WYDANIE ONLINE

Nauczycielka która przez cały 2013 rok przebywała na zwolnieniach i urlopach nie otrzyma trzynastki za ten rok. Teoretycznie ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ale w ciągu 2013 roku nie otrzymała żadnych składników wynagrodzenia, które byłyby wliczane do jego podstawy.

czytaj więcej »

   W lutym dyrektor szkoły może wnioskować do kuratora oświaty o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych dla nauczycieli. Zasady ich przyznawania regulują szczegółowe przepisy. Zasady nadawania medalu Komisji Edukacji Narodowej reguluje Karta Nauczyciela.

czytaj więcej »

Rodzice niepełnoletnich uczniów nie muszą podpisywać zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych dziedzinowych swoich dzieci. Wyjątkiem jest sytuacja gdy dane te wykraczają poza przepisy zawarte w ustawie o systemie informacji oświatowej.

czytaj więcej »

Na temat przygotowania szkół podstawowych do podjęcia prze 6-letnie dzieci nauki szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 rozmawiamy z Pawłem Biedziakiem– rzecznikiem Najwyższej Izby Kontroli. 

czytaj więcej »

Rada rodziców może gromadzić fundusze i określa w regulaminie zasady ich wydatkowania. Należy jednak pamiętać, że rada nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym i nie może być pracodawcą. 

czytaj więcej »

Swoje wybory dotyczące egzaminów maturalnych uczniowie potwierdzają składając deklaracje maturalne. Ostateczne dokumenty w tej sprawie składają do 7 lutego roku szkolnego, w którym przystępują do egzaminu. Przyszli maturzyści składają również inne dokumenty, a szkoła zobowiązana jest informować ich w tym zakresie.

czytaj więcej »

Nauczycielce, która nabyła prawo do nagrody jubileuszowej w trakcie urlopu rodzicielskiego, podczas którego otrzymuje 60% wynagrodzenia, nagroda przysługuje w pełnej wysokości. Należy obliczyć ją według zasad obowiązujących przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

czytaj więcej »

Zdarzyć się może, że konieczna będzie zmiana planu urlopów pracowników niepedagogicznych np. w miesiącach letnich w związku z organizacją pracy szkoły w czasie wakacji. Dyrektor, który spotka się wówczas z buntem pracowników powinien przedstawić im podstawy prawne do modyfikacji planu. Sporządzając w lutym plan urlopów pracowników administracji i obsługi warto uprzedzić ich o takiej ewentualności.

czytaj więcej »

Co roku dyrektor rozlicza nauczycieli z godzin pracy wynikających z art. 42 a Karty Nauczyciela. W zależności od typu szkoły nauczyciele realizują 1 lub 2 godziny karciane tygodniowo. Niniejsza porada zawiera wskazówki niezbędne by prawidłowo rozliczyć nauczycieli z godzin karcianych w roku szkolnym 2013/2014.

czytaj więcej »

Wizytator jest upoważniony do wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki. Ma również prawo do zbierania niezbędnych dowodów stanowiących podstawę ustaleń kontroli oraz włączania zebranych dowodów do akt kontroli.

czytaj więcej »

Dyrektor nie może wydawać nauczycielom poleceń co do tego, jaką ocenę mają wystawić poszczególnym uczniom, ani zmieniać ocen rocznych wystawionych przez nauczyciela. Wystawiona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest ostateczna.

czytaj więcej »

Na wypłacenie pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok dyrektor ma czas do 30 marca. W zeszłym roku rozszerzono katalog sytuacji uprawniających do tego świadczenia, mimo nieprzepracowania całego roku w szkole.

czytaj więcej »

Jednym ze sposobów ograniczania zagrożeń jest kontrolowanie przebywania na terenie szkoły obcych osób. Dotyczy to każdego, kto aktualnie nie jest uczniem bądź pracownikiem szkoły. Dyrektor może upoważnić pracownika do rejestrowana wejścia obcych osób na teren szkoły poprzez zapisanie ich danych personalnych, godziny i celu pobytu w szkole.

czytaj więcej »

Dotychczasowe SIO będzie funkcjonować jeszcze do końca 2016 roku. Podczas 3 kolejnych lat obowiązywania nowych zasad wprowadzania danych do SIO, ich pozytywna weryfikacja będzie ułatwiona. Szkoły będą miały 6 miesięcy na wyjaśnienie stanu faktycznego w przypadku negatywnej weryfikacji danych.

czytaj więcej »

Większość zmian w Karcie Nauczyciela miała wejść w życie już 1 stycznia 2014 r. Jednakże projekt nadal jest na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych. Zrezygnowano również z nowych opcji przekazywania szkół. Przedłużono także okres funkcjonowania starego SIO. Jednak nowy rok przyniesie dyrektorom również zmiany i nowe obowiązki.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad zmianą podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem jest dostosowanie jej do potrzeb i możliwości wieku przedszkolnego. Do postawy dodane mają zostać zajęcia z języka obcego.

czytaj więcej »

wiper-pixel