WYDANIE ONLINE

Arkusz organizacji pracy szkoły opracowuje dyrektor i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu. Jeśli rada pedagogiczna – w ramach swoich kompetencji -wyda negatywną opinię w sprawie, dalsze postępowanie zależy od dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty we wrześniu 2014 r. uczniowie pierwszych klas mają otrzymać darmowe podręczniki z podstawowych przedmiotów. Otrzymają ponadto dotację do zakupu materiałów i podręczników do języka obcego.

czytaj więcej »

Nie będzie już konieczności zebrania co najmniej trzech chętnych uczniów do zorganizowania zajęć etyki w szkole. Dzięki temu każdy kto chce uczęszczać na etykę ma mieć zapewnioną taką możliwość.

czytaj więcej »

Planowane zmiany w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia to działania w zakresie walki z otyłością wśród dzieci i młodzieży. Działania te wspiera m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Rozmowa z Lidią Woć – wieloletnim specjalistą ds. nieletnich, społecznym kuratorem rodzinnym, certyfikowanym specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, członkiem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, byłym komisarzem w Biurze do walki z przestępczością narkotykową Komendy Głównej Policji w Warszawie.

czytaj więcej »

W arkuszu organizacji pracy szkoły dyrektor planuje m.in. ile godzin będzie miał do rozdysponowania w przyszłym roku szkolnym. Jeżeli zmniejsza się liczba oddziałów, zmienia plan nauczania lub dochodzi do częściowej likwidacji szkoły, w maju musi podjąć kroki zmierzające do rozwiązania stosunków pracy lub ograniczenia etatów.

czytaj więcej »

Jeśli uczeń przechodzi do innej szkoły razem z nim wędruje arkusz ocen. W tej sytuacji odpis arkusza ocen lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza, przesyła się do nowej szkoły lub wydaje się rodzicom albo pełnoletniemu uczniowi.

czytaj więcej »

Oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły dokonuje na piśmie. Jest to warunek bezwzględny by uznać ocenę za wykonaną. Zaniechanie obowiązku spisania oceny jest jednoznaczne z jej brakiem.

czytaj więcej »

Prawo nakazuje dyrektorowi szkoły zasięgać opinii samorządu uczniowskiego w określonych sprawach, ważnych dla uczniów. W związku z tym przedstawiciele samorządu mogą wnioskować o dostęp do informacji publicznych np. wyników kontroli zewnętrznych w szkole.

czytaj więcej »

Szkoła podlega kontroli organu prowadzącego m.in. w zakresie realizacji zadań administracyjnych i finansowych. W ramach tego nadzoru organ może żądać udostępnienia dokumentów zawierających dane osobowe pracowników.

czytaj więcej »

W 2014 roku Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi czy szkoły właściwie dysponują środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Warto zawczasu sprawdzić czy regulamin ZFŚS szkoły zawiera wymagane prawem zapisy.

czytaj więcej »

Dotacje samorządowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli, placówki te mogą przeznaczyć tylko na ściśle określone cele. Od 1 stycznia 2014 r. wydatki te są zdefiniowane w ustawie o systemie oświaty. Placówka, która wykorzysta środki niezgodnie z przeznaczeniem, będzie zobowiązania do ich zwrotu.

czytaj więcej »

W przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej, szkoła powiadamia o tym policję lub prokuraturę. Nie ma przy tym obowiązku informowania o dokonaniu takiego zgłoszenia, rodziców tego ucznia, jeśli to oni są podejrzani o stosowanie przemocy.

czytaj więcej »

wiper-pixel