje ją rodzicom uczestnika albo pełnoletniemu uczestnikowi wypoczynku (art. 92k. ust. 3 uso).

Kierownik wypoczynku

Zgodnie z zapisami art. 92p. uso kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

 1.    nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

 2. ukończyła 18 lat;

 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

 4. ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;

 5. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

   Na podstawie § 5. ust. 1. ww. rozporządzenia do obowiązków kierownika wypoczynku należy:

 1. kierowanie wypoczynkiem;

 2. opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji;

 3. ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku, trenerom i instruktorom sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wypoczynku;

 4. kontrola wykonywania obowiązków przez ww. osoby;

 5. zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom; w przypadku pełnoletnich uczestników wypoczynku – z miejsca i do miejsca zbiórek wyznaczonych przez organizatora wypoczynku;

 6. nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku;

 7. zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779, 1642 i 1830), w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku;

 8. zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku;

 9. przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu wypoczynku dziennika zajęć i kart kwalifikacyjnych;

 10. udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;

 11. nadzór nad realizacją programu; podział uczestników wypoczynku na grupy.

 

Zgodnie z § 6. ust. 1. ww. rozporządzenia kierownik wypoczynku:

 1. opracowuje program wypoczynku;

 2. opracowuje regulamin wypoczynku i zapoznaje z nim wszystkich uczestników wypoczynku;

 3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wypoczynku oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;

 4. zapoznaje uczestników wypoczynku z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, w tym zapewnia uczestnikom wypoczynku korzystanie wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych;

 5. określa zadania wychowawcy wypoczynku w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku;

 6. nadzoruje zaopatrzenie uczestników wypoczynku w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;

 7. organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników wypoczynku;

 8. dokonuje podziału zadań wśród uczestników wypoczynku;

 9. dysponuje środkami finansowymi przekazanymi na organizację wypoczynku;

 10. dokonuje podsumowania i oceny wypoczynku po jego zakończeniu;

 11. rozlicza środki finansowe przeznaczone na organizację wypoczynku.

Wychowawca wypoczynku

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

 1. nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

 2. ukończyła 18 lat;

 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

 4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

Na podstawie § 5. ust. 2. ww. rozporządzenia do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy:

 1. zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;

 2. poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku;

 3. prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

 4. opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;

 5. organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;

 6. realizacja programu;

 7. sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;

 8. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;

 9. zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;

 10. prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

Zgodnie z § 6. ust. 2. ww. rozporządzenia wychowawca wypoczynku:

 1. sprawuje opiekę nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;

 2. zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;

 3. zapewnia uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opiekę w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;

 4. współdziała z kierownikiem wypoczynku w zakresie realizacji programu;

 5. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wypoczynku przez uczestników wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

 6. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczestnikom wypoczynku;

 7. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wypoczynku.

ZAPAMIĘTAJ

Obowiązek posiadania wskazanego wykształcenia nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

Warunek ukończenia wskazanego kursu nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Warunek wskazanego doświadczenia nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Warunek ukończenia kursu na wychowawcę nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 i 924), oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Decyzje w sprawie uznania tych równoważności dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę organizatora wypoczynku, w drodze decyzji administracyjnej.

W celu potwierdzenia spełniania warunku o niekaralności:

 1. kandydat na kierownika lub wychowawcę wypoczynku jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku informację z Krajowego Rejestru Karnego; informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania;

 2. kandydat na kierownika lub wychowawcę wypoczynku, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa wymienione w wymaganiach na pełnienie funkcji kierownika wypoczynku.

WAŻNE

Obowiązków kierownika wypoczynku nie łączy się z obowiązkami wychowawcy wypoczynku.

Kurs na kierownika wypoczynku i kurs na wychowawcę wypoczynku mogą być prowadzone przez:

 1. publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;

 2. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;

 3. osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.

Kurs na kierownika wypoczynku i kurs na wychowawcę wypoczynku kończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczestnika kursu. Uczestnik kursu po zdaniu egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku wydane przez organizatora kursu.

Gdy zdarzy się wypadek - procedura

Każda osoba wchodząca w skład kadry wypoczynku, która powzięła wiadomość o wypadku z udziałem uczestnika wypoczynku, niezwłocznie:

 1. udziela mu pierwszej pomocy i

 2. zapewnia opiekę,

 3. w razie potrzeby powiadamia podmioty ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Kierownik wypoczynku lub upoważniony przez niego wychowawca wypoczynku o każdym wypadku podczas wypoczynku zawiadamia niezwłocznie:

 1. rodziców uczestnika, który uległ wypadkowi albo osobę wskazaną przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej;

 2. organizatora wypoczynku;

 3. kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę organizatora wypoczynku oraz kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku;

 4. organ prowadzący szkołę, dyrektora szkoły oraz radę rodziców;

 5. prokuratora – w razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego;

 6. państwowego inspektora sanitarnego – w przypadku zatrucia pokarmowego, do którego doszło na terenie kraju.

ZAPAMIĘTAJ

Miejsce wypadku zabezpiecza się do czasu sporządzenia protokołu powypadkowego (art. 92l ust. 3 uso).

Kierownik wypoczynku albo upoważniony przez niego wychowawca wypoczynku przeprowadza po wypadku postępowanie powypadkowe oraz sporządza protokół powypadkowy, który zawiera:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika, który uległ wypadkowi;

 2. okoliczności wypadku;

 3. działania podjęte w związku z wypadkiem;

 4. skutki wypadku;

 5. miejscowość lub miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpis osoby sporządzającej protokół.

W postępowaniu powypadkowym może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku oraz przedstawiciel organu prowadzącego.

Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach, po jednym dla:

 • rodziców uczestnika, który uległ wypadkowi, albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku, który uległ wypadkowi, lub osoby wskazanej przez niego w karcie kwalifikacyjnej,

 • organizatora wypoczynku,

 • kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

Rodzice uczestnika, który uległ wypadkowi, albo pełnoletni uczestnik, który uległ wypadkowi, lub osoba wskazana przez niego w karcie kwalifikacyjnej mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym są zasadne w całości lub w części kierownik wypoczynku albo upoważniony przez niego wychowawca wypoczynku zmienia lub uzupełnia protokół. Kierownik wypoczynku, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, informuje na piśmie o uwzględnieniu w całości lub w części albo nieuwzględnieniu tych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.

W związku z pandemią koronawirusa organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN. Wszystkie wytyczne omówiliśmy szczegółowo w poprzednim numerze „Aktualności oświatowych” (numer 171). Znajdą je Państwo również na www.aktualnoscioswiatowe.pl

Podstawa prawna:
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452).

wiper-pixel