WYDANIE ONLINE

Planowane są znaczące zmiany w zakresie indywidualnego nauczania. Najważniejsze z nich to możliwość prowadzenia zajęć przez 2 nauczycieli; prowadzenie zajęć w miejscu pobytu dziecka oraz możliwość zakończenia indywidualnego nauczania gdy ustanie taka potrzeba. 

czytaj więcej »

Aktualnie obowiązujące przepisy w sprawie dodatku za wieloletnią pracę dla pracowników niepedagogicznych nie są wystarczająco jednoznaczne. Wątpliwości budzi fakt jak liczyć staż pracy pracownika samorządowego zatrudnionego w kilku szkołach. Nowe przepisy mają doprecyzować tę kwestię.

czytaj więcej »

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada m.in. nowe obowiązki dla szkół, zmiany w dopuszczaniu podręczników do użytku szkolnego, większy wpływ rodziców na wybór podręczników. Szkoły podstawowe i gimnazja będą miały obowiązek zapewnić bezpłatny dostęp do podręczników. 

czytaj więcej »

Na temat zasad wykorzystywania twórczości w szkołach rozmawiamy z mecenas Anną Biernacką - rzecznikiem prasowym ZAiKS-u, specjalistką od szkoleń w szkołach na temat praw autorskich w ZAIKS, kierownikiem zespołu ds. organizacyjnych w ZAIKS.

czytaj więcej »

Istnieje możliwość zobowiązania nauczycieli do pracy w wakacje, ale tylko w celu realizacji określonych zadań. Działania wykraczające poza ten katalog nauczyciele powinni wykonywać w ciągu roku szkolnego.

czytaj więcej »

Po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, nauczyciel ma 30 dni na złożenie dyrektorowi szkoły – sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Jeśli nie dotrzyma terminu, dyrektor i tak musi wydać mu ocenę dorobku zawodowego.

czytaj więcej »

Nieklasyfikowanie ucznia nie wymaga pisemnego uzasadnienia dyrektora szkoły. Także, w sytuacji gdy powodem jest zwolnienie z WF. Właściwie zapisy dotyczące nieklasyfikowania ucznia muszą znaleźć się w dokumentacji nauczania.

czytaj więcej »

Na świadectwie ucznia, kończącego dany etap edukacyjny np. gimnazjum, w rubryce osiągnięcia wpisuje się osiągnięcia z całego okresu nauki w szkole, nie tylko z ostatniej klasy. Należy uwzględnić różne aktywności i zasługi ucznia.

czytaj więcej »

Festyn czy piknik zorganizowany przez radę rodziców to wielka przyjemność dla całej społeczności szkolnej oraz okazja dla zebrania funduszy dla klasy. Trzeba jednak zadbać o spełnienie wymogów aby sprzedaż ciast i kiełbasek nie przyniosła więcej szkód niż korzyści.

czytaj więcej »

Regulamin rady pedagogicznej oraz protokoły z jej zebrań udostępniane są na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Są to dokumenty jawne, które dyrektor ma obowiązek udostępnić osobom czy organom, które o to wnioskują.

czytaj więcej »

Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje kurator oświaty w formach ewaluacji kontroli. Jeśli dyrektor nie zgadza się z ustaleniami ewaluacji lub kontroli, ma 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń.

czytaj więcej »

Niepubliczne szkoły mogą otrzymać podręczniki i dotację do nich na swój wniosek. Dofinansowanie dotyczy podręczników do nauczania w klasach I-III w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

czytaj więcej »

Uczniowie pierwszych klas podstawówek będą korzystać z darmowych podręczników już od września 2014 roku. W roku 2017 roku otrzymają je wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.  

czytaj więcej »

W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej u ucznia lub pracownika szkoła ma obowiązek podjąć kroki zgodne z wewnętrzną procedurą i przepisami bhp. Dyrektor musi przy tym uważać na by nie złamać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

czytaj więcej »

Różnice programowe z podstawowych przedmiotów są tak duże, że zmienione będą zasady przechodzenia uczniów do innych typów szkół. Projekt rozporządzenia szczegółowo zasady rotacji pomiędzy poszczególnymi klasami i typami szkół.

czytaj więcej »

wiper-pixel