WYDANIE ONLINE

Nawet jeśli egzamin maturalny wypada w dniu wolnym od zajęć dla danego nauczyciela, to ma on obowiązek brać udział w egzaminach maturalnych. W pisemnych maturach uczestniczy w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w części ustnej – w ramach pensum.

czytaj więcej »

Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty, w tym zmianę budzącą wiele emocji – możliwość zatrudniania w szkołach podstawowych asystenta nauczyciela. Zdaniem ZNP może to doprowadzić do próby omijania przez samorządy przepisów Karty Nauczyciela przy zatrudnianiu nauczycieli.

czytaj więcej »

Projektowane zmiany w Kodeksie pracy mają zwiększyć stabilność zatrudnienia. Mają zmienić się także zasady i okresy wypowiedzenia umów terminowych.

czytaj więcej »

Jeśli dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy z końcem roku szkolnego, musi złożyć mu wypowiedzenie do 31 maja. Długość okresu wypowiedzenia nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony zależy od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo notarialne nie jest dokumentem pozwalającym przekazać opiekę prawną nad dzieckiem. Rodzice mogą dokonać tego jedynie przez sąd. Działania szkoły na podstawie pełnomocnictwa rodzica np. dla jego partnerki będą niezgodne z prawem.

czytaj więcej »

Dnia 31 maja mija ustawowy termin zakończenia stażu zawodowego dla nauczycieli stażystów. Aby doprowadzić awans swoich nauczycieli do końca dyrektor musi podjąć konkretne kroki.

czytaj więcej »

Organizując matury należy uwzględnić obowiązujące w danym roku procedury CKE oraz zapoznać z zasadami uczniów i nauczycieli ich pilnujących. Zawsze jednak w ostatniej chwili może dojść do sytuacji losowej takiej jak nagła nieobecność członka zespołu egzaminacyjnego. Dyrektor musi szybko uporać się z taką sytuacją.

czytaj więcej »

Podstawą uznania zdarzenia za wypadek jest jego nagłość. Pracownik otrzyma odszkodowanie za wypadek przy pracy jeśli tak zostanie ono zakwalifikowane. W przypadku zatrucia farbą, zdecydują o tym zespół powypadkowy oraz lekarz.

czytaj więcej »

W maju dyrektor przygotowuje harmonogram rad klasyfikacyjnych i zatwierdzających wyniki nauczania i zachowania. Spisany porządek obrad klasyfikacyjnej rady pedagogicznej ułatwi jej zaplanowanie.

czytaj więcej »

Rodzice, uczniowie, inni pracownicy bywają niezadowoleni z pracy nauczyciela. Wszyscy mają prawo poinformować o tym dyrektora szkoły. Jeśli jednak do dyrektora wpłynie anonimowa skarga, to od niego zależy czy zajmie się sprawą.

czytaj więcej »

Dodatek specjalny przysługuje na i za czas gdy pracownik ma zwiększone obowiązki. W przypadku długotrwałej nieobecności w pracy, dodatek specjalny nie powinien być wypłacany temu pracownikowi.

czytaj więcej »

Kilkudniowa wycieczka, wyjście do kina, czy wycieczka rowerowa – każda niesie inne zagrożenia i innego podejścia do zapewnienia opieki. Przepisy nie określają ilu uczniów powierza się opiece jednego opiekuna na czas wycieczki czy imprezy szkolnej. Decyduje dyrektor biorąc pod uwagę określone kryteria i on za tę decyzję odpowiada.

czytaj więcej »

Uczeń, na wniosek rodziców, może zostać zwolniony z każdych zajęć. Forma zwolnienia zależy od ustaleń szkoły zapisanych w jej statucie. Dyrektor jednak poniesie odpowiedzialność jeśli zwolniony uczeń ulegnie wypadkowi, a on nie będzie posiadał potwierdzenia przejęcia opieki przez rodziców.

czytaj więcej »

wiper-pixel