WYDANIE ONLINE

Organizacja pracy nauczycieli podczas egzaminów i sprawdzianów zawsze budzi wątpliwości dyrektorów. Często zastanawiają się czy za pracę w komisjach egzaminacyjnych nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe, jeżeli jego czas pracy przekracza obowiązkowe pensum. Sposób rozliczania zależy od tego czy egzamin jest ustny czy pisemny.

czytaj więcej »

Obowiązek chronologicznego układania akt osobowych pracowników bardzo często rodzi problemy i wątpliwości. Układając dokumenty w aktach osobowych pracownika należy numerować je zgodnie z datą wpływu do pracodawcy, a nie datą wystawienia dokumentu.

czytaj więcej »

W każdej szkole publicznej musi być rada rodziców. Organ ten musi czuć się odpowiedzialny za przydzielone mu zadania, znać swoje prawa i obowiązki, a także obowiązujące przepisy.

czytaj więcej »

Szczegóły organizacji pracy szkoły dyrektor określa w arkuszu organizacji pracy szkoły, który ma obowiązek przekazać organowi prowadzącemu do końca kwietnia. Do końca maja dokument zatwierdza organ prowadzący. Jeśli w międzyczasie wystąpi zmiana organizacyjna należy przygotować aneks do arkusza.

czytaj więcej »

  Zdarza się, że szkoła zostaje poddana kontrolom różnych instytucji w tym samym czasie. Jeśli jedna z nich inicjowana jest przez organ prowadzący, dyrektor powinien zgłosić problem nakładających się kontroli i wnioskować o koordynacje terminów kontroli planowych.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły odpowiada za właściwy stan bhp w szkole i wokół niej. Aby uczniowie i pracownicy byli bezpieczni na terenie szkoły dyrektor dokonuje przeglądów bhp także gdy zmieniają się warunki atmosferyczne np. po zakończeniu zimy. Uczniowie zaczną spędzać przerwy na świeżym powietrzu i szkoła musi być na to przygotowana.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do opracowania wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przyjmuje się, że plan ten obejmuje 5 lat kadencji. Do 31 marca dyrektor składa do organu prowadzącego sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

czytaj więcej »

Świadczenie kompensacyjne to przejściowe rozwiązanie, adresowane do nauczycieli, którzy mają stosunkowo długi staż pracy. Przejście na świadczenie możliwie jest w trakcie urlopu zdrowotnego. Warunkiem jest jednak rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela.

czytaj więcej »

Szkoła powinna posiadać i stosować własne procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach takich jak podejrzenie, że uczeń zażywa narkotyki, jest pod wpływem alkoholu, posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk czy podejrzenie, że uczeń jest ofiarą przemocy lub zaniedbania.

czytaj więcej »

Nawet jeśli sześciolatek rozpocznie naukę w klasie I możliwe będzie jeszcze odroczenie dla niego obowiązku szkolnego. Jeśli okaże się, że dziecko nie jest gotowe do rozpoczęcia nauki, rodzice będą mogli złożyć wniosek o cofnięcie dziecka do zerówki.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty daje szkołom możliwość zatrudnienia dodatkowego wsparcia dla nauczycieli. Osoby te nie będą jednak podlegać Karcie Nauczyciela.

czytaj więcej »

Jeśli pomiędzy pracownikami występują problemy komunikacyjne dyrektor ma obowiązek im przeciwdziałać. Poprawie relacji interpersonalnych w szkole sprzyjać mogą spotkania wszystkich pracowników szkoły. Należy je właściwie udokumentować. Notatka ze spotkania będzie dowodem jakie działania podejmował dyrektor by polepszyć relacje między pracownikami.

czytaj więcej »

Nawet jeśli sześciolatek rozpocznie naukę w klasie I możliwe będzie jeszcze odroczenie dla niego obowiązku szkolnego. Jeśli okaże się, że dziecko nie jest gotowe do rozpoczęcia nauki, rodzice będą mogli złożyć wniosek o cofnięcie dziecka do zerówki. 

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty daje szkołom możliwość zatrudnienia dodatkowego wsparcia dla nauczycieli. Osoby te nie będą jednak podlegać Karcie Nauczyciela.

czytaj więcej »

Rodziców chcących by ich dzieci rozpoczęły edukację domową, nie będzie już ograniczał termin składania wniosku. To dla nich większa kontrola nad edukacją dziecka, ale dla szkoły może oznaczać to większy bałagan organizacyjny.

czytaj więcej »

Na temat ochrony danych osobowych w szkołach rozmawiamy zdr. Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel