WYDANIE ONLINE

Organ prowadzący może przeprowadzić kontrolę w szkole w każdym czasie. Nie ma przy tym obowiązku wcześniejszego powiadamiania. Dyrektor szkoły ma natomiast prawo w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków z kontroli, zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu prowadzącego.

czytaj więcej »

Pracodawca nie jest uprawniony do udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia konkretnych pracowników na żądanie związku zawodowego. Aby mógł przekazać związkowi takie informacje konieczna jest wyraźna zgoda tych podwładnych.

czytaj więcej »

Nauczycielowi placówki feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowyw wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Dyrektor szkoły może jednak zobowiązać go do wykonywania w okresie ferii określonych czynności. Zajęcia te jednak nie mogą zająć łącznie nauczycielowi więcej niż 7 dni w okresie ferii letnich i zimowych.

czytaj więcej »

Dyrektor nie ma prawa zobowiązać nauczyciela szkoły feryjnej do nocnego dyżuru podczas zabawy szkolnej np. studniówki bez jego zgody. Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie powinien przekraczać 40 godzin, a dzienny 8 godzin.

czytaj więcej »

Wszystkie skontrolowane placówki spełniały wymóg zatrudniania nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz miały wystarczającą liczbę pomieszczeń dydaktycznych do nauki zwiększonej liczby uczniów. Nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim zapewnienia dostępu do komputerów, sprzętu audiowizualnego, świetlicy i stołówki. Zdaniem NIK, usunięcie wszystkich nieprawidłowości możliwe jest jeszcze w bieżącym roku szkolnym.

czytaj więcej »

Styczeń to czas klasyfikacyjnych i podsumowujących rad pedagogicznych. Powstaną nowe dokumenty, w niektórych istniejących zostaną zatwierdzone zmiany. Dokumenty te należy właściwie przechowywać w sposób umożliwiający szybki do nich dostęp.

czytaj więcej »

Gdy tylko pojawia się śnieg, dzieci i młodzież każdą przerwę chcą spędzać na świeżym powietrzu. Tymczasem zabawy na mrozie, lodzie, w śniegu łatwo mogą doprowadzić do wypadku lub kontuzji. Są jednak sposoby by zadbać o bezpieczeństwem dzieci podczas zabaw zimowych.

czytaj więcej »

W latach 2014 – 2016 będzie obowiązywać nowa, tymczasowa procedura wprowadzania danych. Nowy SIO ma zapewnić zgromadzenie kompletnych i rzetelnych danych o szkołach i placówkach oświatowych.  

czytaj więcej »

Na skutek protestów pracowników oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej wycofuje projektowane zmiany dające nowe możliwości przekazywania szkół i placówek. W planach było przekazanie takiej możliwości związkom międzygminnym lub związkom powiatów.

czytaj więcej »

Szkoły jako jednostki budżetowe działają w oparciu o plan finansowy. W dokumencie tym planują wszystkie swoje wydatki, w tym także środki na zakup materiałów biurowych, środki czystości, czy organizację różnego rodzaju imprez i uroczystości.

czytaj więcej »

Pracodawca może otwierać korespondencję adresowaną na szkołę, także wtedy, gdy dodatkowo jako adresat wskazany został pracownik. Korespondencja, która przychodzi na adres szkoły, ale adresowana jest wyłącznie na pracownika objęta jest tajemnicą i pracodawca nie ma prawa jej otwierać.

czytaj więcej »

Każdy członek rady pedagogicznej, który zauważy błąd w protokole, ma prawo, a wręcz obowiązek zareagowania na taką sytuację. Gdy dyrektor nie naprawi nieprawidłowości, nauczyciel może złożyć w tej sprawie skargę do organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego.

czytaj więcej »

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola będą miały dzieci mieszkańców danej gminy. Zapisanie dziecka do przedszkola w innej gminie będzie możliwe dopiero, gdy wszystkie dzieci z danego regionu znajdą już miejsce w przedszkolu.

czytaj więcej »

Karta Nauczyciela gwarantuje nauczycielom urlop wypoczynkowy w okresie ferii zimowych. Nie oznacza to jednak, że w tym czasie nie mogą zostać zostać zobowiązani do świadczenia pracy.

czytaj więcej »

 Organizator wypoczynku będzie egzekwował od wychowawców i kierowników wypoczynku zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. W przypadku nauczycieli wystarczy pisemne oświadczenie. 

czytaj więcej »

Nie wystarczy zapewnienie ciepłej kurtki i obuwia pracownikowi odśnieżającemu dach lub teren szkoły. Praca na wysokości przy odśnieżaniu dachu wymaga by pracownik posiadał odpowiednie zaświadczenie lekarskie, odbył instruktaż stanowiskowy i został właściwie zabezpieczony przed upadkiem.

czytaj więcej »

wiper-pixel