WYDANIE ONLINE

Wielu dyrektorów z okazji świąt Bożego Narodzenia przyznaje pracowników bony pieniężne lub paczki dla dzieci. Świadczenia te przyznawane są ze środków ZFŚS. Prezenty to miły gest, należy jednak uważać by nie złamać prawa. Dyrektor musi kierować się kryterium socjalnym i nie dzielić świadczeń każdemu po równo.

czytaj więcej »

Przekazanie nauczycielom treści opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej to przekazywanie poufnych danych na temat ucznia i wymaga uzyskania zgody jego rodziców. Bez niej można jedynie przekazać informacje niezbędne do dostosowania form i metod pracy do możliwości dziecka.

czytaj więcej »

Zimą sztuczne oświetlenie wymagane jest podczas większości doby. Zapewnienie dobrej widoczności na terenie szkoły to nie tylko wymóg bhp, ale też warunek konieczny do zapewnienia realnego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może odebrać nauczycielowi wychowawstwo jeśli ma do tego podstawy. Przydział prac i zmiany w tym zakresie konsultuje z radą pedagogiczną. Kieruje się przy tym zapisami w statucie szkoły dotyczącymi odwoływania ze stanowiska wychowawcy.

czytaj więcej »

Organ prowadzący szkoły finansuje organizację specjalistycznych zajęć dla uczniów np. korekcyjno-kompensacyjnych czy rewalidacyjnych. Ma więc prawo oczekiwać potwierdzenia zasadności wydatkowania środków na ten cel, na podstawie dokumentów złożonych w szkole przez rodziców uczniów.  

czytaj więcej »

Monitoring w szkole – jednym kojarzy się z bezpieczeństwem uczniów, innym – z inwigilacją i łamaniem prawa do prywatności. Kamery na szkolnych korytarzach, boisku i terenie szkoły już nie szokują. Jednak montaż tych urządzeń w salach lekcyjnych wciąż budzi sprzeciw uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzących zajęcia. Tymczasem rodzice coraz częściej zwracają się do dyrektorów prośbami tego typu.

czytaj więcej »

W okresie ferii letnich i zimowych dyrektor szkoły może organizować dla uczniów kolonie, obozy, zimowiska i inne formy wypoczynku. Zimowy wypoczynek należy zorganizować zgodnie z przepisami i właściwie udokumentować.

czytaj więcej »

W wielu szkołach w okolicy świąt Bożego Narodzenia dyrektorzy organizują Wigilię dla pracowników. Coraz częstszą praktyką jest organizowanie takich przyjęć w restauracjach.

czytaj więcej »

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych obejmie również informacje o karach wymierzonych przed 1 stycznia 2015 r. Nauczyciele, którzy mimo orzeczonej kary dyscyplinarnej podjęli pracę w szkole przed dniem wejścia w życie zmian, nie stracą pracy.

czytaj więcej »

Od orzeczenia lekarskiego o potrzebie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela, dyrektorowi przysługuje odwołanie. Zwłaszcza gdy nauczyciel wnioskuje o urlop z dnia na dzień lub z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

czytaj więcej »

Dopiero w 2015 r. ma zostać wprowadzony Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych. Jednak już od nowego roku, nauczyciel ubiegający się o zatrudnienie w szkole będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie był karany najsurowszymi karami dyscyplinarnymi.

czytaj więcej »

Nowe zasady rekrutacji i organizacji zajęć świetlicowych, , zakaz proponowania szkołom korzyści przy wyborze podręczników – to niektóre z założeń projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.  

czytaj więcej »

 Nauczyciele przedszkoli zyskają od nowego roku ulgę na przejazdy w wysokości 33%. Taka sama ulga przysługiwać będzie pozostałym nauczycielom. Ci drudzy stracą na tej zmianie, ponieważ dotychczas przysługiwała im zniżka w wysokości 37%.

czytaj więcej »

Do tej pory nauczyciele zatrudnieni w zakładach kształcenia nauczycieli nie mieli prawa do świadczenia kompensacyjnego. Od 1 stycznia 2014 roku ma się to zmienić. Autorzy przepisów zmieniających uznali, że dotychczasowe zapisy dyskryminują tę grupę nauczycieli.

czytaj więcej »

wiper-pixel